Journal №2 (46) / 2022|KELM

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH PLIKÓW

ROLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W REALIZACJI POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ NAD DZIEĆMI (NA PRZYKŁADZIE REJONU INDUSTRIALNEGO M. CHARKÓW)

Olena Dvornyk

aspirantka Katedry Prac Krajoznawczo-Turystycznych, Nauk Społecznych i Humanistycznych Ukraińskiej Akademii Inżynieryjno-Pedagogicznej (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7561-3432
Anotation. Artykuł poświęcono zagadnieniu znaczenia roli nauczycieli we wdrażaniu polityki publicznej w zakresie opieki społecznej nad dziećmi. Przeprowadzono analizę danych statystycznych dotyczących liczby dzieci preferencyjnych kategorii, które kształciły się w instytucjach edukacyjnych rejonu industrialnego Charkowa w latach 2014–2021. Zbadano dokumenty regulacyjne i prawne Ukrainy, na których podstawie w instytucjach edukacyjnych tworzona jest baza danych kategorii preferencyjnych dla dzieci. Wykazano, w jaki sposób kryzysy gospodarcze związane z działaniami wojskowymi na wschodniej Ukrainie i wdrażaniem środków przeciwpadaczkowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19 wpłynęły na liczbę dzieci kategorii preferencyjnych w instytucjach edukacyjnych. Przeanalizowano liczbę dzieci, które w latach 2018–2020 były w ewidencji Służby ds. Dzieci Rejonu Industrialnego. Sformułowano rolę pedagoga społecznego w placówce oświatowej i zaznaczono problemy w przypadku braku tego stanowiska. Określono rolę nauczycieli w organizowaniu towarzyszenia społeczno-pedagogicznego dzieciom kategorii preferencyjnych. Zaproponowano zalecenia dotyczące poprawy jakości świadczenia usług socjalnych dla rodzin, które znalazły się w trudnych okolicznościach życiowych w Ukrainie.
Keywords: Artykuł poświęcono zagadnieniu znaczenia roli nauczycieli we wdrażaniu polityki publicznej w zakresie opieki społecznej nad dziećmi. Przeprowadzono analizę danych statystycznych dotyczących liczby dzieci preferencyjnych kategorii, które kształciły się w instytucjach edukacyjnych rejonu industrialnego Charkowa w latach 2014–2021. Zbadano dokumenty regulacyjne i prawne Ukrainy, na których podstawie w instytucjach edukacyjnych tworzona jest baza danych kategorii preferencyjnych dla dzieci. Wykazano, w jaki sposób kryzysy gospodarcze związane z działaniami wojskowymi na wschodniej Ukrainie i wdrażaniem środków przeciwpadaczkowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19 wpłynęły na liczbę dzieci kategorii preferencyjnych w instytucjach edukacyjnych. Przeanalizowano liczbę dzieci, które w latach 2018–2020 były w ewidencji Służby ds. Dzieci Rejonu Industrialnego. Sformułowano rolę pedagoga społecznego w placówce oświatowej i zaznaczono problemy w przypadku braku tego stanowiska. Określono rolę nauczycieli w organizowaniu towarzyszenia społeczno-pedagogicznego dzieciom kategorii preferencyjnych. Zaproponowano zalecenia dotyczące poprawy jakości świadczenia usług socjalnych dla rodzin, które znalazły się w trudnych okolicznościach życiowych w Ukrainie.

