Journal №1 (53) / 2023|KELM

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW

NAUKOWE PODEJŚCIE DO ORGANIZACJI PROCESU OBYWATELSKIEGO WYCHOWANIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Anna Vozniuk

starszy wykładowca Katedry Edukacji Wczesnoszkolnej
Państwowej szkoły wyższej „Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny” (Słowiańsk, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1461-149X
Anotation. Skuteczność procesu edukacji obywatelskiej zależy od systematyczności i spójności wdrażania jednolitej polityki przez wszystkie instytucje społeczne, ich gotowości funkcjonalnej i spójności ich działań. Postępowe podejście naukowe do organizacji procesu edukacji obywatelskiej dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje się praktycznym ukierunkowaniem i poglądem na dziecko przedszkolne jako na już obecnego, a nie przyszłego obywatela (zgodnie z podejściami „krytycznej edukacji obywatelskiej” i „uznania ucieleśnionego działania obywatelskiego”). Jednocześnie krytykom poddawane są anachronistyczne podejścia tradycjonalistyczne, według których dziecko w wieku przedszkolnym jest postrzegane jako obywatel tylko w perspektywie. Również obecnie niewystarczające do realizacji całego niezbędnego spektrum edukacji obywatelskiej są podejścia ukierunkowane wyłącznie na informacyjną, a nie praktyczną stronę uczestnictwa dziecka w życiu publicznym.
Keywords: Skuteczność procesu edukacji obywatelskiej zależy od systematyczności i spójności wdrażania jednolitej polityki przez wszystkie instytucje społeczne, ich gotowości funkcjonalnej i spójności ich działań. Postępowe podejście naukowe do organizacji procesu edukacji obywatelskiej dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje się praktycznym ukierunkowaniem i poglądem na dziecko przedszkolne jako na już obecnego, a nie przyszłego obywatela (zgodnie z podejściami „krytycznej edukacji obywatelskiej” i „uznania ucieleśnionego działania obywatelskiego”). Jednocześnie krytykom poddawane są anachronistyczne podejścia tradycjonalistyczne, według których dziecko w wieku przedszkolnym jest postrzegane jako obywatel tylko w perspektywie. Również obecnie niewystarczające do realizacji całego niezbędnego spektrum edukacji obywatelskiej są podejścia ukierunkowane wyłącznie na informacyjną, a nie praktyczną stronę uczestnictwa dziecka w życiu publicznym.

CECHY ORGANIZACJI DZIAŁAŃ E-WOLONTARIUSZY DO PRACY W SZPITALU

Olha Kos

aspirant Katedry Pedagogiki Społecznej
Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Drahomanowa (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-1437-8090
Anotation. W artykule opisano kwestię e-wolontariatu w Ukrainie, określono ustawy regulujące działalność wolontariuszy. Zdefiniowano pojęcia „wolontariat” i “e-wolontariat”. Podkreślono znaczenie pracy studentów podczas działań wojennych. Aktualne dane o ruchu wolontariackim podczas pandemii w Ukrainie pochodzą z badań przeprowadzonych przez U-Report, globalną inicjatywę UNICEF. Przeanalizowano wyniki błyskawicznej ankietyzacji studentów Wydziału Pedagogicznego na temat gotowości do e-wolontariatu. Nacisk kładziony jest na zalecenia dla rodziców pacjentów poddawanych leczeniu stacjonarnemu. Lista dostępnych zasobów online dla potencjalnych wolontariuszy, którzy powstali z powodu ograniczeń kwarantanny w związku z pandemią COVID-19.
Keywords: W artykule opisano kwestię e-wolontariatu w Ukrainie, określono ustawy regulujące działalność wolontariuszy. Zdefiniowano pojęcia „wolontariat” i “e-wolontariat”. Podkreślono znaczenie pracy studentów podczas działań wojennych. Aktualne dane o ruchu wolontariackim podczas pandemii w Ukrainie pochodzą z badań przeprowadzonych przez U-Report, globalną inicjatywę UNICEF. Przeanalizowano wyniki błyskawicznej ankietyzacji studentów Wydziału Pedagogicznego na temat gotowości do e-wolontariatu. Nacisk kładziony jest na zalecenia dla rodziców pacjentów poddawanych leczeniu stacjonarnemu. Lista dostępnych zasobów online dla potencjalnych wolontariuszy, którzy powstali z powodu ograniczeń kwarantanny w związku z pandemią COVID-19.

METODY I KRYTERIA PIELĘGNOWANIA DETERMINACJI UCZNIÓW SZKÓŁ STARSZYCH W PROCESIE UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Valeriia Masol

aspirant Instytutu Problemów Wychowania
Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5214-073X
Anotation. W postanowieniach artykułu naukowego autor rozważa kryteria i metody wychowania determinacji uczniów szkół starszych w procesie uprawiania kultury fizycznej. Kryterium poznawcze przejawia się w odpowiednich wskaźnikach (wiedza, zrozumienie i świadomość przez uczniów szkół starszych istoty i treści wychowania determinacji w procesie uprawiania kultury fizycznej). Kryterium wartości emocjonalnej określa się na podstawie zainteresowania, pragnienia, przyjemnych doświadczeń i chęci uczniów szkół starszych do osiągnięcia celu. Kryterium arbitralnego impulsu zakłada manifestację woli uczniów szkół starszych, gotowość do determinacji, skupienie się na jednym celu i sposobach jego osiągnięcia. Kryterium aktywności i praktyki charakteryzuje się zdolnością uczniów klas 10–11 do wykazania determinacji w działaniach. Kryterium samooceny przejawia się w samozadowoleniu, pochwale i szacunku do samego siebie z realizacji wyznaczonego celu. Autor stwierdził, że w celu obiektywnego określenia poziomu wychowania determinacji uczniów szkół starszych w procesie uprawiania kultury fizycznej, zgodnie z określonymi kryteriami, należy zastosować następujące metody: kwestionariusz, metoda niedokończonych propozycji, rozmowy, ankiety i ankiety online, dysputy, metoda obserwacji pedagogicznej, testy psychologiczne, metoda sytuacji problemowych, uogólnienie niezależnych cech, konkursy i inne.
Keywords: W postanowieniach artykułu naukowego autor rozważa kryteria i metody wychowania determinacji uczniów szkół starszych w procesie uprawiania kultury fizycznej. Kryterium poznawcze przejawia się w odpowiednich wskaźnikach (wiedza, zrozumienie i świadomość przez uczniów szkół starszych istoty i treści wychowania determinacji w procesie uprawiania kultury fizycznej). Kryterium wartości emocjonalnej określa się na podstawie zainteresowania, pragnienia, przyjemnych doświadczeń i chęci uczniów szkół starszych do osiągnięcia celu. Kryterium arbitralnego impulsu zakłada manifestację woli uczniów szkół starszych, gotowość do determinacji, skupienie się na jednym celu i sposobach jego osiągnięcia. Kryterium aktywności i praktyki charakteryzuje się zdolnością uczniów klas 10–11 do wykazania determinacji w działaniach. Kryterium samooceny przejawia się w samozadowoleniu, pochwale i szacunku do samego siebie z realizacji wyznaczonego celu. Autor stwierdził, że w celu obiektywnego określenia poziomu wychowania determinacji uczniów szkół starszych w procesie uprawiania kultury fizycznej, zgodnie z określonymi kryteriami, należy zastosować następujące metody: kwestionariusz, metoda niedokończonych propozycji, rozmowy, ankiety i ankiety online, dysputy, metoda obserwacji pedagogicznej, testy psychologiczne, metoda sytuacji problemowych, uogólnienie niezależnych cech, konkursy i inne.

MIĘDZYJĘZYKOWE PARALELE FRAZEOLOGICZNE Z ELEMENTAMI OZNACZONYMI KULTUROWO W ASPEKCIE KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Viktoria Misenyova, Iryna Lypko

kandydat nauk filologicznych, docent, docent Katedry Języków Obcych i Komunikacji Zawodowej, Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
kandydat nauk filologicznych, docent, kierownik Katedry Języków Obcych i Komunikacji Zawodowej, Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-0625-6034; ORCID ID: 0000-0002-5021-8126
Anotation. W artykule podkreślono celowe wykorzystanie dopasowania języka nauczania i języka ojczystego studentów zagranicznych w celu ustalenia podobieństwa lub rozróżnienia porównywanych jednostek oraz zakresu zidentyfikowanych różnic lub podobieństw. Jest to podstawa do strukturyzacji treści nauczania, w którym odbywa się narodowo zorientowane podejście do nauczania języka obcego w określonej grupie odbiorców krajowych. Porównanie jednostek frazeologicznych języka ukraińskiego i języka ojczystego studenta pozwoliło autorom wyróżnić kilka grup frazeologizmów, różniących się różnym stopniem podobieństwa: od całkowitego zbieżności semantyki, stylistycznego zabarwienia i oryginalnego obrazu (formy wewnętrznej) po absolutny brak równoważności podobieństw frazeologicznych.
Keywords: W artykule podkreślono celowe wykorzystanie dopasowania języka nauczania i języka ojczystego studentów zagranicznych w celu ustalenia podobieństwa lub rozróżnienia porównywanych jednostek oraz zakresu zidentyfikowanych różnic lub podobieństw. Jest to podstawa do strukturyzacji treści nauczania, w którym odbywa się narodowo zorientowane podejście do nauczania języka obcego w określonej grupie odbiorców krajowych. Porównanie jednostek frazeologicznych języka ukraińskiego i języka ojczystego studenta pozwoliło autorom wyróżnić kilka grup frazeologizmów, różniących się różnym stopniem podobieństwa: od całkowitego zbieżności semantyki, stylistycznego zabarwienia i oryginalnego obrazu (formy wewnętrznej) po absolutny brak równoważności podobieństw frazeologicznych.

SZTUCZNA INTELIGENCJA W TUTORINGU: MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA

Nataliia Obruchnikova, Svitlana Avdieieva

aspirant Katedry Filozofii i Edukacji Dorosłych Centralnego Instytutu Kształcenia Podyplomowego Państwowej Instytucji Szkolnictwa Wyższego “Uniwersytet Zarządzania Edukacją” Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, wykładowca Katedry Filologii zagranicznej Tawrijskiego Uniwersytetu Narodowego im. W.I. Wiernadskiego (Kijów, Ukraina)
starszy wykładowca w Katedrze Filologii Zagranicznej Tawrijskiego Uniwersytetu Narodowego im. W.I. Wiernadskiego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-5347-4574; ORCID ID: 0000-0001-6177-4753
Anotation. W artykule zbadano możliwości i wyzwania związane z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i rzeczywistość wirtualna, w tutoringu. Autorzy analizują wcześniejsze badania i przytaczają przykłady wykorzystania najnowszych technologii, takich jak indywidualne systemy nauczania i platformy interaktywne, w tutoringu. W badaniu omówiono również zagrożenia związane z korzystaniem z tych technologii, w tym wpływ na zrozumienie i samoocenę uczniów oraz obawy dotyczące bezpieczeństwa danych. Autorzy wzywają do dalszych badań i opracowania odpowiednich strategii i metodologii, aby zapewnić pomyślne wprowadzenie najnowszych technologii do tutoringu. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w tutoringu może poprawić personalizację uczenia się dla każdego ucznia i obniżyć koszty tutoringu. Jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę kwestie etyczne i prawne związane z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności poufność danych i zrozumienie przez uczniów, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane. Autorzy wzywają do zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi i etycznymi, aby zapewnić pomyślne wdrożenie najnowszych technologii w tutoringu.
Keywords: W artykule zbadano możliwości i wyzwania związane z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i rzeczywistość wirtualna, w tutoringu. Autorzy analizują wcześniejsze badania i przytaczają przykłady wykorzystania najnowszych technologii, takich jak indywidualne systemy nauczania i platformy interaktywne, w tutoringu. W badaniu omówiono również zagrożenia związane z korzystaniem z tych technologii, w tym wpływ na zrozumienie i samoocenę uczniów oraz obawy dotyczące bezpieczeństwa danych. Autorzy wzywają do dalszych badań i opracowania odpowiednich strategii i metodologii, aby zapewnić pomyślne wprowadzenie najnowszych technologii do tutoringu. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w tutoringu może poprawić personalizację uczenia się dla każdego ucznia i obniżyć koszty tutoringu. Jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę kwestie etyczne i prawne związane z wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności poufność danych i zrozumienie przez uczniów, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane. Autorzy wzywają do zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi i etycznymi, aby zapewnić pomyślne wdrożenie najnowszych technologii w tutoringu.

PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA DO KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH W ŚRODOWISKU INTEGRACYJNYM INSTYTUCJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Olga Funtikova, Yulia Demydova

doktor nauk pedagogicznych, profesor, profesor Katedry Edukacji Przedszkolnej Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Kijów, Ukraina)
kandydat nauk pedagogicznych, docent, docent Katedry Edukacji Przedszkolnej Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4183-3263; ORCID ID: 0000-0001-6587-0152
Anotation. Artykuł odzwierciedla związek ram regulacyjnych z rozwojem technologii, które mają na celu rozwiązanie specjalnych problemów edukacyjnych dzieci, którym przyznano rządowe gwarancje osiągnięcia sprawiedliwości społecznej w społeczeństwie. Przeanalizowano międzynarodowe praktyki edukacyjne, badania kliniczne nad wykorzystaniem technologii wspomagających, które pomagają dziecku czuć się pewnie w integracyjnym środowisku wczesnej edukacji. Udowodniono, że odwołanie się do technologii wspomagających pozwala znacznie zwiększyć, wesprzeć lub poprawić funkcjonalność dziecka ze SPE, jeśli nauczyciele w odpowiednim czasie opanują poziom pomocy technologicznej dla osób z różnych kategorii włączających. Uzyskane wyniki są składnikiem wiedzy pedagogicznej przyszłych nauczycieli o urządzeniach asystujących, urządzeniach, systemach ich wykorzystania w instytucjach edukacji przedszkolnej. Wyciągnięto wniosek o skutecznych metodach nauczania dzieci z wadami, biorąc pod uwagę rozgałęzioną klasyfikację technologii wspomagających.
Keywords: Artykuł odzwierciedla związek ram regulacyjnych z rozwojem technologii, które mają na celu rozwiązanie specjalnych problemów edukacyjnych dzieci, którym przyznano rządowe gwarancje osiągnięcia sprawiedliwości społecznej w społeczeństwie. Przeanalizowano międzynarodowe praktyki edukacyjne, badania kliniczne nad wykorzystaniem technologii wspomagających, które pomagają dziecku czuć się pewnie w integracyjnym środowisku wczesnej edukacji. Udowodniono, że odwołanie się do technologii wspomagających pozwala znacznie zwiększyć, wesprzeć lub poprawić funkcjonalność dziecka ze SPE, jeśli nauczyciele w odpowiednim czasie opanują poziom pomocy technologicznej dla osób z różnych kategorii włączających. Uzyskane wyniki są składnikiem wiedzy pedagogicznej przyszłych nauczycieli o urządzeniach asystujących, urządzeniach, systemach ich wykorzystania w instytucjach edukacji przedszkolnej. Wyciągnięto wniosek o skutecznych metodach nauczania dzieci z wadami, biorąc pod uwagę rozgałęzioną klasyfikację technologii wspomagających.

