Zasady recenzowania

ZASADY RECENZOWANIA / REVIEWING RULES

O przyjęciu artykułu do druku decyduje Rada naukowa, po zapoznaniu się z recenzjami.

Formularz recenzji składa się z trzech części. Pierwsza określa naukową wartość pracy skupiając się na:

  1. Odpowiedzi na aktualne potrzeby naukowe, oryginalność i zasadność metod naukowych i prezentowanych wyników.

  2. Poprawność konstrukcji pracy w tym: czy tytuł pracy odpowiada jej treści?; czy wprowadzenie zawiera cele pracy?, czy streszczenie jasno prezentuje założenia pracy?; poprawności używanej terminologii, wystarczalność i adekwatność cytowanej literatury, poprawny dobór materiału ilustracyjnego.

W drugiej części recenzenci decydują o bezwarunkowym, warunkowym przyjęciu lub nieprzyjęciu pracy do druku, określając konieczność ewentualnych poprawek, ponownej recenzji itd.

Trzecia część stanowi uzasadnienie decyzji i jest miejscem dla recenzenta na wyrażenie dodatkowych uwag, refleksji i ewentualnych wskazówek dla autora.

O przyjęciu artykułu do druku decyduje Rada naukowa, po zapoznaniu się z recenzjami.

Artykuły są recenzowane przez polskich i zagranicznych recenzentów.

Ostatnie publikacje

№7 (59) / 2023

№8 (60) / 2023

№1 (61) / 2024