ROZWÓJ GŁÓWNYCH RODZAJÓW KOORDYNACJI RUCHOWEJ WPŁYWAJĄCYCH NA STAN POSTAWY DZIECI W WIEKU 7–10 LAT

Valentyn Lukiianchuk

aspirant Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Drahomanowa (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4645-0934
Anotation. Na podstawie zidentyfikowanego związku poziomu manifestacji różnych rodzajów koordynacji ruchowej ze stanem postawy dzieci w wieku 7-10 lat, metodologia rozwoju zdolności koordynacyjnych dzieci w wieku –10 lat z zaburzeniami postawy jest uzasadniona i opracowana. W badaniu wykorzystano następujące metody: analizę i uogólnienie teorii i praktyki pedagogicznej; empiryczne (metoda indeksów, somatoskopia, testy pedagogiczne); metody matematycznostatystycznego przetwarzania danych. W wyniku badania zidentyfikowano główne rodzaje zaburzeń postawy dzieci w wieku 7–10 lat, potwierdzono występowanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym za pomocą astenicznego typu ciała. Ustalono związek między stanem postawy dzieci w wieku 7–10 lat a poziomem manifestacji poszczególnych rodzajów koordynacji ruchowej: równowagi statycznej, równowagi dynamicznej, koordynacji ruchowej, zdolności koordynacyjnych przy zmianie pozycji ciała. Opracowano metodologię rozwoju zdolności koordynacyjnych młodszych uczniów z zaburzeniami postawy, której istotą jest akcentowany wpływ na analizatory przedsionkowe, motoryczne i wzrokowe za pomocą systemu ćwiczeń mających na celu kontrolowanie ruchów w przestrzeni w warunkach pozycji statycznych i podczas ruchu.
Keywords: Na podstawie zidentyfikowanego związku poziomu manifestacji różnych rodzajów koordynacji ruchowej ze stanem postawy dzieci w wieku 7-10 lat, metodologia rozwoju zdolności koordynacyjnych dzieci w wieku –10 lat z zaburzeniami postawy jest uzasadniona i opracowana. W badaniu wykorzystano następujące metody: analizę i uogólnienie teorii i praktyki pedagogicznej; empiryczne (metoda indeksów, somatoskopia, testy pedagogiczne); metody matematycznostatystycznego przetwarzania danych. W wyniku badania zidentyfikowano główne rodzaje zaburzeń postawy dzieci w wieku 7–10 lat, potwierdzono występowanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym za pomocą astenicznego typu ciała. Ustalono związek między stanem postawy dzieci w wieku 7–10 lat a poziomem manifestacji poszczególnych rodzajów koordynacji ruchowej: równowagi statycznej, równowagi dynamicznej, koordynacji ruchowej, zdolności koordynacyjnych przy zmianie pozycji ciała. Opracowano metodologię rozwoju zdolności koordynacyjnych młodszych uczniów z zaburzeniami postawy, której istotą jest akcentowany wpływ na analizatory przedsionkowe, motoryczne i wzrokowe za pomocą systemu ćwiczeń mających na celu kontrolowanie ruchów w przestrzeni w warunkach pozycji statycznych i podczas ruchu.

INNOWACYJNE NARZĘDZIA TECHNOLOGICZNE PRZYGOTOWUJĄCE PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA DO KSZTAŁTOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GIMNAZJALISTÓW