STANDARDY ZAWODOWE W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: ZMIANY CECH JAKOŚCIOWYCH

Cui Long

aspirant Katedry Pedagogiki Filologii Zagranicznej i Tłumaczeń
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Simona Kuznetsa (Charków, Ukraina), Uniwersytet Pedagogiczny Nejiang (Nejiang, Chiny)
ORCID ID: 0000-0001-5789-0858
Anotation. W artykule podsumowano wyniki badań odzwierciedlające dynamikę rozwoju cech zawodowych i osobistych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w procesie uczenia się na uniwersytecie; przedstawiono model kształtowania kompetencji zawodowych i osobistych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego; opisano warunki i metody rozwoju cech zawodowych i osobistych uczniów. Stwierdzono, że u uczniów na młodszych kursach dominuje motywacja do unikania porażek, a na wyższych kursach kształtuje się motywacja do osiągnięć. Pokazano dynamikę kształtowania się cech zawodowych, kompetencji ogólnozawodowych i zawodowych studentów od pierwszego do czwartego roku. Zidentyfikowano pedagogiczne warunki kształtowania się kompetencji zawodowych i osobistych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego: organizacja procesu edukacyjnego na podstawie interdyscyplinarności i integracji programów pracy dyscyplin edukacyjnych; uwzględnienie w procesie edukacyjnym obiektywnych i subiektywnych czynników kształtowania się przedmiotu działalności zawodowej; zmienność wykorzystania innowacyjnych technologii edukacyjnych itp.
Keywords: W artykule podsumowano wyniki badań odzwierciedlające dynamikę rozwoju cech zawodowych i osobistych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w procesie uczenia się na uniwersytecie; przedstawiono model kształtowania kompetencji zawodowych i osobistych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego; opisano warunki i metody rozwoju cech zawodowych i osobistych uczniów. Stwierdzono, że u uczniów na młodszych kursach dominuje motywacja do unikania porażek, a na wyższych kursach kształtuje się motywacja do osiągnięć. Pokazano dynamikę kształtowania się cech zawodowych, kompetencji ogólnozawodowych i zawodowych studentów od pierwszego do czwartego roku. Zidentyfikowano pedagogiczne warunki kształtowania się kompetencji zawodowych i osobistych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego: organizacja procesu edukacyjnego na podstawie interdyscyplinarności i integracji programów pracy dyscyplin edukacyjnych; uwzględnienie w procesie edukacyjnym obiektywnych i subiektywnych czynników kształtowania się przedmiotu działalności zawodowej; zmienność wykorzystania innowacyjnych technologii edukacyjnych itp.

BADANIA NAD STWORZENIEM MODELU KOMPETENCJI CYFROWYCH STUDENTÓW W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Zhang Kai

aspirant Katedry Pedagogiki, Filologii Zagranicznej i Tłumaczeń
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Simona Kuznetsa (Charków, Ukraina), profesor w Biurze Spraw Akademickich Neijiang Normal University (Neijiang, Chiny)
ORCID ID: 0000-0001-8820-518X
Anotation. Na podstawie analizy systemów oceny kompetencji cyfrowych ogłoszonych przez amerykańskie i europejskie instytucje badawcze oraz z uwzględnieniem specyfiki nauczania w szkołach wyższych, pierwotnie zbudowano model kompetencji cyfrowych dla studentów uniwersytetów. Za pomocą metody Delphi przeprowadzono trzy rundy anonimowych konsultacji z 13 ekspertami, których wyniki zostały zmienione i zatwierdzone w celu określenia wskaźników i opisów modelu kompetencji cyfrowych dla studentów uniwersytetów. Ostateczny model kompetencji cyfrowych dla studentów uniwersytetów obejmuje sześć wskaźników podstawowych i 26 wskaźników wtórnych, w tym wiedzę cyfrową i kompetencje technologiczne, kompetencje w stosowaniu i ocenie technologii cyfrowych, kompetencje cyfrowe w nauczaniu i rozwoju, kompetencje cyfrowe w organizacji i zarządzaniu, kompetencje cyfrowe we współpracy i komunikacji oraz kompetencje cyfrowe w integracji i łączeniu wiedzy. Model może służyć jako punkt odniesienia dla opracowywania standardów cyfrowych dla studentów uniwersytetów, a także jako podstawa do rozwoju i poprawy kompetencji cyfrowych studentów uniwersytetów.
Keywords: Na podstawie analizy systemów oceny kompetencji cyfrowych ogłoszonych przez amerykańskie i europejskie instytucje badawcze oraz z uwzględnieniem specyfiki nauczania w szkołach wyższych, pierwotnie zbudowano model kompetencji cyfrowych dla studentów uniwersytetów. Za pomocą metody Delphi przeprowadzono trzy rundy anonimowych konsultacji z 13 ekspertami, których wyniki zostały zmienione i zatwierdzone w celu określenia wskaźników i opisów modelu kompetencji cyfrowych dla studentów uniwersytetów. Ostateczny model kompetencji cyfrowych dla studentów uniwersytetów obejmuje sześć wskaźników podstawowych i 26 wskaźników wtórnych, w tym wiedzę cyfrową i kompetencje technologiczne, kompetencje w stosowaniu i ocenie technologii cyfrowych, kompetencje cyfrowe w nauczaniu i rozwoju, kompetencje cyfrowe w organizacji i zarządzaniu, kompetencje cyfrowe we współpracy i komunikacji oraz kompetencje cyfrowe w integracji i łączeniu wiedzy. Model może służyć jako punkt odniesienia dla opracowywania standardów cyfrowych dla studentów uniwersytetów, a także jako podstawa do rozwoju i poprawy kompetencji cyfrowych studentów uniwersytetów.

GRAMATYCZNY ASPEKT ROZWIĄZANIA PROBLEMU INTERFERENCJI MIĘDZYJĘZYKOWEJ POPRZEZ OPARCIE SIĘ NA JĘZYKU OJCZYSTYM (UKRAIŃSKIM)

Olena Yaremenko-Gasiuk, Olena Kholodenko

kandydat nauk pedagogicznych, docent, wykładowca Katedry Języków Obcych Ukraińskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Mychajła Drahomanowa (Kijów, Ukraina)
kandydat nauk pedagogicznych, docent, wykładowca Katedry Języków Obcych Ukraińskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Mychajła Drahomanowa (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9544-4733; ORCID ID: 0000-0001-5839-969X
Anotation. Artykuł poświęcono wpływowi języka ojczystego na proces uczenia się języka obcego – a mianowicie rozważaniu zjawiska pozytywnego transferu gramatycznego. Zjawisko to wiąże się z pojęciem interferencji, która może wpływać na proces uczenia się języka obcego zarówno negatywnie, “w procesie niewłaściwego stosowania reguł języka docelowego”, jak i pozytywnie poprzez poleganie na “regułach z L1, które pozytywnie wpływają na uczenie się L2 poprzez podobieństwo między dwoma językami”. W tej pracy uważamy interferencję gramatyczną międzyjęzykową za pozytywny czynnik wpływający na pomyślne przyswajanie zjawisk gramatycznych innego języka i pokazujemy, jak w praktyce możliwe jest wykorzystanie ukraińskojęzycznych podstaw studentów w procesie nauczania gramatyki języka angielskiego.
Keywords: Artykuł poświęcono wpływowi języka ojczystego na proces uczenia się języka obcego – a mianowicie rozważaniu zjawiska pozytywnego transferu gramatycznego. Zjawisko to wiąże się z pojęciem interferencji, która może wpływać na proces uczenia się języka obcego zarówno negatywnie, “w procesie niewłaściwego stosowania reguł języka docelowego”, jak i pozytywnie poprzez poleganie na “regułach z L1, które pozytywnie wpływają na uczenie się L2 poprzez podobieństwo między dwoma językami”. W tej pracy uważamy interferencję gramatyczną międzyjęzykową za pozytywny czynnik wpływający na pomyślne przyswajanie zjawisk gramatycznych innego języka i pokazujemy, jak w praktyce możliwe jest wykorzystanie ukraińskojęzycznych podstaw studentów w procesie nauczania gramatyki języka angielskiego.

TENDENCJE FUNKCJONOWANIA INTELEKTUALNO-DUCHOWYCH WARTOŚCI EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

Valentyna Yaremchenko

kandydat nauk historycznych, docent, kierownik Katedry Nauk Społeczno-Humanitarnych
Ługańskiej Państwowej Akademii Kultury i Sztuki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1143-416
Anotation. W artykule przeanalizowano proces funkcjonowania europejsko-ukraińskich wartości intelektualnych i duchowych, które są ogólnymi ludzkimi i narodowymi skarbami współczesnego dziedzictwa humanistycznego. Metodologia heurystyki stała się synergią historiografii filozoficzno-pedagogicznej teorii i praktyki wdrażania metodologii wychowawczych wspólnych projektów tradycji europejskich. Usystematyzowano transformację antycznego światopoglądu humanistyczno-naturalnego w wysoki humanistyczny wzór programu kulturalnego nowego Odrodzenia. Podstawą programu reminiscencyjnego szkolenia i edukacji pozostaje grecko-rzymski system moralnych i etycznych, duchowych cech ludzkości. Kompleks dyscyplin dydaktycznych “wolnych sztuk” był skierowany na harmonijnie rozwiniętą osobowość, w treści wypełnioną mentalnymi, moralnymi, estetycznymi komponentami, historycznoteoretycznymi naukami starożytności.
Keywords: W artykule przeanalizowano proces funkcjonowania europejsko-ukraińskich wartości intelektualnych i duchowych, które są ogólnymi ludzkimi i narodowymi skarbami współczesnego dziedzictwa humanistycznego. Metodologia heurystyki stała się synergią historiografii filozoficzno-pedagogicznej teorii i praktyki wdrażania metodologii wychowawczych wspólnych projektów tradycji europejskich. Usystematyzowano transformację antycznego światopoglądu humanistyczno-naturalnego w wysoki humanistyczny wzór programu kulturalnego nowego Odrodzenia. Podstawą programu reminiscencyjnego szkolenia i edukacji pozostaje grecko-rzymski system moralnych i etycznych, duchowych cech ludzkości. Kompleks dyscyplin dydaktycznych “wolnych sztuk” był skierowany na harmonijnie rozwiniętą osobowość, w treści wypełnioną mentalnymi, moralnymi, estetycznymi komponentami, historycznoteoretycznymi naukami starożytności.

CECHY PIERWSZYCH OKRESÓW ESTETYCZNEJ EWOLUCJI PROJEKTOWANIA STRON INTERNETOWYCH SKLEPÓW INTERNETOWYCH

Oleksandr Vasyliev

aspirant Wydziału Projektowania
Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologii i Projektowania (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-1255-3756
Anotation. W artykule podkreślono cechy pojawienia się i rozwoju projektowania stron internetowych od roku 1991 (pojawienie się pierwszej strony internetowej) do roku 2003, kiedy strony stały się tak nowoczesne. Przeprowadzono analizę informacji ze źródeł naukowych i periodyków dotyczących rozwoju handlu internetowego, projektowania stron internetowych, możliwości technologicznych w jego rozwoju oraz materiałów archiwów internetowych dotyczących rodzaju interfejsów znanych sklepów internetowych z wieloletnią historią, takich jak Amazon, Apple, eBay itp. Na podstawie analizy zmian elementów wizualnych interfejsów sklepów internetowych i specyfiki projektowania ich stron internetowych wyodrębniono trzy okresy rozwoju estetyki stron. Na podstawie wyników badania określono cechy projektowe i główne możliwości technologiczne projektowania każdego okresu, podano ich cechy, które ilustrują odpowiednie obrazy stron głównych sklepów internetowych i rynków.
Keywords: W artykule podkreślono cechy pojawienia się i rozwoju projektowania stron internetowych od roku 1991 (pojawienie się pierwszej strony internetowej) do roku 2003, kiedy strony stały się tak nowoczesne. Przeprowadzono analizę informacji ze źródeł naukowych i periodyków dotyczących rozwoju handlu internetowego, projektowania stron internetowych, możliwości technologicznych w jego rozwoju oraz materiałów archiwów internetowych dotyczących rodzaju interfejsów znanych sklepów internetowych z wieloletnią historią, takich jak Amazon, Apple, eBay itp. Na podstawie analizy zmian elementów wizualnych interfejsów sklepów internetowych i specyfiki projektowania ich stron internetowych wyodrębniono trzy okresy rozwoju estetyki stron. Na podstawie wyników badania określono cechy projektowe i główne możliwości technologiczne projektowania każdego okresu, podano ich cechy, które ilustrują odpowiednie obrazy stron głównych sklepów internetowych i rynków.

ETAPY POWSTAWANIA KONCEPCJI DEKONSTRUKTYWIZMU W PROJEKTOWANIU UBRAŃ: OD POCZĄTKÓW DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Amina Hasem

wykładowca Katedry Projektowania Tkanin i Odzieży, aspirant
Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0009-0002-4947-1957
Anotation. W artykule omówiono dekonstruktywizm jako postmodernistyczny nurt drugiej połowy XX wieku, jego ucieleśnienie w projektowaniu kostiumów, społeczne przyczyny pojawienia się koncepcji dekonstrukcji w modzie, jej podstawowe cechy i charakterystyki. Przeanalizowano i usystematyzowano główne etapy powstawania koncepcji dekonstrukcji. Zidentyfikowano cechy transformacji kształtu w określonym okresie. Zidentyfikowano kluczowe koncepcje i podejścia projektantów dekonstruktywistów. Podkreślono znaczenie przemyślenia tradycyjnej wizji mody i systematyczności zmian, które wpływają na współczesne projektowanie ubrań.
Keywords: W artykule omówiono dekonstruktywizm jako postmodernistyczny nurt drugiej połowy XX wieku, jego ucieleśnienie w projektowaniu kostiumów, społeczne przyczyny pojawienia się koncepcji dekonstrukcji w modzie, jej podstawowe cechy i charakterystyki. Przeanalizowano i usystematyzowano główne etapy powstawania koncepcji dekonstrukcji. Zidentyfikowano cechy transformacji kształtu w określonym okresie. Zidentyfikowano kluczowe koncepcje i podejścia projektantów dekonstruktywistów. Podkreślono znaczenie przemyślenia tradycyjnej wizji mody i systematyczności zmian, które wpływają na współczesne projektowanie ubrań.

CECHY STYLISTYCZNE MUZYKI FORTEPIANOWEJ LIUDMYLY SHUKAILO

Olena Yakymchuk

kandydatka nauk o sztuce, docentka Katedry Muzykologii, Przygotowania Instrumentalnego i Choreografii
Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajła Kociubynskiego (Winnica, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2276-6061
Anotation. W przedstawionym artykule scharakteryzowano cechy stylistyczne twórczości fortepianowej Liudmyly Shukailo. Metodologię tworzą metoda teoretyczna, historyczno-typologiczna, interpretacyjna, komparatywna, kompleksowa, a także metoda uogólnienia, których połączenie pozwala ujawnić cel artykułu. Nowość naukowa polega na ujawnieniu cech stylistycznych twórczości fortepianowej L. Shukailo. W utworach fortepianowych autor demonstruje szerokie możliwości instrumentu. Wspaniała pianistka, L.Shukailo zna i czuje wszystkie zasoby fortepianu. Jej twórczość fortepianowa łączy zasady charkowskiej szkoły kompozytorskiej i cechy stylistyczne własnej metody twórczej. Mianowicie odwołanie się do klasycznych form i gatunków utworów muzycznych, obecność historycznie ukształtowanych gatunków tradycyjnych dla repertuaru fortepianowego, obecność reliefowej linii melodycznej, ekspresja języka muzycznego, dynamizacja formy muzycznej, barwa. Dalsze perspektywy mogą wystąpić w badaniach innych gatunków twórczości kompozytorskiej L. Shukailo.
Keywords: W przedstawionym artykule scharakteryzowano cechy stylistyczne twórczości fortepianowej Liudmyly Shukailo. Metodologię tworzą metoda teoretyczna, historyczno-typologiczna, interpretacyjna, komparatywna, kompleksowa, a także metoda uogólnienia, których połączenie pozwala ujawnić cel artykułu. Nowość naukowa polega na ujawnieniu cech stylistycznych twórczości fortepianowej L. Shukailo. W utworach fortepianowych autor demonstruje szerokie możliwości instrumentu. Wspaniała pianistka, L.Shukailo zna i czuje wszystkie zasoby fortepianu. Jej twórczość fortepianowa łączy zasady charkowskiej szkoły kompozytorskiej i cechy stylistyczne własnej metody twórczej. Mianowicie odwołanie się do klasycznych form i gatunków utworów muzycznych, obecność historycznie ukształtowanych gatunków tradycyjnych dla repertuaru fortepianowego, obecność reliefowej linii melodycznej, ekspresja języka muzycznego, dynamizacja formy muzycznej, barwa. Dalsze perspektywy mogą wystąpić w badaniach innych gatunków twórczości kompozytorskiej L. Shukailo.

SONET ANTEROS GÉRARDA DE NERVALA JAKO SYMBOL LITERACKIEGO PROMETEIZMU

Volodymyr Banias, Nataliia Banias

kandydat nauk filologicznych, wykładowca Katedry Filologii Zakarpackiego Instytutu Węgierskiego imienia Franciszka II Rakoczego, (Berehowo, Ukraina)
kandydat nauk filologicznych, docent, wykładowca Katedry Filologii Zakarpackiego Instytutu Węgierskiego imienia Franciszka II Rakoczego, (Berehowo, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-6880-8805; ORCID ID: 0000-0002-6974-0790
Anotation. Artykuł analizuje sonet Anteros Gérarda de Nervala przez pryzmat literackiego prometeizmu (buntu, walki z Bogiem). Motywy prometeizmu przenikają późniejszą twórczość tego autora. Do ujawnienia tematu wykorzystano interpretację tematyczną opartą na zasadach hermeneutyki literackiej, narratologii i psychoanalizy. Podkreśla się skłonność poety do synkretyzmu religijnego, co często prowadzi do paradoksalnych kombinacji różnych mitologii i doktryn kościelnych. Analizowany jest temat antybaptyzmu w Anterosie, co czyni sonet najbardziej radykalnym dziełem literatury XIX w.
Keywords: Artykuł analizuje sonet Anteros Gérarda de Nervala przez pryzmat literackiego prometeizmu (buntu, walki z Bogiem). Motywy prometeizmu przenikają późniejszą twórczość tego autora. Do ujawnienia tematu wykorzystano interpretację tematyczną opartą na zasadach hermeneutyki literackiej, narratologii i psychoanalizy. Podkreśla się skłonność poety do synkretyzmu religijnego, co często prowadzi do paradoksalnych kombinacji różnych mitologii i doktryn kościelnych. Analizowany jest temat antybaptyzmu w Anterosie, co czyni sonet najbardziej radykalnym dziełem literatury XIX w.

PRZYCZYNY ŚMIERCI JĘZYKÓW

Karolina Bilous

studentka Katedry Filologii Angielskiej
Dnieprzańskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Ołesia Honczara (Dniepr, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-3690-5608
Anotation. Artykuł dotyczył tak dużej i nowoczesnej kwestii, jak śmierć języka i jego przyczyny. Opisano i przeanalizowano czynniki powodujące śmierć języka, podając przykłady, rodzaje i etapy umierania języków, co badacze mogą o tym powiedzieć, a także niektóre prognozy dotyczące listy współczesnych i przyszłych zagrożonych języków. Na szczęście w naszym świecie technologii, cyfryzacji, można zapobiec śmierci językowej dzięki nagraniom i napisanym książkom, przemówieniom, lekcjom w Internecie, aby każdy mógł zapoznać się z takimi informacjami, które zyskają coraz większą popularność wśród uczniów wszystkich języków. Artykuł skupi się również na tym, jakie kraje robią coś, aby zachować swój “język ojczysty”, według jakich reguł i zasad. Smutne statystyki wskazują, że ogromna liczba języków zostanie podporządkowana innym lub całkowicie utracona na zawsze. Aby temu zapobiec, należy zrozumieć, dlaczego niektóre języki mogą być bardziej niebezpieczne i mieć status podatności, jakie rodzaje języków są “zagrożonymi”, co jest również ważne.
Keywords: Artykuł dotyczył tak dużej i nowoczesnej kwestii, jak śmierć języka i jego przyczyny. Opisano i przeanalizowano czynniki powodujące śmierć języka, podając przykłady, rodzaje i etapy umierania języków, co badacze mogą o tym powiedzieć, a także niektóre prognozy dotyczące listy współczesnych i przyszłych zagrożonych języków. Na szczęście w naszym świecie technologii, cyfryzacji, można zapobiec śmierci językowej dzięki nagraniom i napisanym książkom, przemówieniom, lekcjom w Internecie, aby każdy mógł zapoznać się z takimi informacjami, które zyskają coraz większą popularność wśród uczniów wszystkich języków. Artykuł skupi się również na tym, jakie kraje robią coś, aby zachować swój “język ojczysty”, według jakich reguł i zasad. Smutne statystyki wskazują, że ogromna liczba języków zostanie podporządkowana innym lub całkowicie utracona na zawsze. Aby temu zapobiec, należy zrozumieć, dlaczego niektóre języki mogą być bardziej niebezpieczne i mieć status podatności, jakie rodzaje języków są “zagrożonymi”, co jest również ważne.

ODBICIE WOJNY ROSYJSKO-TURECKIEJ Z LAT 1877–1878 W UTWORACH POETYCKICH I PIEŚNIACH

Anzhela Demianiuk, Hurshyd Bayram oglu Isaiev

kandydat nauk filologicznych, docent, docent Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Kaukaskiego (Kars, Turcja)
doktor nauk filologicznych, profesor, profesor Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Kaukaskiego (Kars, Turcja)
ORCID ID: 0000-0001-7704-4157; ORCID ID: 0000-0002-4578-3833
Anotation. W artykule omówiono wiersze i piosenki o wojnie rosyjsko-tureckiej z lat 1877–1878, w których odzwierciedlono wydarzenia wojskowe, które miały miejsce w Karsie i obwodzie Karskim. Ten region we wschodniej Turcji był jednym z ośrodków działań wojennych tamtych czasów. Główną ideą tureckich pieśni wojskowych jest ochrona Ojczyzny i chwała żołnierzom, którzy oddali życie za Ojczyznę. Należy zauważyć, że tureckie piosenki i wiersze były tworzone głównie przez aszyków – narodowych poetów-śpiewaków, którzy byli bezpośrednimi obserwatorami wojny. W artykule destany aszykskie poświęcone wojnie są warunkowo podzielone na cztery grupy. Pierwsza grupa obejmuje destany odzwierciedlające wydarzenia przed atakiem wojsk rosyjskich, druga grupa destanów obejmuje te, które opisują obronę Kars i regionu, trzecia grupa to destany o upadku Kars i regionu oraz czwarta grupa – destany, które przedstawiają życie ludności w latach okupacji. Oczywiście destany tych grup różnią się od siebie treścią, ideą i motywami.
Keywords: W artykule omówiono wiersze i piosenki o wojnie rosyjsko-tureckiej z lat 1877–1878, w których odzwierciedlono wydarzenia wojskowe, które miały miejsce w Karsie i obwodzie Karskim. Ten region we wschodniej Turcji był jednym z ośrodków działań wojennych tamtych czasów. Główną ideą tureckich pieśni wojskowych jest ochrona Ojczyzny i chwała żołnierzom, którzy oddali życie za Ojczyznę. Należy zauważyć, że tureckie piosenki i wiersze były tworzone głównie przez aszyków – narodowych poetów-śpiewaków, którzy byli bezpośrednimi obserwatorami wojny. W artykule destany aszykskie poświęcone wojnie są warunkowo podzielone na cztery grupy. Pierwsza grupa obejmuje destany odzwierciedlające wydarzenia przed atakiem wojsk rosyjskich, druga grupa destanów obejmuje te, które opisują obronę Kars i regionu, trzecia grupa to destany o upadku Kars i regionu oraz czwarta grupa – destany, które przedstawiają życie ludności w latach okupacji. Oczywiście destany tych grup różnią się od siebie treścią, ideą i motywami.

WPŁYW NIELEGALNEJ ROSYJSKIEJ ANEKSJI KRYMU NA PRAWA I WOLNOŚCI NARODU KRYMSKOTATARSKIEGO

Liudmyla Mazuka

kandydat nauk historycznych, starszy pracownik naukowy
Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych imienia I F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2996-0318
Anotation. Na podstawie raportów i monitoringu międzynarodowych i ukraińskich organizacji praw człowieka artykuł analizuje obecną sytuację, która rozwinęła się wokół problemu łamania praw Tatarów krymskich na nielegalnie zaanektowanym Krymie, co przejawia się w niszczeniu zbiorowych form ich samoorganizacji, tłumieniu tożsamości politycznej, prześladowaniach politycznych, przypadkach przemocy i nadużyć skierowanych przeciwko ludności tubylczej, ograniczeniu prawa do wolności religijnej, prześladowaniu mediów i dziennikarzy, ograniczeniu prawa do edukacji w języku ojczystym. Stwierdzono, że odpowiedzią na sytuację na nielegalnie zaanektowanym terytorium Krymu powinna być kompleksowa polityka państwowa mająca na celu odzyskanie okupowanego terytorium i ochronę praw mieszkańców półwyspu, którzy uznają się za obywateli Ukrainy, w tym Tatarów krymskich. Proponowane są kroki, które mogą znacznie wzmocnić przeciwdziałanie przestępstwom, które Rosja prowadzi, zagrażającym życiu i zdrowiu Tatarów krymskich na czasowo okupowanym Krymie.
Keywords: Na podstawie raportów i monitoringu międzynarodowych i ukraińskich organizacji praw człowieka artykuł analizuje obecną sytuację, która rozwinęła się wokół problemu łamania praw Tatarów krymskich na nielegalnie zaanektowanym Krymie, co przejawia się w niszczeniu zbiorowych form ich samoorganizacji, tłumieniu tożsamości politycznej, prześladowaniach politycznych, przypadkach przemocy i nadużyć skierowanych przeciwko ludności tubylczej, ograniczeniu prawa do wolności religijnej, prześladowaniu mediów i dziennikarzy, ograniczeniu prawa do edukacji w języku ojczystym. Stwierdzono, że odpowiedzią na sytuację na nielegalnie zaanektowanym terytorium Krymu powinna być kompleksowa polityka państwowa mająca na celu odzyskanie okupowanego terytorium i ochronę praw mieszkańców półwyspu, którzy uznają się za obywateli Ukrainy, w tym Tatarów krymskich. Proponowane są kroki, które mogą znacznie wzmocnić przeciwdziałanie przestępstwom, które Rosja prowadzi, zagrażającym życiu i zdrowiu Tatarów krymskich na czasowo okupowanym Krymie.

SŁOWNICTWO DIALEKTOWE W DZIEŁACH F. POTUSZNIAKA

Anna Sniozyk

aspirantka Katedry Języka Ukraińskiego
Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego (Użhorod, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1572-7064
Anotation. W artykule naukowym przeprowadza się analizę opinii naukowców na temat współczesnego stanu badań słownictwa dialektowego. Szczególną uwagę zwraca się na wzajemne oddziaływanie elementów dialektalnych i literackich w tekście artystycznym. Autor udowadnia, że współczesna lingwistyka wykazuje zwiększone zainteresowanie właśnie takimi aspektami badań nad językiem. Pomimo aktywnego badania słownictwa dialektowego w różnych jego aspektach, ujawnienie cech jego struktury i semantyki, wyjaśnienie dróg i sposobów tworzenia, przeprowadzenie analizy porównawczej i tym podobne pozostaje i nadal aktualne. W artykule zbadano słownictwo dialektowe ujawnione w poezji F. Potuszniaka. Przeprowadzono jej interpretację i utrwalenie w słownikach, a także sklasyfikowano dialektyzmy według częściowego przynależności językowej. Przeanalizowano ujawnione słownictwo dialektowe w następujących słownikach: J. Dzenzelewskiego (Dzenzelewski, 1958), P. Pyrteja (SLG, 2008), I. Sabadosza (Sabadosz, 2008), Słownika Ukraińskich dialektów regionu Karpackiego (SUG, 2012), Słownika języka ukraińskiego: w 11 tomach (SUM-11), a także częściowo w innych słownikach.
Keywords: W artykule naukowym przeprowadza się analizę opinii naukowców na temat współczesnego stanu badań słownictwa dialektowego. Szczególną uwagę zwraca się na wzajemne oddziaływanie elementów dialektalnych i literackich w tekście artystycznym. Autor udowadnia, że współczesna lingwistyka wykazuje zwiększone zainteresowanie właśnie takimi aspektami badań nad językiem. Pomimo aktywnego badania słownictwa dialektowego w różnych jego aspektach, ujawnienie cech jego struktury i semantyki, wyjaśnienie dróg i sposobów tworzenia, przeprowadzenie analizy porównawczej i tym podobne pozostaje i nadal aktualne. W artykule zbadano słownictwo dialektowe ujawnione w poezji F. Potuszniaka. Przeprowadzono jej interpretację i utrwalenie w słownikach, a także sklasyfikowano dialektyzmy według częściowego przynależności językowej. Przeanalizowano ujawnione słownictwo dialektowe w następujących słownikach: J. Dzenzelewskiego (Dzenzelewski, 1958), P. Pyrteja (SLG, 2008), I. Sabadosza (Sabadosz, 2008), Słownika Ukraińskich dialektów regionu Karpackiego (SUG, 2012), Słownika języka ukraińskiego: w 11 tomach (SUM-11), a także częściowo w innych słownikach.

MEDIALINGWISTYCZNY ZASÓB ŚRODKÓW OCENY W AUTOPREZENTACJI JĘZYKOWEJ OSOBOWOŚCI MEDIALNEJ

Larysa Shulinova

kandydat nauk filologicznych, docent, docent Katedry Stylistyki i Komunikacji Językowej Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Filologii
Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1902-9191
Anotation. W artykule zaproponowano autorską definicję pojęcia „językowa osobowość medialna”, opracowano podejścia do analizy wartościowości i środków jej realizacji w spersonalizowanych tekstach medialnych na materiale publicznej otwartej komunikacji 5 znanych osobistości medialnych Ukrainy (Serhii Prytula, Lesia Nikitiuk, Ihor Lachenkov, Yevhen Klopotenko, Kateryna Osadcha) z zastosowaniem ogólnych metod naukowych i specjalnych dla poszczególnych gałęzi humanistyki, w szczególności porównawczych, interpretacyjnych, semantyczno-stylistycznych, analizy treści i monitorowania w celu analitycznego przetwarzania informacji. Przeprowadzone badania pozwoliły wyciągnąć wnioski, że językowa osobowość medialna wyróżnia się między innymi wpływem na rozwój mowy, na świadomość zbiorową i indywidualną za pomocą świadomie, dobrze dobranych i połączonych w jednym kontekście środków językowych, różnorodności gatunków i systematyczności prezentacji w zasobach medialnych różnych typów. Główne podejścia do analizy wartościowości w tekstach językowej osobowości medialnej są określone: zgodnie z przedmiotem/przedmiotem oceny, zgodnie z celem wyznaczonym przez autora, zgodnie z językowymi środkami wartościowości w ich połączeniu w celu realizacji funkcji mowy, stylu i komunikacji w tekstach medialnych przez akcentowaną identyfikację autora.
Keywords: W artykule zaproponowano autorską definicję pojęcia „językowa osobowość medialna”, opracowano podejścia do analizy wartościowości i środków jej realizacji w spersonalizowanych tekstach medialnych na materiale publicznej otwartej komunikacji 5 znanych osobistości medialnych Ukrainy (Serhii Prytula, Lesia Nikitiuk, Ihor Lachenkov, Yevhen Klopotenko, Kateryna Osadcha) z zastosowaniem ogólnych metod naukowych i specjalnych dla poszczególnych gałęzi humanistyki, w szczególności porównawczych, interpretacyjnych, semantyczno-stylistycznych, analizy treści i monitorowania w celu analitycznego przetwarzania informacji. Przeprowadzone badania pozwoliły wyciągnąć wnioski, że językowa osobowość medialna wyróżnia się między innymi wpływem na rozwój mowy, na świadomość zbiorową i indywidualną za pomocą świadomie, dobrze dobranych i połączonych w jednym kontekście środków językowych, różnorodności gatunków i systematyczności prezentacji w zasobach medialnych różnych typów. Główne podejścia do analizy wartościowości w tekstach językowej osobowości medialnej są określone: zgodnie z przedmiotem/przedmiotem oceny, zgodnie z celem wyznaczonym przez autora, zgodnie z językowymi środkami wartościowości w ich połączeniu w celu realizacji funkcji mowy, stylu i komunikacji w tekstach medialnych przez akcentowaną identyfikację autora.