Olha Makaruk

wykładowca Katedry Filologii Kołomyjskiego Instytutu Naukowo-Dydaktycznego Podkarpackiego Narodowego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka (Kołomyja, obwód iwano-frankowski, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2894-077Х
Anotation. W artykule zaktualizowano potrzebę poszukiwania i wprowadzania innowacji w edukacji zawodowej, wdrażania nowych metod, innowacyjnego zestawu narzędzi technologicznych do nauczania przyszłego nauczyciela jako reakcji operacyjnej na wyzwania współczesności. Przeanalizowano niektóre elementy innowacyjnego zestawu narzędzi technologicznych do przygotowania przyszłego nauczyciela do kształtowania przedsiębiorczości młodszych uczniów. Przedstawiono innowacyjne technologie i metody uczenia się, które są wykorzystywane w edukacji zawodowej: technologie informacyjne, praca zespołowa, metoda case, zabawa, nauczanie problemowe, nauczanie kontekstowe, szkolenie, nauczanie indywidualne, nauczanie interdyscyplinarne, działania projektowe i tym podobne. Aby przygotować przyszłego nauczyciela do kształtowania przedsiębiorczości młodszych uczniów, zaleca się stosowanie słownych (historia, dyskusja, wyjaśnienie, rozmowa, mini-wykłady, instruktaż), wizualnych (demonstracja, pokaz operacji i procesów, obserwacja) i praktycznych (ćwiczenia, rozwiązywanie problemów, praca praktyczna) metod. Przeanalizowano cechy metodyczne niektórych z tych metod (w szczególności werbalnych), gdy są one wykorzystywane w szkoleniu szkoleniowym. Wyróżniono orientacyjne kryteria oceny aktywności uczniów podczas prowadzenia zabaw dydaktyczno-wychowawczych. Podano przykłady gier edukacyjnych i pedagogicznych, technologii projektowych, konstruktywnych na płaszczyźnie podniesionego problemu. Określono perspektywy dalszych badań naukowych.
Keywords: W artykule zaktualizowano potrzebę poszukiwania i wprowadzania innowacji w edukacji zawodowej, wdrażania nowych metod, innowacyjnego zestawu narzędzi technologicznych do nauczania przyszłego nauczyciela jako reakcji operacyjnej na wyzwania współczesności. Przeanalizowano niektóre elementy innowacyjnego zestawu narzędzi technologicznych do przygotowania przyszłego nauczyciela do kształtowania przedsiębiorczości młodszych uczniów. Przedstawiono innowacyjne technologie i metody uczenia się, które są wykorzystywane w edukacji zawodowej: technologie informacyjne, praca zespołowa, metoda case, zabawa, nauczanie problemowe, nauczanie kontekstowe, szkolenie, nauczanie indywidualne, nauczanie interdyscyplinarne, działania projektowe i tym podobne. Aby przygotować przyszłego nauczyciela do kształtowania przedsiębiorczości młodszych uczniów, zaleca się stosowanie słownych (historia, dyskusja, wyjaśnienie, rozmowa, mini-wykłady, instruktaż), wizualnych (demonstracja, pokaz operacji i procesów, obserwacja) i praktycznych (ćwiczenia, rozwiązywanie problemów, praca praktyczna) metod. Przeanalizowano cechy metodyczne niektórych z tych metod (w szczególności werbalnych), gdy są one wykorzystywane w szkoleniu szkoleniowym. Wyróżniono orientacyjne kryteria oceny aktywności uczniów podczas prowadzenia zabaw dydaktyczno-wychowawczych. Podano przykłady gier edukacyjnych i pedagogicznych, technologii projektowych, konstruktywnych na płaszczyźnie podniesionego problemu. Określono perspektywy dalszych badań naukowych.

KULTURA JAKO EDUKACJA, WYCHOWANIE I STYL ŻYCIA NOTARIUSZA

Nataliia Manoilo

kandydat nauk filozoficznych, doktorant Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M.P. Drahomanowa notariusz prywatny Kijowskiego miejskiego powiatu notarialnego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6369-7437
Anotation. W artykule omówiono główne elementy składowe, które zawiera semantyczna treść słowa kultura. Uważa się, że notariusz, którego działalność zawodowa podlega zatwierdzeniu w społeczeństwie wysokiej kultury prawnej, jest jednocześnie nośnikiem nie tylko świadomości prawnej, ale także wysokiego poziomu całego cyklu dyscyplin społecznych. Pierwotne znaczenie słowa kultura oznacza przetwarzanie nie tylko środowiska naturalnego, zaczynając od ziemi, ale także przetwarzanie wrodzonej natury, która nie zawsze odgrywa funkcję społecznotwórczą. Stąd ciągłe konflikty nie tylko między poszczególnymi ludźmi, których postacie są wielokierunkowe, ale także między narodami, w tym wojną o fizyczne zniszczenie. Taka kultura zachowania jest w stanie przeciwdziałać takiemu kierunkowi istnienia ludzkości, który jest kształtowany przez system edukacji i wychowania, ukierunkowany na rozwój umiejętności, które każda osoba jest w stanie rozwinąć zarówno dla siebie, jak i dla społeczeństwa i środowiska.
Keywords: W artykule omówiono główne elementy składowe, które zawiera semantyczna treść słowa kultura. Uważa się, że notariusz, którego działalność zawodowa podlega zatwierdzeniu w społeczeństwie wysokiej kultury prawnej, jest jednocześnie nośnikiem nie tylko świadomości prawnej, ale także wysokiego poziomu całego cyklu dyscyplin społecznych. Pierwotne znaczenie słowa kultura oznacza przetwarzanie nie tylko środowiska naturalnego, zaczynając od ziemi, ale także przetwarzanie wrodzonej natury, która nie zawsze odgrywa funkcję społecznotwórczą. Stąd ciągłe konflikty nie tylko między poszczególnymi ludźmi, których postacie są wielokierunkowe, ale także między narodami, w tym wojną o fizyczne zniszczenie. Taka kultura zachowania jest w stanie przeciwdziałać takiemu kierunkowi istnienia ludzkości, który jest kształtowany przez system edukacji i wychowania, ukierunkowany na rozwój umiejętności, które każda osoba jest w stanie rozwinąć zarówno dla siebie, jak i dla społeczeństwa i środowiska.