DECYZJE POLITYCZNE DOTYCZĄCE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W KRAJACH EUROPEJSKICH

Yuliia Zavhorodnia

kandydat nauk politycznych, docent, docent Katedry Teorii Politycznych
Narodowego Uniwersytetu “Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-3500-8638
Anotation. Kraje europejskie wykazują ewolucję postrzegania cyberbezpieczeństwa, potrzeby ochrony infrastruktury organów zarządzających i wolę polityczną w celu przyjęcia odpowiednich przepisów w życiu publicznym. Już w świecie, w którym ma miejsce globalna cyberwojna i lokalna wojna w Ukrainie, doświadczenie systemu cyberobrony w Europie jest ważnym elementem dalszej powojennej działalności krajów. Wiele procesów modernizacji działalności zarządczej jest opóźnionych, a tematem pierwszego planu jest zakończenie lokalnej konfrontacji na terytorium Ukrainy. Ponieważ zakończenie tej wojny oznaczałoby zmniejszenie poziomu cyberataków i potrzebę powojennej odbudowy oraz stabilizację wszystkich procesów polityczno-zarządczych. Niemniej jednak procesu cyberbezpieczeństwa nie można odłożyć na powojenną półkę, to skuteczna komunikacja, która jest dostępna za pośrednictwem przestrzeni informacyjnej, pozwoli szybko i skutecznie ustabilizować porządek światowy po wojnie w Ukrainie.
Keywords: Kraje europejskie wykazują ewolucję postrzegania cyberbezpieczeństwa, potrzeby ochrony infrastruktury organów zarządzających i wolę polityczną w celu przyjęcia odpowiednich przepisów w życiu publicznym. Już w świecie, w którym ma miejsce globalna cyberwojna i lokalna wojna w Ukrainie, doświadczenie systemu cyberobrony w Europie jest ważnym elementem dalszej powojennej działalności krajów. Wiele procesów modernizacji działalności zarządczej jest opóźnionych, a tematem pierwszego planu jest zakończenie lokalnej konfrontacji na terytorium Ukrainy. Ponieważ zakończenie tej wojny oznaczałoby zmniejszenie poziomu cyberataków i potrzebę powojennej odbudowy oraz stabilizację wszystkich procesów polityczno-zarządczych. Niemniej jednak procesu cyberbezpieczeństwa nie można odłożyć na powojenną półkę, to skuteczna komunikacja, która jest dostępna za pośrednictwem przestrzeni informacyjnej, pozwoli szybko i skutecznie ustabilizować porządek światowy po wojnie w Ukrainie.

DECENTRALIZACJA WŁADZY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ PORÓWNAWCZO-POLITYCZNYCH

Vasyl Kobylnyk

kandydat nauk politycznych docent Katedry Politologii i Filozofii
Narodowego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim (Kamieniec Podolski, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-6927-4219
Anotation. Uczciwość, efektywność i odpowiedzialność prawna urzędników samorządowych są kluczem do pomyślnego rozwoju społeczności terytorialnej. Kluczem do udanej reformy decentralizacji władzy jest to, że została ona stworzona na podstawie porównawczych badań najlepszych praktyk innych krajów. Artykuł teoretycznie uzasadnia określenie sposobów poprawy niektórych aspektów reformy decentralizacji władzy w Ukrainie na podstawie wprowadzenia najlepszych praktyk światowych w tej dziedzinie. Wymaga to kompleksowego badania porównawczego, które pomoże określić aktualne opcje praktyk, które mają potencjał i będą skuteczne w ukraińskich realiach. Okazało się, że najbardziej obiecującymi kierunkami badań porównawczych decentralizacji są: – cechy wdrażania instrumentów demokracji uczestniczącej; – kadra nowo powstałych hromad; – regulowanie form sprawozdawczości publicznej i odpowiedzialności samorządów; – Instytut prefektów i jego odpowiedniki.
Keywords: Uczciwość, efektywność i odpowiedzialność prawna urzędników samorządowych są kluczem do pomyślnego rozwoju społeczności terytorialnej. Kluczem do udanej reformy decentralizacji władzy jest to, że została ona stworzona na podstawie porównawczych badań najlepszych praktyk innych krajów. Artykuł teoretycznie uzasadnia określenie sposobów poprawy niektórych aspektów reformy decentralizacji władzy w Ukrainie na podstawie wprowadzenia najlepszych praktyk światowych w tej dziedzinie. Wymaga to kompleksowego badania porównawczego, które pomoże określić aktualne opcje praktyk, które mają potencjał i będą skuteczne w ukraińskich realiach. Okazało się, że najbardziej obiecującymi kierunkami badań porównawczych decentralizacji są: – cechy wdrażania instrumentów demokracji uczestniczącej; – kadra nowo powstałych hromad; – regulowanie form sprawozdawczości publicznej i odpowiedzialności samorządów; – Instytut prefektów i jego odpowiedniki.

TOŻSAMOŚĆ ZAWODOWA SPECJALISTÓW (KONSULTANTÓW) CENTRÓW ZASOBÓW WŁĄCZAJĄCYCH: STRUKTURALNY I FUNKCJONALNY MODEL BADAŃ

Zhanna Kondratiuk

Dyrektor Instytucji Spółdzielczej “Centrum zasobów włączających” Wyszogrodzkiej Rady Miejskiej Obwodu Kijowskiego, aspirantka
Instytutu Pedagogiki Specjalnej i Psychologii imienia Mykoły Jarmaczenki Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6943-9105
Anotation. Artykuł przedstawia opracowany model kształtowania tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających. Przeprowadzono przegląd publikacji naukowych na wybrany temat, wyjaśniono podejścia do budowy modeli kształtowania tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających. Ustalono, że tożsamość zawodowa specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających to zbiór specjalnej wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych, zakres umiejętności wykonywania specjalnych zadań psychologicznopedagogicznych. W artykule zbadano i opracowano strukturalno-funkcjonalny model badania tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających. Wyróżniono główne elementy strukturalno-funkcjonalnego modelu tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających, do których należą następujące elementy: motywacyjne i wartościowe, poznawcze, interpersonalne, adaptacyjne, techniczne, kontekstowe, integracyjne, autopsychologiczne, acmeologiczne, twórcze.
Keywords: Artykuł przedstawia opracowany model kształtowania tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających. Przeprowadzono przegląd publikacji naukowych na wybrany temat, wyjaśniono podejścia do budowy modeli kształtowania tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających. Ustalono, że tożsamość zawodowa specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających to zbiór specjalnej wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych, zakres umiejętności wykonywania specjalnych zadań psychologicznopedagogicznych. W artykule zbadano i opracowano strukturalno-funkcjonalny model badania tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających. Wyróżniono główne elementy strukturalno-funkcjonalnego modelu tożsamości zawodowej specjalistów (konsultantów) centrów zasobów włączających, do których należą następujące elementy: motywacyjne i wartościowe, poznawcze, interpersonalne, adaptacyjne, techniczne, kontekstowe, integracyjne, autopsychologiczne, acmeologiczne, twórcze.

INTEGRACJA GRUP PREKARYJNYCH W PROCESACH SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH W WARUNKACH WSPÓŁCZESNYCH DEMOKRACJI

Artem Syniuchenko

aspirant Katedry Politologii Wydziału Filozofii
Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9850-2823
Anotation. Ujawniono treść i fokus poszukiwań naukowców i polityków w zakresie integracji grup prekaryjnych z procesami społeczno-politycznymi. Ustalono, że zjawisko prekaryzacji i utraty tożsamości klasowej w warunkach pierwszej ćwierci XXI wieku jest obiektywną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego i zmiany systemów technologicznych. Na podstawie uogólnień udowodniono, że aktywizacja procesów prekaryzacji politycznej jako długoterminowy trend kształtuje w społeczeństwie żądanie przekształcenia instytucjonalnej matrycy epoki przemysłowej i utworzenia systemu nowych stosunków społecznych społeczeństwa postindustrialnego. Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę perspektywy zwiększenia liczby prekaryjnych grup politycznych, poszukiwanie skutecznych mechanizmów ich integracji z procesami społecznopolitycznymi odbywa się teraz zarówno za pomocą narzędzi współczesnych demokracji, jak i ich politycznych alternatyw. Perspektywy dalszych badań są postrzegane w ujawnieniu udanych przypadków państw o stabilnych demokracjach w znalezieniu odpowiedniej odpowiedzi politycznej na problem dalszej intensyfikacji procesów prekaryzacji i żądania zabezpieczenia społecznego przez coraz większą część populacji o niestabilnej działalności zawodowej.
Keywords: Ujawniono treść i fokus poszukiwań naukowców i polityków w zakresie integracji grup prekaryjnych z procesami społeczno-politycznymi. Ustalono, że zjawisko prekaryzacji i utraty tożsamości klasowej w warunkach pierwszej ćwierci XXI wieku jest obiektywną konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego i zmiany systemów technologicznych. Na podstawie uogólnień udowodniono, że aktywizacja procesów prekaryzacji politycznej jako długoterminowy trend kształtuje w społeczeństwie żądanie przekształcenia instytucjonalnej matrycy epoki przemysłowej i utworzenia systemu nowych stosunków społecznych społeczeństwa postindustrialnego. Należy zauważyć, że biorąc pod uwagę perspektywy zwiększenia liczby prekaryjnych grup politycznych, poszukiwanie skutecznych mechanizmów ich integracji z procesami społecznopolitycznymi odbywa się teraz zarówno za pomocą narzędzi współczesnych demokracji, jak i ich politycznych alternatyw. Perspektywy dalszych badań są postrzegane w ujawnieniu udanych przypadków państw o stabilnych demokracjach w znalezieniu odpowiedniej odpowiedzi politycznej na problem dalszej intensyfikacji procesów prekaryzacji i żądania zabezpieczenia społecznego przez coraz większą część populacji o niestabilnej działalności zawodowej.

ZJAWISKO FIKCYJNEJ TOŻSAMOŚCI W KONTEKŚCIE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Illia Khomenko, Volodymyr Fomenko

doktor nauk o komunikacji społecznej, kandydat nauk filologicznych, docent Katedry Telewizji i Radiofonii Instytutu Dziennikarstwa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
dokumentalista, dziennikarz (Kijów-Czernihów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-8591-4431; ORCID ID: 0000-0003-3427-861X
Anotation. Artykuł poświęcono problemowi subiektywnego postrzegania i interpretacji realiów rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego. Rozważono hipotezę sztucznego kształtowania u Rosjan negatywnej tożsamości przez rosyjską specjalną propagandę, w której świetle współcześni badacze interpretują społeczno-psychologiczną fenomenologię wojny. Rozważana jest również hipoteza indukowanych dewiacji świadomości społecznej w wyniku wpływu mediów. Udowodniono, że te hipotezy nie mogą wyczerpująco wyjaśnić stanu rzeczy. Ujawniono niedokładność analogii między mitologizacją świadomości Niemców epoki III Rzeszy a specyfiką propagandowego wpływu na mieszkańców współczesnej Federacji Rosyjskiej. Uzasadnione jest przekonanie, że w przeciwieństwie do mitologii rasowej nazistowskich Niemiec, Doktryna „rosyjskiego świata” nie jest fałszywą ideologią, ale strategią manipulacyjną, systemem fikcji, które elastycznie dostosowują się do interesów władzy plutokratycznej. Rzeczywiste cele i przyczyny ekspansji nie są osadzone w micie rasowym, jak to miało miejsce w nazistowskich Niemczech, ale w ogóle nie są reprezentowane w przestrzeni komunikacyjnej. Zwykli Rosjanie postrzegają się zatem jako część politycznej fikcji, gromadząc się wokół tego, czego nie ma przeciwko siłom zła, które nie istnieją w rzeczywistości.
Keywords: Artykuł poświęcono problemowi subiektywnego postrzegania i interpretacji realiów rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego. Rozważono hipotezę sztucznego kształtowania u Rosjan negatywnej tożsamości przez rosyjską specjalną propagandę, w której świetle współcześni badacze interpretują społeczno-psychologiczną fenomenologię wojny. Rozważana jest również hipoteza indukowanych dewiacji świadomości społecznej w wyniku wpływu mediów. Udowodniono, że te hipotezy nie mogą wyczerpująco wyjaśnić stanu rzeczy. Ujawniono niedokładność analogii między mitologizacją świadomości Niemców epoki III Rzeszy a specyfiką propagandowego wpływu na mieszkańców współczesnej Federacji Rosyjskiej. Uzasadnione jest przekonanie, że w przeciwieństwie do mitologii rasowej nazistowskich Niemiec, Doktryna „rosyjskiego świata” nie jest fałszywą ideologią, ale strategią manipulacyjną, systemem fikcji, które elastycznie dostosowują się do interesów władzy plutokratycznej. Rzeczywiste cele i przyczyny ekspansji nie są osadzone w micie rasowym, jak to miało miejsce w nazistowskich Niemczech, ale w ogóle nie są reprezentowane w przestrzeni komunikacyjnej. Zwykli Rosjanie postrzegają się zatem jako część politycznej fikcji, gromadząc się wokół tego, czego nie ma przeciwko siłom zła, które nie istnieją w rzeczywistości.

KIERUNKI POPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO MECHANIZMU PUBLICZNEGO ZARZĄDZANIA RACJONALNYM WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH ZASOBÓW LECZNICZYCH

Tetiana Bezverchniuk, Khrystyna Koieva

doktor nauk o administracji publicznej, profesor, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytucji państwowej “Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Rehabilitacji Medycznej i Kurortologii Ministerstwa Zdrowia Ukrainy” (Odessa, Ukraina)
kierownik Ukraińskiego Państwowego Centrum Normalizacji i kontroli jakości Środków Naturalnych i Preformowanych Instytucji państwowej “Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Rehabilitacji Medycznej i Kurortologii Ministerstwa Zdrowia Ukrainy” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2567-8729; ORCID ID: 0000-0001-7157-4317
Anotation. W postanowieniach artykułu naukowego autorzy, na podstawie kompleksowej analizy teoretycznych i organizacyjno-prawnych podstaw publicznego zarządzania sferą wypoczynkowo-rekreacyjną, praktycznych podejść do racjonalnego wykorzystania i ochrony naturalnych zasobów leczniczych i terytoriów uzdrowisk, naukowo uzasadnili kierunki poprawy organizacyjno-prawnego mechanizmu publicznego zarządzania stosunkami publicznymi w zakresie wykorzystania zasobów. Udowodniono, że reżim zasobów, jako regulamin działań podmiotów własności w procesie redystrybucji zasobów, jest jednym ze skutecznych mechanizmów państwowych wykorzystania i redystrybucji naturalnych zasobów leczniczych. Głównymi składnikami reżimu zasobów racjonalnego wykorzystania naturalnych zasobów leczniczych są prawa własności, zasady i procedury. Przeanalizowano cechy realizacji prawa własności do naturalnych zasobów leczniczych i uzasadniono celowość opracowania odrębnej ustawy o zasobach “O naturalnych zasobach leczniczych” w celu specjalnej regulacji prawnej podstaw ich użytkowania, zachowania i ochrony.
Keywords: W postanowieniach artykułu naukowego autorzy, na podstawie kompleksowej analizy teoretycznych i organizacyjno-prawnych podstaw publicznego zarządzania sferą wypoczynkowo-rekreacyjną, praktycznych podejść do racjonalnego wykorzystania i ochrony naturalnych zasobów leczniczych i terytoriów uzdrowisk, naukowo uzasadnili kierunki poprawy organizacyjno-prawnego mechanizmu publicznego zarządzania stosunkami publicznymi w zakresie wykorzystania zasobów. Udowodniono, że reżim zasobów, jako regulamin działań podmiotów własności w procesie redystrybucji zasobów, jest jednym ze skutecznych mechanizmów państwowych wykorzystania i redystrybucji naturalnych zasobów leczniczych. Głównymi składnikami reżimu zasobów racjonalnego wykorzystania naturalnych zasobów leczniczych są prawa własności, zasady i procedury. Przeanalizowano cechy realizacji prawa własności do naturalnych zasobów leczniczych i uzasadniono celowość opracowania odrębnej ustawy o zasobach “O naturalnych zasobach leczniczych” w celu specjalnej regulacji prawnej podstaw ich użytkowania, zachowania i ochrony.

PROFIL KOMPETENCJI JAKO PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRACOWNIKA

Ivan Zyma, Liudmyla Borovyk

kandydat nauk medycznych, doktor nauk o zarządzaniu państwowym, docent, Zasłużony lekarz Ukrainy, Akademik Międzynarodowej Akademii Kadrowej (Równe, Ukraina)
kandydat nauk pedagogicznych, docent, członek-korespondent Międzynarodowej Akademii Kadrowej, docent Katedry Teorii i Metodyki Twórczości Dziennikarskiej Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanitarnego imienia akademika Stepana Demianchuka (Równe, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5063-949Х; ORCID ID: 0000-0002-8997-0577
Anotation. W artykule zbadano i scharakteryzowano profil kompetencji pracownika jako jego przewagę konkurencyjną. Przeprowadzono analizę badań nad pojęciem „kompetencje”. Ustalono, że współczesne problemy rozwoju kompetencji pracowników, podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, szkolenia i rozwoju kariery są niezbędne. Okazało się, że personel zarządzający powinien mieć do dyspozycji narzędzia, które pomogą zrozumieć kompetencje pracowników. Udowodniono, że aparat zarządzania powinien doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w zakresie pomiaru kompetencji zawodowych. Proponuje się, aby zestaw właściwości niezbędnych do działalności zawodowej był uważany za profil kompetencji pracownika.
Keywords: W artykule zbadano i scharakteryzowano profil kompetencji pracownika jako jego przewagę konkurencyjną. Przeprowadzono analizę badań nad pojęciem „kompetencje”. Ustalono, że współczesne problemy rozwoju kompetencji pracowników, podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, szkolenia i rozwoju kariery są niezbędne. Okazało się, że personel zarządzający powinien mieć do dyspozycji narzędzia, które pomogą zrozumieć kompetencje pracowników. Udowodniono, że aparat zarządzania powinien doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w zakresie pomiaru kompetencji zawodowych. Proponuje się, aby zestaw właściwości niezbędnych do działalności zawodowej był uważany za profil kompetencji pracownika.

PAMIĘĆ HISTORYCZNA I JEJ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PATRIOTYZMU

Inna Naida

kandydat nauk z administracji publicznej, docent, docent Katedry Prawa
Kijowskiego Spółdzielczego Instytutu Biznesu i Prawa (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7296-7884
Anotation. Artykuł poświęcono aktualnemu problemowi wpływu pamięci historycznej na rozwój patriotyzmu. W artykule przeanalizowano wpływ pamięci historycznej na cechy wychowania narodowo-patriotycznego jako jednego z elementów doskonalenia administracji państwowej. Ustalono, że pamięć historyczna ucieleśnia i odzwierciedla proces odrodzenia narodu ukraińskiego. Patriotyczne wychowanie młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań socjalizacji politycznej w każdym kraju. Zauważono, że kształtowanie tożsamości zaczyna się od narodzin jednostki i trwa przez całe życie. Ustalono, że wiedza o historii swojego państwa przyczynia się do rozwoju tożsamości narodowej wśród uczniów, rozwoju miłości i szacunku dla Ojczyzny, dumy z jej przeszłości i przyszłości.
Keywords: Artykuł poświęcono aktualnemu problemowi wpływu pamięci historycznej na rozwój patriotyzmu. W artykule przeanalizowano wpływ pamięci historycznej na cechy wychowania narodowo-patriotycznego jako jednego z elementów doskonalenia administracji państwowej. Ustalono, że pamięć historyczna ucieleśnia i odzwierciedla proces odrodzenia narodu ukraińskiego. Patriotyczne wychowanie młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań socjalizacji politycznej w każdym kraju. Zauważono, że kształtowanie tożsamości zaczyna się od narodzin jednostki i trwa przez całe życie. Ustalono, że wiedza o historii swojego państwa przyczynia się do rozwoju tożsamości narodowej wśród uczniów, rozwoju miłości i szacunku dla Ojczyzny, dumy z jej przeszłości i przyszłości.

OGRANICZENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE

Yulian Akulov

aspirant Katedry Własności Intelektualnej
Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6710-140X
Anotation. W artykule zbadano podstawy prawne ograniczenia majątkowych praw autorskich w Internecie zgodnie z prawem poszczególnych krajów zagranicznych. Wspólne dla różnych podejść przy określaniu ograniczeń praw autorskich jest: z reguły nie cała praca, ale jej część podlega użyciu. Wyjątkami mogą być dzieła, które z natury nie zawsze mogą być częściowo wykorzystane bez utraty istoty i integralności (np. dzieło fotograficzne, mały rysunek itp.); takie zastosowanie ma charakter niekomercyjny (sfera naukowa, edukacyjna, demonstracja podczas procesu sądowego itp.). Należy zauważyć, że ustanowienie nowych zasad wykorzystania wyników działalności twórczej w Internecie następuje poprzez poszukiwanie kompromisowych rozwiązań w warunkach jednoczesnego połączenia przeciwstawnych zjawisk, a mianowicie: ustanowienie surowych ograniczeń w korzystaniu z dzieł w sieci i zwiększenie odpowiedzialności za rozpowszechnianie pirackich treści z jednej strony oraz rozszerzenie sposobów i możliwości swobodnego korzystania z dzieł, jako niezbywalnego prawa do wolności informacji, rozwoju kulturowego i innowacji, które są rozpowszechniane na płaszczyźnie praktycznej.
Keywords: W artykule zbadano podstawy prawne ograniczenia majątkowych praw autorskich w Internecie zgodnie z prawem poszczególnych krajów zagranicznych. Wspólne dla różnych podejść przy określaniu ograniczeń praw autorskich jest: z reguły nie cała praca, ale jej część podlega użyciu. Wyjątkami mogą być dzieła, które z natury nie zawsze mogą być częściowo wykorzystane bez utraty istoty i integralności (np. dzieło fotograficzne, mały rysunek itp.); takie zastosowanie ma charakter niekomercyjny (sfera naukowa, edukacyjna, demonstracja podczas procesu sądowego itp.). Należy zauważyć, że ustanowienie nowych zasad wykorzystania wyników działalności twórczej w Internecie następuje poprzez poszukiwanie kompromisowych rozwiązań w warunkach jednoczesnego połączenia przeciwstawnych zjawisk, a mianowicie: ustanowienie surowych ograniczeń w korzystaniu z dzieł w sieci i zwiększenie odpowiedzialności za rozpowszechnianie pirackich treści z jednej strony oraz rozszerzenie sposobów i możliwości swobodnego korzystania z dzieł, jako niezbywalnego prawa do wolności informacji, rozwoju kulturowego i innowacji, które są rozpowszechniane na płaszczyźnie praktycznej.

NARZĘDZIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UŻYWANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ (PUBLICZNEJ) W UKRAINIE

Bohdana Balan

aspirantka
Kijowskiego Uniwersytetu Własności Intelektualnej i Prawa Narodowego Uniwersytetu “Odeska Akademia Prawnicza” (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9493-3279
Anotation. W artykule ujawniono narzędzia publicznej administracji używania angielskiego jako języka międzynarodowej (publicznej) komunikacji w Ukrainie. Argumentuje się, że jest to zewnętrzny wyraz jednorodnych pod względem charakteru i natury prawnej grup środków administracyjnych wykorzystywanych na podstawie realizacji norm prawa administracyjnego. Są one wykorzystywane w działaniach administracyjnych Prezydenta Ukrainy, Gabinetu Ministrów Ukrainy, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, instytucji edukacyjnych i innych organów administracyjnych. Odbywa się to w celu zwiększenia za pomocą środków perswazji, stymulowania i naukowej organizacji nauczania znajomości języka angielskiego przez zmotywowane pokolenie na poziomie B2 i na minimalnym poziomie komunikacji dla innych osób w celu używania języka angielskiego w nauczaniu, nauce, biznesie, kulturze, sporcie, aktywności zawodowej i do poznawania świata (podróży).
Keywords: W artykule ujawniono narzędzia publicznej administracji używania angielskiego jako języka międzynarodowej (publicznej) komunikacji w Ukrainie. Argumentuje się, że jest to zewnętrzny wyraz jednorodnych pod względem charakteru i natury prawnej grup środków administracyjnych wykorzystywanych na podstawie realizacji norm prawa administracyjnego. Są one wykorzystywane w działaniach administracyjnych Prezydenta Ukrainy, Gabinetu Ministrów Ukrainy, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, instytucji edukacyjnych i innych organów administracyjnych. Odbywa się to w celu zwiększenia za pomocą środków perswazji, stymulowania i naukowej organizacji nauczania znajomości języka angielskiego przez zmotywowane pokolenie na poziomie B2 i na minimalnym poziomie komunikacji dla innych osób w celu używania języka angielskiego w nauczaniu, nauce, biznesie, kulturze, sporcie, aktywności zawodowej i do poznawania świata (podróży).

KONCEPCJA ADMINISTRACYJNEGO ZABEZPIECZENIA WIRTUALNYCH AKTYWÓW W UKRAINIE

Oleksandr Bondarenko

kierownik Działu Zarządzania Operacyjnego Dochodzenia w sprawie Przestępstw Popełnionych przez Zorganizowane Grupy Przestępcze i Ujawnienia Nieuzasadnionych Aktywów Głównego Urzędu Operacyjnego Państwowego
Biura Śledczego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0009-0002-7140-2712
Anotation. Artykuł poświęcono omówieniu zagadnień związanych z ustaleniem cech krajowego podejścia administracyjnoprawnego do koncepcji zabezpieczenia aktywów wirtualnych poprzez określenie charakteru prawnego aktywów wirtualnych i podstaw ich zabezpieczenia, wyodrębnienie podmiotów upoważnionych do zapewnienia zalegalizowanego sposobu korzystania z aktywów wirtualnych, a także zasad takich działań. Zaproponowano definicję wirtualnego składnika aktywów jako niematerialnego, wyrażonego w formie elektronicznej dobra, które ma ekwiwalent wartościowy i jest używane jako przedmiot praw obywatelskich lub (i) mienie przeznaczone do użytku, celów płatniczych lub inwestycyjnych w formie cyfrowej. Uzasadniono znaczenie zmiany rozporządzenia w sprawie Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy poprzez uzupełnienie go o zadania Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy w zakresie kontroli i nadzoru nad rynkiem aktywów wirtualnych, regulowania zasad funkcjonowania dostawców usług związanych z obrotem aktywami wirtualnymi oraz środków zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom i zakłóceniom na rynku aktywów wirtualnych.
Keywords: Artykuł poświęcono omówieniu zagadnień związanych z ustaleniem cech krajowego podejścia administracyjnoprawnego do koncepcji zabezpieczenia aktywów wirtualnych poprzez określenie charakteru prawnego aktywów wirtualnych i podstaw ich zabezpieczenia, wyodrębnienie podmiotów upoważnionych do zapewnienia zalegalizowanego sposobu korzystania z aktywów wirtualnych, a także zasad takich działań. Zaproponowano definicję wirtualnego składnika aktywów jako niematerialnego, wyrażonego w formie elektronicznej dobra, które ma ekwiwalent wartościowy i jest używane jako przedmiot praw obywatelskich lub (i) mienie przeznaczone do użytku, celów płatniczych lub inwestycyjnych w formie cyfrowej. Uzasadniono znaczenie zmiany rozporządzenia w sprawie Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy poprzez uzupełnienie go o zadania Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy w zakresie kontroli i nadzoru nad rynkiem aktywów wirtualnych, regulowania zasad funkcjonowania dostawców usług związanych z obrotem aktywami wirtualnymi oraz środków zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom i zakłóceniom na rynku aktywów wirtualnych.

PODSTAWY I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA NARUSZENIE PROCEDURY BADANIA MEDYCZNO-SPOŁECZNEGO

Volodymyr Bondar

student
student Naukowo-Badawczego Instytutu Prawa Publicznego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-6656-0949
Anotation. W artykule przeanalizowano obowiązujące ramy prawne regulujące rodzaje i podstawy pociągnięcia winnych do odpowiedzialności prawnej za naruszenie procedury badania medyczno-społecznego. Stwierdzono, że specjalny akt prawny, który określa procedurę przeprowadzania badania medyczno-społecznego, zawiera jedynie pośrednie zabezpieczenie odpowiedzialności prawnej przewidzianej za naruszenie odpowiedniej procedury. Wskazano, że za naruszenie przeprowadzania badania medyczno-społecznego jego członków można pociągnąć do czterech rodzajów odpowiedzialności prawnej: 1) dyscyplinarnej; 2) cywilno-prawnej; 3) administracyjnej; 4) karnej. Uwzględniono każdy z wymienionych gatunków. Podkreślono braki w realizacji odpowiedzialności za naruszenie procedury badania medyczno-społecznego.
Keywords: W artykule przeanalizowano obowiązujące ramy prawne regulujące rodzaje i podstawy pociągnięcia winnych do odpowiedzialności prawnej za naruszenie procedury badania medyczno-społecznego. Stwierdzono, że specjalny akt prawny, który określa procedurę przeprowadzania badania medyczno-społecznego, zawiera jedynie pośrednie zabezpieczenie odpowiedzialności prawnej przewidzianej za naruszenie odpowiedniej procedury. Wskazano, że za naruszenie przeprowadzania badania medyczno-społecznego jego członków można pociągnąć do czterech rodzajów odpowiedzialności prawnej: 1) dyscyplinarnej; 2) cywilno-prawnej; 3) administracyjnej; 4) karnej. Uwzględniono każdy z wymienionych gatunków. Podkreślono braki w realizacji odpowiedzialności za naruszenie procedury badania medyczno-społecznego.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW ŚLEDCZYCH W DOCHODZENIU WYKROCZEŃ KARNYCH

Yuliia Vasiuta

adiunkt Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2954-0230
Anotation. Artykuł naukowy poświęcono omówieniu aktualnych zagadnień w płaszczyźnie regulacji prawnej działalności wspólnych grup śledczych w dochodzeniu wykroczeń karnych. Rozważana jest najwyższa forma organizacji współdziałania właściwych organów państw, biorąc pod uwagę teoretyczne podejście do tworzenia całościowej wyobraźni o współpracy międzynarodowej. Rzeczywiście, stan porządku prawnego zarówno w naszym państwie, jak i w przestrzeni międzynarodowej zależy od prawidłowego i jasnego określenia przesłanek tworzenia pola prawnego podczas współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim prawne uregulowanie działalności wspólnych zespołów śledczych pozwoli uniknąć kolizji i ogólnie problematycznych aspektów w dochodzeniu wykroczeń karnych, a tym samym zapewni gwarancje ochrony uczestników wspólnych zespołów śledczych podczas pełnienia obowiązków służbowych, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych.
Keywords: Artykuł naukowy poświęcono omówieniu aktualnych zagadnień w płaszczyźnie regulacji prawnej działalności wspólnych grup śledczych w dochodzeniu wykroczeń karnych. Rozważana jest najwyższa forma organizacji współdziałania właściwych organów państw, biorąc pod uwagę teoretyczne podejście do tworzenia całościowej wyobraźni o współpracy międzynarodowej. Rzeczywiście, stan porządku prawnego zarówno w naszym państwie, jak i w przestrzeni międzynarodowej zależy od prawidłowego i jasnego określenia przesłanek tworzenia pola prawnego podczas współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim prawne uregulowanie działalności wspólnych zespołów śledczych pozwoli uniknąć kolizji i ogólnie problematycznych aspektów w dochodzeniu wykroczeń karnych, a tym samym zapewni gwarancje ochrony uczestników wspólnych zespołów śledczych podczas pełnienia obowiązków służbowych, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych.

ZABEZPIECZENIE PRAWNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO W WARUNKACH KONFLIKTU ZBROJNEGO

Kateryna Vereshchahina

adwokat, aspirantka
Instytutu Badań Ekonomiczno-Prawnych imienia V.K. Mamutova Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0009-0004-9814-9280
Anotation. Ukraiński biznes w czasie wojny musiał stawić czoła takim wyzwaniom, jak zatrzymanie działalności gospodarczej, relokacja zdolności produkcyjnych, przemieszczanie pracowników, niszczenie ustalonej logistyki, niszczenie aktywów przedsiębiorstw, niemożność wypełnienia zobowiązań, niemożność przeprowadzenia rozliczeń i tym podobne. Warunki wojny mogą pociągać za sobą specyfikę stosowania procedur upadłościowych, w szczególności komplikowanie ich realizacji i zwiększanie trudności w przestrzeganiu norm prawnych. W badaniu stosowano poniższe metody badawcze: wyszukiwanie według dostępnej literatury metodycznej i naukowej z analizą znalezionego materiału, systematyzacja, analiza dokumentacji i wyników badań dotyczących problemu przeprowadzonych badań. Zabezpieczenie prawne procesu upadłości w stanie wojennym jest bardzo ważnym aspektem dla utrzymania stabilności gospodarczej i ożywienia gospodarczego w strefie konfliktu. Konieczne jest ulepszanie ustawodawstwa, tworzenie wyspecjalizowanych sądów, prowadzenie szkoleń specjalistów i wspieranie współpracy międzynarodowej.
Keywords: Ukraiński biznes w czasie wojny musiał stawić czoła takim wyzwaniom, jak zatrzymanie działalności gospodarczej, relokacja zdolności produkcyjnych, przemieszczanie pracowników, niszczenie ustalonej logistyki, niszczenie aktywów przedsiębiorstw, niemożność wypełnienia zobowiązań, niemożność przeprowadzenia rozliczeń i tym podobne. Warunki wojny mogą pociągać za sobą specyfikę stosowania procedur upadłościowych, w szczególności komplikowanie ich realizacji i zwiększanie trudności w przestrzeganiu norm prawnych. W badaniu stosowano poniższe metody badawcze: wyszukiwanie według dostępnej literatury metodycznej i naukowej z analizą znalezionego materiału, systematyzacja, analiza dokumentacji i wyników badań dotyczących problemu przeprowadzonych badań. Zabezpieczenie prawne procesu upadłości w stanie wojennym jest bardzo ważnym aspektem dla utrzymania stabilności gospodarczej i ożywienia gospodarczego w strefie konfliktu. Konieczne jest ulepszanie ustawodawstwa, tworzenie wyspecjalizowanych sądów, prowadzenie szkoleń specjalistów i wspieranie współpracy międzynarodowej.