CHARAKTERYSTYKA MEDIALNYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH ONLINE NIEZBĘDNYCH PRZYSZŁYM NAUCZYCIELOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

Halyna Marchenko

aspirantka Katedry Edukacji Zawodowej, Pedagogicznej, Specjalnej, Andragogiki i Zarządzania Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Iwana Franki (Żytomierz, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4542-6470
Anotation. W artykule przedstawiono podstawowe medialne zasoby edukacyjne online niezbędnie przyszłym nauczycielom szkół podstawowych w działalności zawodowej. Celem artykułu było przeanalizowanie i scharakteryzowanie medialnych zasobów edukacyjnych online, które przyczyniają się do rozwoju zawodowego przyszłego nauczyciela szkoły podstawowej w Ukrainie. W pracy wykorzystano metody badań teoretycznych: porównawczą analizę zasobów internetowych, ich uogólnienie i usystematyzowanie. Główne wyniki badań: wyróżnione online-platformy dla przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, które przyczyniają się do kształtowania umiejętności postrzegania, analizy, interpretacji uzyskanych informacji, rozwoju krytycznego myślenia, zdolności odróżnić prawdziwe i fałszywe źródła informacji, czyli wzrostu poziomu mediakompetencji w ogóle; przykłady dostępnych kursów edukacyjnych dla mediaalfabetyzmu do samokształcenia przyszłych specjalistów. Perspektywy dalszych badań polegają na wyodrębnieniu zaleceń metodycznych dla rozwoju edukacji medialnej przyszłych nauczycieli szkół podstawowych na uniwersytetach Ukrainy.
Keywords: W artykule przedstawiono podstawowe medialne zasoby edukacyjne online niezbędnie przyszłym nauczycielom szkół podstawowych w działalności zawodowej. Celem artykułu było przeanalizowanie i scharakteryzowanie medialnych zasobów edukacyjnych online, które przyczyniają się do rozwoju zawodowego przyszłego nauczyciela szkoły podstawowej w Ukrainie. W pracy wykorzystano metody badań teoretycznych: porównawczą analizę zasobów internetowych, ich uogólnienie i usystematyzowanie. Główne wyniki badań: wyróżnione online-platformy dla przyszłych nauczycieli szkół podstawowych, które przyczyniają się do kształtowania umiejętności postrzegania, analizy, interpretacji uzyskanych informacji, rozwoju krytycznego myślenia, zdolności odróżnić prawdziwe i fałszywe źródła informacji, czyli wzrostu poziomu mediakompetencji w ogóle; przykłady dostępnych kursów edukacyjnych dla mediaalfabetyzmu do samokształcenia przyszłych specjalistów. Perspektywy dalszych badań polegają na wyodrębnieniu zaleceń metodycznych dla rozwoju edukacji medialnej przyszłych nauczycieli szkół podstawowych na uniwersytetach Ukrainy.

METODA ROZMOWY LITERACKIEJ JAKO AKTYWNA FORMA TWÓRCZA BADANIA DZIEŁA LITERACKIEGO W SYSTEMIE PEDAGOGICZNYM C. BALTALONA

Liudmyla Novakivska

doktor nauk pedagogicznych, docent, profesor Katedry Literatury Ukraińskiej, Ukrainoznawstwa i Metodyki Ich Nauczania, Humańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny (Humań, obwód czerkaski, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2817-0696
Anotation. Celem badania jest analiza poglądów C. Baltalona na temat wdrażania nowych kreatywnych form organizacji zajęć w nauczaniu literatury. Początkowe pozycje metodologiczne badania stanowią poglądy historycznopedagogiczne na edukację, psychologiczno-pedagogiczne teorie rozwoju zdolności artystycznych uczniów i pedagogiczne teorie rozwoju twórczych cech osobowości. Te postawy metodologiczne określiły metody badawcze: historycznoretrospektywną, porównawczą, metodę analizy problemu. Artykuł analizuje dział „O rozmowach literackich” z „Podręcznika do rozmów literackich i prac pisemnych” C. Baltalona Należy zauważyć, że w systemie metodycznym C. Baltalona rozmowy literackie są ściśle związane z rozwojem mowy ustnej i pisemnej. Rozmowa literacka jako metoda jest aktywną twórczą formą studiowania dzieła literackiego. Potrzebuje żywej wymiany zdań. Przygotowanie do rozmowy zmusza uczniów do uważniejszego czytania, szukania pomocy krytyki w opracowaniu własnego osądu. W ten sposób rozmowy pogłębiają proces czytania, wymagając niezależnej pracy i aktywnego przygotowania.
Keywords: Celem badania jest analiza poglądów C. Baltalona na temat wdrażania nowych kreatywnych form organizacji zajęć w nauczaniu literatury. Początkowe pozycje metodologiczne badania stanowią poglądy historycznopedagogiczne na edukację, psychologiczno-pedagogiczne teorie rozwoju zdolności artystycznych uczniów i pedagogiczne teorie rozwoju twórczych cech osobowości. Te postawy metodologiczne określiły metody badawcze: historycznoretrospektywną, porównawczą, metodę analizy problemu. Artykuł analizuje dział „O rozmowach literackich” z „Podręcznika do rozmów literackich i prac pisemnych” C. Baltalona Należy zauważyć, że w systemie metodycznym C. Baltalona rozmowy literackie są ściśle związane z rozwojem mowy ustnej i pisemnej. Rozmowa literacka jako metoda jest aktywną twórczą formą studiowania dzieła literackiego. Potrzebuje żywej wymiany zdań. Przygotowanie do rozmowy zmusza uczniów do uważniejszego czytania, szukania pomocy krytyki w opracowaniu własnego osądu. W ten sposób rozmowy pogłębiają proces czytania, wymagając niezależnej pracy i aktywnego przygotowania.

FOLKLOR JAKO DYSCYPLINA W SZKOLENIU ZAWODOWYM PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA I LITERATURY UKRAIŃSKIEJ: INTEGRACYJNY ASPEKT STUDIÓW