ŚWIATOWY TREND BANKOWY: CBDC JAKO WYZWANIE DLA KRYPTOWALUT

Serhii Hrytsai

kandydat nauk prawnych, docent, docent Katedry Prawa Branżowego i Dyscyplin Ogólnych
Instytutu Prawa i Stosunków Społecznych, Otwartego Międzynarodowego Uniwersytetu Rozwoju Człowieka “Ukraina”
ORCID ID: 0000-0003-0051-6149
Anotation. Nowe cyfrowe formy pieniędzy mogą umożliwić tańsze i szybsze płatności, zwiększyć dostępność finansową, zwiększyć odporność i konkurencję wśród dostawców usług płatniczych oraz ułatwić przelewy transgraniczne. W tym celu należy podjąć trudne decyzje polityczne: wyjaśnić role sektora publicznego i prywatnego w zapewnianiu bezpieczeństwa i regulowaniu cyfrowych form pieniądza. Cel badania: ewolucyjny wybór banków centralnych do digitalizacji swoich walut fiducjarnych na tle rozwoju aktywów kryptograficznych. Cel artykułu określa metody badawcze: stosowane są ogólne naukowe metody badawcze i specjalnie prawne metody poznania. Co ogólnie pozwoliło na wyciągnięcie właściwych wniosków. Zrównoważone podejście do wywrotowych technologii FinTech polega na wyeliminowaniu ich szkodliwych skutków. Czeka ich nowy etap istnienia, już na podstawie prawnej, w którym zdominują bardziej odpowiedzialni gracze. CBDC zawdzięcza swemu powstaniu właśnie szybkiemu wzrostowi kryptowalut. To ich zwycięstwa i porażki są satysfakcjonującym doświadczeniem, które tylko przyspiesza proces nieuniknionego wdrożenia CBDC. Na tle rozwoju CBDC istnieje możliwość ściślejszej regulacji kryptowalut i spadku ich popularności.
Keywords: Nowe cyfrowe formy pieniędzy mogą umożliwić tańsze i szybsze płatności, zwiększyć dostępność finansową, zwiększyć odporność i konkurencję wśród dostawców usług płatniczych oraz ułatwić przelewy transgraniczne. W tym celu należy podjąć trudne decyzje polityczne: wyjaśnić role sektora publicznego i prywatnego w zapewnianiu bezpieczeństwa i regulowaniu cyfrowych form pieniądza. Cel badania: ewolucyjny wybór banków centralnych do digitalizacji swoich walut fiducjarnych na tle rozwoju aktywów kryptograficznych. Cel artykułu określa metody badawcze: stosowane są ogólne naukowe metody badawcze i specjalnie prawne metody poznania. Co ogólnie pozwoliło na wyciągnięcie właściwych wniosków. Zrównoważone podejście do wywrotowych technologii FinTech polega na wyeliminowaniu ich szkodliwych skutków. Czeka ich nowy etap istnienia, już na podstawie prawnej, w którym zdominują bardziej odpowiedzialni gracze. CBDC zawdzięcza swemu powstaniu właśnie szybkiemu wzrostowi kryptowalut. To ich zwycięstwa i porażki są satysfakcjonującym doświadczeniem, które tylko przyspiesza proces nieuniknionego wdrożenia CBDC. Na tle rozwoju CBDC istnieje możliwość ściślejszej regulacji kryptowalut i spadku ich popularności.

AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU MECHANIZMÓW MEDIACYJNYCH: DOŚWIADCZENIA USA I WIELKIEJ BRYTANII

Oleh Zaverukha

kandydat nauk prawnych, przewodniczący
Ósmego Apelacyjnego Sądu Administracyjnego (Lwów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-7340-9726
Anotation. Artykuł poświęcono rozważaniu mediacji wśród metod alternatywnego rozwiązywania sporów prawnych. Zwrócono uwagę na genezę rozwoju mediacji, przedstawiono zalety mediacji nad postępowaniem sądowym i arbitrażem, uwzględniono ekonomiczną efektywność mediacji. Mediacja jest postrzegana jako wysoce skuteczna metoda rozwiązywania sporów opierająca się na pomocy niezależnej strony trzeciej, mediatora, w celu ułatwienia komunikacji, negocjacji i ugody między stronami. Nacisk kładziony jest na zasadniczą różnicę w perspektywach stosowania mediacji w Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w tym kraju możliwość stosowania mediacji jest już ustalona przy określaniu strukturalnej konstrukcji organów kontrolnych i ich funkcjonalnego przeznaczenia. Uzasadniona jest pilna potrzeba opracowania i wdrożenia mediatorskich mechanizmów rozwiązywania sporów podatkowych w Ukrainie, co może pomóc zmniejszyć obciążenie systemu sądowego i zapewnić podatnikom bardziej efektywne i opłacalne środki rozwiązywania sporów z organami kontrolnymi.
Keywords: Artykuł poświęcono rozważaniu mediacji wśród metod alternatywnego rozwiązywania sporów prawnych. Zwrócono uwagę na genezę rozwoju mediacji, przedstawiono zalety mediacji nad postępowaniem sądowym i arbitrażem, uwzględniono ekonomiczną efektywność mediacji. Mediacja jest postrzegana jako wysoce skuteczna metoda rozwiązywania sporów opierająca się na pomocy niezależnej strony trzeciej, mediatora, w celu ułatwienia komunikacji, negocjacji i ugody między stronami. Nacisk kładziony jest na zasadniczą różnicę w perspektywach stosowania mediacji w Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w tym kraju możliwość stosowania mediacji jest już ustalona przy określaniu strukturalnej konstrukcji organów kontrolnych i ich funkcjonalnego przeznaczenia. Uzasadniona jest pilna potrzeba opracowania i wdrożenia mediatorskich mechanizmów rozwiązywania sporów podatkowych w Ukrainie, co może pomóc zmniejszyć obciążenie systemu sądowego i zapewnić podatnikom bardziej efektywne i opłacalne środki rozwiązywania sporów z organami kontrolnymi.

ADMINISTRACYJNA OSOBOWOŚĆ PRAWNA STAROSTY JAKO URZĘDNIKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Oleksandr Zymenko

aspirant Katedry Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bezpieczeństwa Finansowego i Ekonomicznego Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Prawa
Sumskiego Uniwersytetu Państwowego (Sumy, Ukraina)
ORCID ID: 0009-0002-5278-1411
Anotation. W artykule wyjaśniono istotę pojęcia administracyjnej osobowości prawnej starosty jako urzędnika samorządu terytorialnego, ustalono jej podstawowe elementy strukturalne, ujawniono ich cechy. Zbadano materiał naukowy na temat podstaw ogólnej teorii prawa w celu ustalenia cech i wyjaśnienia istoty pojęcia „osobowość prawna”, przeanalizowano podejścia naukowców do wyodrębnienia jej głównych elementów. Zbadano niektóre poglądy naukowców dotyczące interpretacji pojęcia „osobowości prawnej administracyjnej” i określenia jej strukturalnych składników w teorii prawa administracyjnego. Szczególną uwagę poświęca się podkreśleniu naukowych punktów widzenia naukowców administracyjnych dotyczących ujawniania takich kategorii prawnych, jak „administracyjna zdolność prawna” i „zdolność administracyjna”. Ujawniono istotę administracyjnej zdolności prawnej starosty oraz określono warunki, w jakich występuje. Odzwierciedlone jest zrozumienie zdolności administracyjnej starosty jako urzędnika samorządu terytorialnego, ustalone są momenty jej powstania i ustania. Sformułowano autorską definicję pojęcia „administracyjna osobowość prawna starosty jako urzędnika samorządu terytorialnego”.
Keywords: W artykule wyjaśniono istotę pojęcia administracyjnej osobowości prawnej starosty jako urzędnika samorządu terytorialnego, ustalono jej podstawowe elementy strukturalne, ujawniono ich cechy. Zbadano materiał naukowy na temat podstaw ogólnej teorii prawa w celu ustalenia cech i wyjaśnienia istoty pojęcia „osobowość prawna”, przeanalizowano podejścia naukowców do wyodrębnienia jej głównych elementów. Zbadano niektóre poglądy naukowców dotyczące interpretacji pojęcia „osobowości prawnej administracyjnej” i określenia jej strukturalnych składników w teorii prawa administracyjnego. Szczególną uwagę poświęca się podkreśleniu naukowych punktów widzenia naukowców administracyjnych dotyczących ujawniania takich kategorii prawnych, jak „administracyjna zdolność prawna” i „zdolność administracyjna”. Ujawniono istotę administracyjnej zdolności prawnej starosty oraz określono warunki, w jakich występuje. Odzwierciedlone jest zrozumienie zdolności administracyjnej starosty jako urzędnika samorządu terytorialnego, ustalone są momenty jej powstania i ustania. Sformułowano autorską definicję pojęcia „administracyjna osobowość prawna starosty jako urzędnika samorządu terytorialnego”.

POJĘCIE ADMINISTRACYJNOPRAWNEGO ZAPEWNIENIA DOSTĘPU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W UKRAINIE

Oleksandr Kuvila

aspirant Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Finansowego
Chmielnickiego Uniwersytetu Zarządzania i Prawa imienia Leonida Yuzkova (Czerniowce, Ukraina)
ORCID ID: 0009-0006-5987-2518
Anotation. Autor w artykule podjął próbę sformułowania definicji pojęcia „administracyjnoprawne zapewnienie dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości”. W tym celu określono treść pojęcia „osoba niepełnosprawna” oraz wyróżniono cechy czterech rodzajów zaburzeń powodujących niepełnosprawność osoby; przeanalizowano szereg definicji kategorii stycznych do badanego pojęcia; podkreślono kluczowe cechy badanej kategorii. Odpowiednie wnioski poparte są przytoczonymi opiniami naukowców na temat treści zabezpieczenia prawnego i kategorii pochodnych, a także praktycznych aspektów związanych z warunkami dostępności wymiaru sprawiedliwości dla odpowiedniej kategorii ludności. Koncentruje się na kluczowej roli w odpowiednim procesie państwa w osobie organów władzy. Na zakończenie przytoczono autorską definicję administracyjnoprawnego zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości, w którym akcentowane jest jego ukierunkowanie na uporządkowanie odpowiednich stosunków prawnych w celu zapewnienia, obrony i ochrony praw osób niepełnosprawnych.
Keywords: Autor w artykule podjął próbę sformułowania definicji pojęcia „administracyjnoprawne zapewnienie dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości”. W tym celu określono treść pojęcia „osoba niepełnosprawna” oraz wyróżniono cechy czterech rodzajów zaburzeń powodujących niepełnosprawność osoby; przeanalizowano szereg definicji kategorii stycznych do badanego pojęcia; podkreślono kluczowe cechy badanej kategorii. Odpowiednie wnioski poparte są przytoczonymi opiniami naukowców na temat treści zabezpieczenia prawnego i kategorii pochodnych, a także praktycznych aspektów związanych z warunkami dostępności wymiaru sprawiedliwości dla odpowiedniej kategorii ludności. Koncentruje się na kluczowej roli w odpowiednim procesie państwa w osobie organów władzy. Na zakończenie przytoczono autorską definicję administracyjnoprawnego zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości, w którym akcentowane jest jego ukierunkowanie na uporządkowanie odpowiednich stosunków prawnych w celu zapewnienia, obrony i ochrony praw osób niepełnosprawnych.

ADMINISTRACYJNOPRAWNY CHARAKTER BULLINGU W UKRAINIE

Oleksandra Lutsiv

studentka Katedry Prawa Administracyjnego i Konstytucyjnego
Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego (Zaporoże, Ukraina)
ORCID ID: 0009-0006-2437-8675
Anotation. Wraz z wybuchem wojny wielu ukraińskich obywateli, w tym dzieci, zostało zmuszonych do czasowego opuszczenia terytorium Ukrainy, stając się uchodźcami. Wiele dzieci trafiło do klas integracyjnych, niektóre do zwykłych szkół narodowych, inne do nieprzyjaznego środowiska, które wykracza daleko poza rzeczywisty proces edukacyjny. Badanie decyzji w sprawach administracyjnych wskazuje na podjęcie nielogicznej decyzji i naruszenie zasad prawa administracyjnego, ponieważ nie osoba, która bezpośrednio popełniła przestępstwo administracyjne, jest pociągnięta do odpowiedzialności, ale jej rodzice (art. 184 Kodeksu Ukrainy o Wykroczeniach Administracyjnych niewykonanie przez rodziców lub osobom ich zamieniających obowiązków w wychowaniu dzieci). Brak skutecznej praktyki stosowania prawa administracyjnego w odniesieniu do odpowiedzialności za popełnienie bullingu jest jednym z kierunków, który znacząco wpływa na administracyjnoprawne przeciwdziałanie bullingowi w Ukrainie. Artykuł stworzył współczesne rozumienie pojęcia bullingu, uzasadnił znaczenie badania historycznych przesłanek powstawania bullingu w danym kraju, podkreślił a priori i a posteriori oznaki czynu administracyjnego, podał argument, że bulling jest ciągłym wykroczeniem administracyjnym.
Keywords: Wraz z wybuchem wojny wielu ukraińskich obywateli, w tym dzieci, zostało zmuszonych do czasowego opuszczenia terytorium Ukrainy, stając się uchodźcami. Wiele dzieci trafiło do klas integracyjnych, niektóre do zwykłych szkół narodowych, inne do nieprzyjaznego środowiska, które wykracza daleko poza rzeczywisty proces edukacyjny. Badanie decyzji w sprawach administracyjnych wskazuje na podjęcie nielogicznej decyzji i naruszenie zasad prawa administracyjnego, ponieważ nie osoba, która bezpośrednio popełniła przestępstwo administracyjne, jest pociągnięta do odpowiedzialności, ale jej rodzice (art. 184 Kodeksu Ukrainy o Wykroczeniach Administracyjnych niewykonanie przez rodziców lub osobom ich zamieniających obowiązków w wychowaniu dzieci). Brak skutecznej praktyki stosowania prawa administracyjnego w odniesieniu do odpowiedzialności za popełnienie bullingu jest jednym z kierunków, który znacząco wpływa na administracyjnoprawne przeciwdziałanie bullingowi w Ukrainie. Artykuł stworzył współczesne rozumienie pojęcia bullingu, uzasadnił znaczenie badania historycznych przesłanek powstawania bullingu w danym kraju, podkreślił a priori i a posteriori oznaki czynu administracyjnego, podał argument, że bulling jest ciągłym wykroczeniem administracyjnym.

ISTOTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ W UKRAINIE

Volodymyr Marchuk

aspirant Kijowskiego Uniwersytetu Własności Intelektualnej i Prawa
Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8545-9114
Anotation. W artykule wyjaśniono istotę administracji publicznej w walce z przestępczością zorganizowaną. Podsumowano, że są to podstawy obiektywnej potrzeby ochrony społeczeństwa i jego wartości przed zagrożeniami przestępczością zorganizowaną. Podkreślono, że to nie powinno pozostać na poziomie deklaracji, ale powinno być wdrożone w ustawodawstwie, praktyce egzekwowania prawa, działalności organów ścigania i niezależnym, sprawiedliwym systemie sądownictwa. Zwalczanie przez podmioty administracji publicznej przestępczości zorganizowanej powinno odbywać się w ramach podstawy legalności, będącej elementem zasady praworządności, zgodnie z którą organy administracyjne powinny wykonywać swoje uprawnienia wyłącznie w zakresie uprawnień przyznanych przez prawo. Walka z przestępczością zorganizowaną obejmuje nie tylko represyjne środki prawne, ale także prewencyjne narzędzia administracji publicznej.
Keywords: W artykule wyjaśniono istotę administracji publicznej w walce z przestępczością zorganizowaną. Podsumowano, że są to podstawy obiektywnej potrzeby ochrony społeczeństwa i jego wartości przed zagrożeniami przestępczością zorganizowaną. Podkreślono, że to nie powinno pozostać na poziomie deklaracji, ale powinno być wdrożone w ustawodawstwie, praktyce egzekwowania prawa, działalności organów ścigania i niezależnym, sprawiedliwym systemie sądownictwa. Zwalczanie przez podmioty administracji publicznej przestępczości zorganizowanej powinno odbywać się w ramach podstawy legalności, będącej elementem zasady praworządności, zgodnie z którą organy administracyjne powinny wykonywać swoje uprawnienia wyłącznie w zakresie uprawnień przyznanych przez prawo. Walka z przestępczością zorganizowaną obejmuje nie tylko represyjne środki prawne, ale także prewencyjne narzędzia administracji publicznej.

PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ADMINISTRACYJNOPRAWNEGO MECHANIZMU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UKRAINY W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Iryna Nakonechna

kandydat nauk prawnych, docent, profesor Katedry Dyscyplin Ogólnoprawnych
Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9405-4621
Anotation. W artykule przedstawiono podział klasyfikacyjny normatywno-prawnych podstaw realizacji administracyjnoprawnego mechanizmu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w warunkach integracji europejskiej według czynnika sfery ich kierunku. Ustalono, że są to: 1) akty prawne regulujące działalność zabezpieczającą w sferze bezpieczeństwa narodowego w warunkach integracji europejskiej; 2) akty prawne określające kompetencje podmiotów zapewniających bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w warunkach integracji europejskiej i podstawowe zasady ich działalności; 3) akty prawne określające algorytmy działalności podmiotów zapewniających bezpieczeństwo narodowe Ukrainy jako całości, w szczególności w warunkach integracji europejskiej są wewnątrzstrukturalne/zewnętrzne; 4) akty prawne regulujące organizacyjne aspekty działalności podmiotów zapewniających bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w warunkach integracji europejskiej są zasobowe/personalne.
Keywords: W artykule przedstawiono podział klasyfikacyjny normatywno-prawnych podstaw realizacji administracyjnoprawnego mechanizmu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w warunkach integracji europejskiej według czynnika sfery ich kierunku. Ustalono, że są to: 1) akty prawne regulujące działalność zabezpieczającą w sferze bezpieczeństwa narodowego w warunkach integracji europejskiej; 2) akty prawne określające kompetencje podmiotów zapewniających bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w warunkach integracji europejskiej i podstawowe zasady ich działalności; 3) akty prawne określające algorytmy działalności podmiotów zapewniających bezpieczeństwo narodowe Ukrainy jako całości, w szczególności w warunkach integracji europejskiej są wewnątrzstrukturalne/zewnętrzne; 4) akty prawne regulujące organizacyjne aspekty działalności podmiotów zapewniających bezpieczeństwo narodowe Ukrainy w warunkach integracji europejskiej są zasobowe/personalne.

UPROSZCZONY SYSTEM OPODATKOWANIA, KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI JAKO SPOSÓB NA OPTYMALIZACJĘ OPODATKOWANIA

Oleksandra Parashchenko

aspirant Katedry Prawa Finansowego, asystent Katedry Prawa Finansowego
Narodowego Uniwersytetu Prawa imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0009-0001-0284-0308
Anotation. W przepisach artykułu autor ujawnia treść takiego zjawiska jak optymalizacja opodatkowania. To ostatnie jest przeprowadzane przez autora poprzez analizę treści stosunków podatkowych. Autor zwraca szczególną uwagę na takie elementy treści, jak obowiązki prawne i subiektywne prawa podatników. Biorąc pod uwagę wspomniane podejście, optymalizacja opodatkowania jest definiowana przez autora jako subiektywne prawo podatników. Artykuł podkreśla, że prawo do optymalizacji opodatkowania nie jest wyraźnie przewidziane w przepisach, ale wynika z treści przepisów prawa. Naukowiec w tej pracy ujawnia jeden ze sposobów wdrożenia optymalizacji opodatkowania, a mianowicie uproszczony system opodatkowania, księgowości i sprawozdawczości. Autor argumentuje to stanowisko niskimi stawkami jednolitego podatku oraz uproszczonym prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości, które są nieodłącznie związane z takim specjalnym traktowaniem podatkowym. Badany specjalny system podatkowy, zdaniem autora, jest prawnie przewidzianym sposobem optymalizacji opodatkowania.
Keywords: W przepisach artykułu autor ujawnia treść takiego zjawiska jak optymalizacja opodatkowania. To ostatnie jest przeprowadzane przez autora poprzez analizę treści stosunków podatkowych. Autor zwraca szczególną uwagę na takie elementy treści, jak obowiązki prawne i subiektywne prawa podatników. Biorąc pod uwagę wspomniane podejście, optymalizacja opodatkowania jest definiowana przez autora jako subiektywne prawo podatników. Artykuł podkreśla, że prawo do optymalizacji opodatkowania nie jest wyraźnie przewidziane w przepisach, ale wynika z treści przepisów prawa. Naukowiec w tej pracy ujawnia jeden ze sposobów wdrożenia optymalizacji opodatkowania, a mianowicie uproszczony system opodatkowania, księgowości i sprawozdawczości. Autor argumentuje to stanowisko niskimi stawkami jednolitego podatku oraz uproszczonym prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości, które są nieodłącznie związane z takim specjalnym traktowaniem podatkowym. Badany specjalny system podatkowy, zdaniem autora, jest prawnie przewidzianym sposobem optymalizacji opodatkowania.

PRZYWRÓCENIE NIEWAŻNYCH LUB ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Viacheslav Pleskach

kandydat na stopień doktora filozofii (prawo)
Naukowo-Badawczego Instytutu Budownictwa Państwowego i Samorządu Terytorialnego Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4854-4328
Anotation. Niniejszy artykuł dotyczy kwestii przywrócenia mocy lub poprzedniej wersji ustawy, która straciła moc lub została zmieniona przez inną ustawę, która została później uznana za niekonstytucyjną. Artykuł analizuje źródła doktrynalne i praktyki sądów konstytucyjnych Ukrainy, Mołdawii, Bułgarii, Łotwy, Czech i Słowacji, które zawierają argumenty zarówno za takim przywróceniem, jak i przeciwko niemu. Na podstawie wyników badania zauważono, że głównym czynnikiem warunkującym możliwość lub niemożność takiego przywrócenia jest zastosowana zasada działania decyzji Trybunału Konstytucyjnego w czasie. Mimo to nawet w krajach o podobnych regulacjach prawnych, podejście do rozwiązania tego problemu nie jest takie samo. W artykule zauważono, że wznowienie lub poprzednia wersja ustawy, która straciła moc lub została zmieniona przez prawo niekonstytucyjne, jest dopuszczalnym postępowaniem sądowym. Jednak jego automatyczne stosowanie jest niepożądane. Zamiast tego Trybunał Konstytucyjny powinien mieć swobodę wyboru, kiedy zastosować tę technikę.
Keywords: Niniejszy artykuł dotyczy kwestii przywrócenia mocy lub poprzedniej wersji ustawy, która straciła moc lub została zmieniona przez inną ustawę, która została później uznana za niekonstytucyjną. Artykuł analizuje źródła doktrynalne i praktyki sądów konstytucyjnych Ukrainy, Mołdawii, Bułgarii, Łotwy, Czech i Słowacji, które zawierają argumenty zarówno za takim przywróceniem, jak i przeciwko niemu. Na podstawie wyników badania zauważono, że głównym czynnikiem warunkującym możliwość lub niemożność takiego przywrócenia jest zastosowana zasada działania decyzji Trybunału Konstytucyjnego w czasie. Mimo to nawet w krajach o podobnych regulacjach prawnych, podejście do rozwiązania tego problemu nie jest takie samo. W artykule zauważono, że wznowienie lub poprzednia wersja ustawy, która straciła moc lub została zmieniona przez prawo niekonstytucyjne, jest dopuszczalnym postępowaniem sądowym. Jednak jego automatyczne stosowanie jest niepożądane. Zamiast tego Trybunał Konstytucyjny powinien mieć swobodę wyboru, kiedy zastosować tę technikę.

ZASADY STATUSU PRAWNEGO ŚLEDCZEGO W UKRAINIE

Vasyl Polkovnikov

aspirant
Kijowskiego Uniwersytetu Własności Intelektualnej i Prawa Narodowego Uniwersytetu “Odeska Akademia Prawnicza” (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-8255-5963
Anotation. W artykule zidentyfikowano i podsumowano zasady statusu prawnego śledczego. Argumentuje się, że są to fundamentalne najbardziej stabilne zasady określające tryb, sposób wyboru i mianowania śledczych, ich kariery zawodowej, zwolnienia i podstawy wykonywania przez nich powszechnie obowiązujących tam praw i obowiązków proceduralnych. Udowodniono, że zasady statusu prawnego śledczego dzielą się na zasadę praworządności, której składnikiem jest zasada legalności, zasady postępowania karnego i zasady służbowe śledczego. Okazuje się, że zasada praworządności jest fundamentalną podstawą postępowania przygotowawczego, gwarancją sprawiedliwości i legalności, ochrony praw i wolności człowieka na tym i kolejnych etapach procesu karnego, w szczególności badacz zgodności z nim rozumie, że nikt nie stoi ponad prawem. Zasady prawa służbowego w statusie prawnym śledczego określają cechy jakościowe wyboru, powołania i odbycia służby śledczym.
Keywords: W artykule zidentyfikowano i podsumowano zasady statusu prawnego śledczego. Argumentuje się, że są to fundamentalne najbardziej stabilne zasady określające tryb, sposób wyboru i mianowania śledczych, ich kariery zawodowej, zwolnienia i podstawy wykonywania przez nich powszechnie obowiązujących tam praw i obowiązków proceduralnych. Udowodniono, że zasady statusu prawnego śledczego dzielą się na zasadę praworządności, której składnikiem jest zasada legalności, zasady postępowania karnego i zasady służbowe śledczego. Okazuje się, że zasada praworządności jest fundamentalną podstawą postępowania przygotowawczego, gwarancją sprawiedliwości i legalności, ochrony praw i wolności człowieka na tym i kolejnych etapach procesu karnego, w szczególności badacz zgodności z nim rozumie, że nikt nie stoi ponad prawem. Zasady prawa służbowego w statusie prawnym śledczego określają cechy jakościowe wyboru, powołania i odbycia służby śledczym.

REGULACJA PRAWNA SPOSOBU SKŁADANIA SKARG KONSUMENTÓW W DZIEDZINIE REKLAMY W UKRAINIE

Mariia Ponomarenko

aspirant Wydziału Prawa
Dnieprzańskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Ołesia Honczara (Dniepr, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-5018-5670
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu procedury składania skarg konsumentów dotyczących ochrony ich praw w sferze reklamy w Ukrainie. Przeprowadzono analizę ram prawnych Ukrainy w dziedzinie ochrony praw konsumentów reklamy oraz analizę najnowszych badań znanych naukowców w dziedzinie ochrony praw konsumentów reklamy. Szczegółowo omówiono procedurę składania skarg konsumentów w sferze reklamy i procedurę rozpatrywania skarg konsumentów w sferze reklamy w Ukrainie przez organ kontrolny. Zidentyfikowano niedociągnięcia w pracy organów kontrolnych w zakresie ochrony praw konsumentów reklamy (na przykładzie Państwowej Służby Konsumenckiej). Przeprowadzono analizę porównawczą danych statystycznych dotyczących odwołań obywateli do Państwowej Służby Konsumenckiej w celu ochrony naruszonych praw konsumentów w ciągu ostatnich czterech lat (2019, 2020, 2021, 2022), których wyniki przedstawiono w wykresie.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu procedury składania skarg konsumentów dotyczących ochrony ich praw w sferze reklamy w Ukrainie. Przeprowadzono analizę ram prawnych Ukrainy w dziedzinie ochrony praw konsumentów reklamy oraz analizę najnowszych badań znanych naukowców w dziedzinie ochrony praw konsumentów reklamy. Szczegółowo omówiono procedurę składania skarg konsumentów w sferze reklamy i procedurę rozpatrywania skarg konsumentów w sferze reklamy w Ukrainie przez organ kontrolny. Zidentyfikowano niedociągnięcia w pracy organów kontrolnych w zakresie ochrony praw konsumentów reklamy (na przykładzie Państwowej Służby Konsumenckiej). Przeprowadzono analizę porównawczą danych statystycznych dotyczących odwołań obywateli do Państwowej Służby Konsumenckiej w celu ochrony naruszonych praw konsumentów w ciągu ostatnich czterech lat (2019, 2020, 2021, 2022), których wyniki przedstawiono w wykresie.

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI (NADZORU) W ZAKRESIE PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Yuliia Pustovit

kandydat nauk prawnych, docent, docent Katedry Prawa Administracyjnego, Finansowego i Informacyjnego Państwowego
Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-1845-7044
Anotation. W pracy omówiono problematyczne kwestie istoty definicji „zasady kontroli» i „zasady nadzoru”, przeanalizowano współczesne poglądy badaczy na temat badania zasad kontroli (nadzoru) w ogóle i odpowiednio w określonej dziedzinie, ich identyfikacji w systemie kontroli (według jego składników, rodzajów i form). Ustalono, że pojęcia „zasada kontra” i „zasada nadzoru” są pojęciami gatunkowymi od ogólnego pojęcia „zasada prawa” i podstawowego pojęcia „zasada”, co przejawia się poprzez porównanie ich cech. Ustalono, że pojęcie „zasad kontroli (nadzoru)” z nieodłącznym zestawem wszystkich cech jest sposobem na przekształcenie podstawowych zasad prawa. W artykule przeanalizowano regulacje prawne w zakresie kontroli (nadzoru) w dziedzinie przemysłu spożywczego. Podkreślono zasady kontroli (nadzoru) w dziedzinie przemysłu spożywczego.
Keywords: W pracy omówiono problematyczne kwestie istoty definicji „zasady kontroli» i „zasady nadzoru”, przeanalizowano współczesne poglądy badaczy na temat badania zasad kontroli (nadzoru) w ogóle i odpowiednio w określonej dziedzinie, ich identyfikacji w systemie kontroli (według jego składników, rodzajów i form). Ustalono, że pojęcia „zasada kontra” i „zasada nadzoru” są pojęciami gatunkowymi od ogólnego pojęcia „zasada prawa” i podstawowego pojęcia „zasada”, co przejawia się poprzez porównanie ich cech. Ustalono, że pojęcie „zasad kontroli (nadzoru)” z nieodłącznym zestawem wszystkich cech jest sposobem na przekształcenie podstawowych zasad prawa. W artykule przeanalizowano regulacje prawne w zakresie kontroli (nadzoru) w dziedzinie przemysłu spożywczego. Podkreślono zasady kontroli (nadzoru) w dziedzinie przemysłu spożywczego.

WDROŻENIE DYSPOZYCYJNEJ METODY PRAWNEJ REGULACJI STOSUNKÓW PODATKOWYCH PRZY STOSOWANIU ULG PODATKOWYCH

Albina Savinova

aspirant Katedry Prawa Podatkowego
Narodowego Uniwersytetu Prawa imienia Jarosława Mądrego, adwokat (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2509-4368
Anotation. W artykule zbadano metodę regulacji prawnej, jako kategorię teorii prawa, wyróżniono dwie główne metody imperatywną i dyspozycyjną, określono ich główne cechy. Zwrócono uwagę na dyspozycyjność jako zjawisko prywatnoprawne, na podstawie osiągnięć naukowych przedstawiono podejścia do jej zrozumienia. Ze względu na uwzględnienie cech metody prawa finansowego, wyróżniono cechy metody prawa podatkowego i wskazano formy identyfikacji swobody podmiotów stosunków podatkowych w wykonywaniu przez nich swoich obowiązków. Podając przykłady konkretnych ulg podatkowych i podstawy ich wprowadzenia do ustawodawstwa, ujawniono przejawy dyspozycyjności w regulowaniu stosunków podatkowych. Ustalono, że dyspozycyjność podatkowa opiera się na imperatywności i jest stosowana w granicach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Zauważono różnicę w przejawach metody dyspozycyjnej w relacjach prywatno-prawnych i publiczno-prawnych. Tak więc uczestnicy pierwszego mają na celu realizację praw subiektywnych, a drugiego-wypełnienie zobowiązań prawnych.
Keywords: W artykule zbadano metodę regulacji prawnej, jako kategorię teorii prawa, wyróżniono dwie główne metody imperatywną i dyspozycyjną, określono ich główne cechy. Zwrócono uwagę na dyspozycyjność jako zjawisko prywatnoprawne, na podstawie osiągnięć naukowych przedstawiono podejścia do jej zrozumienia. Ze względu na uwzględnienie cech metody prawa finansowego, wyróżniono cechy metody prawa podatkowego i wskazano formy identyfikacji swobody podmiotów stosunków podatkowych w wykonywaniu przez nich swoich obowiązków. Podając przykłady konkretnych ulg podatkowych i podstawy ich wprowadzenia do ustawodawstwa, ujawniono przejawy dyspozycyjności w regulowaniu stosunków podatkowych. Ustalono, że dyspozycyjność podatkowa opiera się na imperatywności i jest stosowana w granicach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Zauważono różnicę w przejawach metody dyspozycyjnej w relacjach prywatno-prawnych i publiczno-prawnych. Tak więc uczestnicy pierwszego mają na celu realizację praw subiektywnych, a drugiego-wypełnienie zobowiązań prawnych.

GŁÓWNE KIERUNKI MODERNIZACJI POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE SPECJALNYCH REŻIMÓW GOSPODARCZYCH

Stanislav Sieriebriak

kandydat nauk prawnych, docent, docent Katedry Prawoznawstwa
Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wołodymyra Dala (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7207-594X
Anotation. W artykule zbadano istotę procesu modernizacji polityki państwa w zakresie funkcjonowania specjalnych reżimów gospodarczych. Stwierdzono, że stan regulacji prawnej mechanizmu prowadzenia działalności gospodarczej w naszym państwie nie odpowiada współczesnym potrzebom. Wyróżniono etapy modernizacji podejść do prawnej regulacji stosunków w dziedzinie gospodarki od momentu ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Udowodniono aktualność stosowania środków antykryzysowej regulacji gospodarki, wynikających z pandemii i działań wojskowych na terytorium Ukrainy. Zbadano kluczowe kierunki polityki państwa w zakresie regulacji prawnych specjalnych reżimów gospodarczych. Określono system normatywno-prawnego zapewnienia polityki państwa w dziedzinie gospodarki na różnych etapach rozwoju gospodarczego kraju. Przeanalizowano akty prawne, które zostały przyjęte w warunkach działania reżimu prawnego stanu wojennego, mające na celu stabilizację sytuacji w systemie gospodarczym naszego państwa. Zaproponowano szereg kierunków mających na celu poprawę polityki państwa w zakresie regulacji prawnych specjalnych reżimów prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę istniejące doświadczenie europejskie, a także aktualną sytuację w Ukrainie.
Keywords: W artykule zbadano istotę procesu modernizacji polityki państwa w zakresie funkcjonowania specjalnych reżimów gospodarczych. Stwierdzono, że stan regulacji prawnej mechanizmu prowadzenia działalności gospodarczej w naszym państwie nie odpowiada współczesnym potrzebom. Wyróżniono etapy modernizacji podejść do prawnej regulacji stosunków w dziedzinie gospodarki od momentu ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Udowodniono aktualność stosowania środków antykryzysowej regulacji gospodarki, wynikających z pandemii i działań wojskowych na terytorium Ukrainy. Zbadano kluczowe kierunki polityki państwa w zakresie regulacji prawnych specjalnych reżimów gospodarczych. Określono system normatywno-prawnego zapewnienia polityki państwa w dziedzinie gospodarki na różnych etapach rozwoju gospodarczego kraju. Przeanalizowano akty prawne, które zostały przyjęte w warunkach działania reżimu prawnego stanu wojennego, mające na celu stabilizację sytuacji w systemie gospodarczym naszego państwa. Zaproponowano szereg kierunków mających na celu poprawę polityki państwa w zakresie regulacji prawnych specjalnych reżimów prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę istniejące doświadczenie europejskie, a także aktualną sytuację w Ukrainie.

GENEZA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNYCH INSTYTUCJI OSÓB ZAGINIONYCH W SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH

Serhii Sydorenko

kandydat na stopień naukowy kandydata nauk prawnych
Prywatnej szkoły wyższej “Uniwersytet Wiedzy Współczesnej”
ORCID ID: 0000-0003-0759-2945
Anotation. Postanowienia przedstawionego artykułu naukowego zawierają przegląd powstawania i rozwoju regulacji prawnych Instytucji osób zaginionych w szczególnych okolicznościach. Scharakteryzowano przesłanki tworzenia regulacji prawnych Instytucji osób zaginionych w szczególnych okolicznościach, które polegają na kompleksowości charakteru prawnego tej Instytucji. Podkreślono czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na genezę i dalszy rozwój regulacji prawnych Instytucji osób zaginionych w szczególnych okolicznościach. Autor argumentował przyczynowo-skutkowy związek podstaw przyjęcia dominującego aktu normatywno-prawnego w regulowaniu stosunków Instytucji osób zaginionych – Ustawy Ukrainy “O statusie prawnym osób zaginionych w szczególnych okolicznościach”, uzasadnił jego aktualność i wyróżnił zalety. Artykuł zawiera wykaz aktów prawnych, które stanowią regulację prawną Instytucji osób zaginionych w warunkach współczesnych.
Keywords: Postanowienia przedstawionego artykułu naukowego zawierają przegląd powstawania i rozwoju regulacji prawnych Instytucji osób zaginionych w szczególnych okolicznościach. Scharakteryzowano przesłanki tworzenia regulacji prawnych Instytucji osób zaginionych w szczególnych okolicznościach, które polegają na kompleksowości charakteru prawnego tej Instytucji. Podkreślono czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na genezę i dalszy rozwój regulacji prawnych Instytucji osób zaginionych w szczególnych okolicznościach. Autor argumentował przyczynowo-skutkowy związek podstaw przyjęcia dominującego aktu normatywno-prawnego w regulowaniu stosunków Instytucji osób zaginionych – Ustawy Ukrainy “O statusie prawnym osób zaginionych w szczególnych okolicznościach”, uzasadnił jego aktualność i wyróżnił zalety. Artykuł zawiera wykaz aktów prawnych, które stanowią regulację prawną Instytucji osób zaginionych w warunkach współczesnych.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ

Vladyslav Sokolov

aspirant Katedry Prawa Finansowego
Narodowego Uniwersytetu Prawa imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-8988-4452
Anotation. Artykuł poświęcono rozważeniu prawa podatkowego Unii Europejskiej jako aktualnego źródła zapożyczenia mechanizmu funkcjonowania podatku od towarów i usług. W artykule podkreślono pojęcie płatnika podatku od towarów i usług oraz jego formy organizacyjno-prawne. Przytoczono również prawo Państw Członkowskich do przypisania podatnikom każdej osoby prywatnej, która od czasu do czasu sprzedaje takie rzeczy, jak grunty lub budynki. Przedstawiono również specyfikę opodatkowania organów państwowych, oddzielając prywatną i publiczną sferę ich istnienia. Podana jest szczegółowa klasyfikacja towarów i usług w zależności od kraju, z którego i do którego towar jest dostarczany lub usługa jest świadczona. W zależności od tego, co wyróżnia się: 1) towary, które firma dostarcza do kraju UE; 2) dostarczanie towarów do przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej lub podmiotu niepodlegającego opodatkowaniu, ale w niektórych przypadkach uważa się za płatnika VAT; 3) świadczenie usług przez osobę prawną na terytorium UE.
Keywords: Artykuł poświęcono rozważeniu prawa podatkowego Unii Europejskiej jako aktualnego źródła zapożyczenia mechanizmu funkcjonowania podatku od towarów i usług. W artykule podkreślono pojęcie płatnika podatku od towarów i usług oraz jego formy organizacyjno-prawne. Przytoczono również prawo Państw Członkowskich do przypisania podatnikom każdej osoby prywatnej, która od czasu do czasu sprzedaje takie rzeczy, jak grunty lub budynki. Przedstawiono również specyfikę opodatkowania organów państwowych, oddzielając prywatną i publiczną sferę ich istnienia. Podana jest szczegółowa klasyfikacja towarów i usług w zależności od kraju, z którego i do którego towar jest dostarczany lub usługa jest świadczona. W zależności od tego, co wyróżnia się: 1) towary, które firma dostarcza do kraju UE; 2) dostarczanie towarów do przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej lub podmiotu niepodlegającego opodatkowaniu, ale w niektórych przypadkach uważa się za płatnika VAT; 3) świadczenie usług przez osobę prawną na terytorium UE.

NOTARIAT JAKO FORMA OCHRONY PRAW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Anna Tolstykh

aspirant Katedry Dyscyplin Gospodarczo-Prawnych i Bezpieczeństwa Ekonomicznego
Donieckiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (Kropywnycki, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-6550-4152
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu notariatu jako alternatywnej formy ochrony praw podmiotów gospodarczych. W artykule wyjaśniono istotę notariatu jako Instytucji ochrony praw. Analizowane są naukowe i teoretyczne podejścia do działalności notariatu w zakresie ochrony praw podmiotów gospodarczych. Ujawniono treść funkcji prewencyjnej czynności notarialnej. Autor określa miejsce i rolę notariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości i innych organów władzy publicznej. W artykule przedstawiono również cechy szeregu czynności notarialnych bezpośrednio związanych z realizacją ochrony praw podmiotów gospodarczych. Przeanalizowano związek notariatu z sądownictwem, podkreślono podobne cechy tych instytucji prawnych i istotne różnice. Przy pisaniu pracy wykorzystano kilka metod badań naukowych: systemowy, formalno-logiczny, formalno-prawny, porównawczo-prawny. W wyniku badania uogólniono możliwości zastosowania notariatu w celu ochrony praw podmiotów gospodarczych.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu notariatu jako alternatywnej formy ochrony praw podmiotów gospodarczych. W artykule wyjaśniono istotę notariatu jako Instytucji ochrony praw. Analizowane są naukowe i teoretyczne podejścia do działalności notariatu w zakresie ochrony praw podmiotów gospodarczych. Ujawniono treść funkcji prewencyjnej czynności notarialnej. Autor określa miejsce i rolę notariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości i innych organów władzy publicznej. W artykule przedstawiono również cechy szeregu czynności notarialnych bezpośrednio związanych z realizacją ochrony praw podmiotów gospodarczych. Przeanalizowano związek notariatu z sądownictwem, podkreślono podobne cechy tych instytucji prawnych i istotne różnice. Przy pisaniu pracy wykorzystano kilka metod badań naukowych: systemowy, formalno-logiczny, formalno-prawny, porównawczo-prawny. W wyniku badania uogólniono możliwości zastosowania notariatu w celu ochrony praw podmiotów gospodarczych.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM UKRAINY: ASPEKT TEORETYCZNO-PRAWNY

Viacheslav Truba, Olha Potopakhina

doktor nauk prawnych, profesor, rektor Odeskiego Narodowego Uniwersytetu imienia I.I. Miecznikowa (Odessa, Ukraina)
kandydat nauk prawnych, docent, Katedra Dyscyplin Cywilno-Prawnych Odeskiego Narodowego Uniwersytetu imienia I.I. Miecznikowa (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7782-2166; ORCID ID: 0009-0002-6321-7488
Anotation. W artykule naukowym przeprowadzono teoretyczno-prawne badanie regulacji prawnej rozwiązania umowy o pracę zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy. Zidentyfikowano i przeanalizowano zmiany w przepisach prawnych dotyczących rozwiązania umowy o pracę w okresie stanu wojennego w Ukrainie, które zostały wprowadzone ustawą Ukrainy „O organizacji stosunków pracy w warunkach stanu wojennego” z dnia 15.03.2022 r. nr 2136-1X i innymi aktami prawnymi. Zbadano, że pojęcie „wypowiedzenie umowy o pracę” w swojej treści jest pojęciem szerszym niż pojęcie „wypowiedzenie umowy o pracę”. Termin „rozwiązanie Umowy o pracę” przewiduje już rozwiązanie stosunku pracy za pomocą jednostronnej woli (lub pracownika najemnego, pracodawcy lub osób niebędących stroną umowy o pracę). „Zwolnienie pracownika najemnego” oznacza przeprowadzenie konsekwentnie powiązanych ze sobą pilnych działań pracodawcy w celu prawnego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Ponadto pojęcie „rozwiązanie Umowy o pracę” zasadniczo różni się od takich pojęć, jak „zawieszenie umowy o pracę”, „zawieszenie pracy”, „zwolnienie pracowników”, „anulowanie umowy o pracę”. Rozwiązanie Umowy o pracę oznacza zakończenie stosunku pracy za porozumieniem (zgodą) stron, wolą stron lub osób trzecich, które nie są ich stroną, a także z przyczyn niezależnych od woli stron, w sposób określony przez ustawodawstwo.
Keywords: W artykule naukowym przeprowadzono teoretyczno-prawne badanie regulacji prawnej rozwiązania umowy o pracę zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy. Zidentyfikowano i przeanalizowano zmiany w przepisach prawnych dotyczących rozwiązania umowy o pracę w okresie stanu wojennego w Ukrainie, które zostały wprowadzone ustawą Ukrainy „O organizacji stosunków pracy w warunkach stanu wojennego” z dnia 15.03.2022 r. nr 2136-1X i innymi aktami prawnymi. Zbadano, że pojęcie „wypowiedzenie umowy o pracę” w swojej treści jest pojęciem szerszym niż pojęcie „wypowiedzenie umowy o pracę”. Termin „rozwiązanie Umowy o pracę” przewiduje już rozwiązanie stosunku pracy za pomocą jednostronnej woli (lub pracownika najemnego, pracodawcy lub osób niebędących stroną umowy o pracę). „Zwolnienie pracownika najemnego” oznacza przeprowadzenie konsekwentnie powiązanych ze sobą pilnych działań pracodawcy w celu prawnego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Ponadto pojęcie „rozwiązanie Umowy o pracę” zasadniczo różni się od takich pojęć, jak „zawieszenie umowy o pracę”, „zawieszenie pracy”, „zwolnienie pracowników”, „anulowanie umowy o pracę”. Rozwiązanie Umowy o pracę oznacza zakończenie stosunku pracy za porozumieniem (zgodą) stron, wolą stron lub osób trzecich, które nie są ich stroną, a także z przyczyn niezależnych od woli stron, w sposób określony przez ustawodawstwo.

NOWOCZESNE METODY REGULACJI NORMATYWNYCH I PRAWNYCH SEKTORA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Nelli Tsybulnyk

kandydat nauk prawnych, starszy wykładowca Katedry Egzekwowania Prawa i Policeistyki
Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5128-0511
Anotation. W artykule autor analizuje nowoczesne metody regulacji normatywno-prawnej, które stają się obiektywnie niezbędne w związku z rozwojem doktryny prawnej, nowymi wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa Ukrainy, a także prawami i podstawowymi wolnościami jej obywateli. Autor proponuje naukową definicję nowoczesnych metod regulacyjnych sektora bezpieczeństwa, ponieważ obecnie naukowa doktryna prawa administracyjnego nie zawiera definicji tego pojęcia. Autor podkreśla, że pojęcie „bezpieczeństwa” jest bardzo szerokie i polega na braku jakichkolwiek zagrożeń dla państwa, jego ludności, a także prawa i porządku. Intencje Ukrainy do przystąpienia do Unii Europejskiej również odgrywają ważną rolę, ponieważ w procesie reformowania ukraińskiego prawa do standardów UE należy wziąć pod uwagę nowoczesne metody regulacji prawnych. Takie podejście będzie kluczem do skutecznej regulacji regulacyjnej sektora bezpieczeństwa państwa, a także zapewnienia praw i wolności człowieka jako najwyższej wartości społecznej.
Keywords: W artykule autor analizuje nowoczesne metody regulacji normatywno-prawnej, które stają się obiektywnie niezbędne w związku z rozwojem doktryny prawnej, nowymi wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa Ukrainy, a także prawami i podstawowymi wolnościami jej obywateli. Autor proponuje naukową definicję nowoczesnych metod regulacyjnych sektora bezpieczeństwa, ponieważ obecnie naukowa doktryna prawa administracyjnego nie zawiera definicji tego pojęcia. Autor podkreśla, że pojęcie „bezpieczeństwa” jest bardzo szerokie i polega na braku jakichkolwiek zagrożeń dla państwa, jego ludności, a także prawa i porządku. Intencje Ukrainy do przystąpienia do Unii Europejskiej również odgrywają ważną rolę, ponieważ w procesie reformowania ukraińskiego prawa do standardów UE należy wziąć pod uwagę nowoczesne metody regulacji prawnych. Takie podejście będzie kluczem do skutecznej regulacji regulacyjnej sektora bezpieczeństwa państwa, a także zapewnienia praw i wolności człowieka jako najwyższej wartości społecznej.