Liliia Ovdiichuk

kandydat nauk pedagogicznych, docent, docent Katedry Języka i Literatury Ukraińskiej Prywatnej Szkoły Wyższej „Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny imienia akademika Stepana Demianczuka” (Równe, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-0268-5969
Anotation. доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Черкаська область, Україна)W artykule ujawniono cechy integracyjnego studium kursu „Folklor” w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języka i literatury ukraińskiej. Wyróżniono kompetencje integracyjne i literaturoznawcze oraz formy, środki, metody ich kształtowania. Przedstawiono rodzaje integracji interdyscyplinarnej: zewnątrzprzedmiotową i wewnątrzprzedmiotową. Zewnątrzprzedmiotowa integracja odbywa się poprzez przyciąganie wiedzy z pokrewnych nauk humanistycznych: historii i kultury Ukrainy oraz dyscyplin cyklu literaturoznawczego „Wprowadzenie do literaturoznawstwa”, „Historia literatury ukraińskiej”. Stwierdzono, że integracja międzystrefowa jest możliwa w procesie postrzegania i rozumienia dzieł folklorystycznych z grafiką, muzyką, malarstwem. innymi rodzajami sztuki. W artykule przedstawiono integrację na poziomie aktywności, która odbywa się poprzez wprowadzenie do tradycyjnego procesu uczenia się strategii krytycznego myślenia, teleinformatykę; połączenie form nauczania: działań edukacyjnych i pozaszkolnych; nauczanie na odległość z audytorium; działania edukacyjne i badawcze krajoznawcze. Przedstawiono autorską metodykę integracyjnego studium kursu „Folklor” i udowodniono, że znane i aktywne elementy współdziałają, tworząc kompetencje integracyjne i literaturoznawcze u przyszłych nauczycieli języka ukraińskiego i literatury.
Keywords: доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Черкаська область, Україна)W artykule ujawniono cechy integracyjnego studium kursu „Folklor” w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli języka i literatury ukraińskiej. Wyróżniono kompetencje integracyjne i literaturoznawcze oraz formy, środki, metody ich kształtowania. Przedstawiono rodzaje integracji interdyscyplinarnej: zewnątrzprzedmiotową i wewnątrzprzedmiotową. Zewnątrzprzedmiotowa integracja odbywa się poprzez przyciąganie wiedzy z pokrewnych nauk humanistycznych: historii i kultury Ukrainy oraz dyscyplin cyklu literaturoznawczego „Wprowadzenie do literaturoznawstwa”, „Historia literatury ukraińskiej”. Stwierdzono, że integracja międzystrefowa jest możliwa w procesie postrzegania i rozumienia dzieł folklorystycznych z grafiką, muzyką, malarstwem. innymi rodzajami sztuki. W artykule przedstawiono integrację na poziomie aktywności, która odbywa się poprzez wprowadzenie do tradycyjnego procesu uczenia się strategii krytycznego myślenia, teleinformatykę; połączenie form nauczania: działań edukacyjnych i pozaszkolnych; nauczanie na odległość z audytorium; działania edukacyjne i badawcze krajoznawcze. Przedstawiono autorską metodykę integracyjnego studium kursu „Folklor” i udowodniono, że znane i aktywne elementy współdziałają, tworząc kompetencje integracyjne i literaturoznawcze u przyszłych nauczycieli języka ukraińskiego i literatury.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Tetyana Panyuk, Liudmyla Borovyk

Tetyana Panyuk, kandydat nauk ekonomicznych, docent, profesor Katedry Teorii Ekonomicznej Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (Równe, Ukraina)
Liudmyla Borovyk, kandydat nauk pedagogicznych, docent, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Kadr, docent Katedry Teorii i Metodyki Twórczości Dziennikarskiej Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego imienia akademika Stepana Demianczuka (Równe, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2494-6111, 0000-0002-2494-6111
Anotation. Na podstawie przeprowadzonych badań teoretycznego składnika społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego ustalono, że nowoczesne instytucje oświatowe pośredniczą w wewnętrznych i zewnętrznych instytucjach, które są w stanie zaproponować różne rozwiązania społeczno-ekonomiczne i polityczne. Zbadano znaczenie i aktualność roli uniwersyteckiej odpowiedzialności społecznej na rynku edukacyjnym. Scharakteryzowano istotę i składniki społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Należy zauważyć, że społeczna odpowiedzialność szkolnictwa wyższego opiera się na ważnych przepisach, które zostały podkreślone podczas ogólnopolskiej konferencji szkolnictwa wyższego. Uzasadnione jest, że stosując się do tych przepisów i, rozwijając swoje przewagi konkurencyjne, nowoczesne instytucje szkolnictwa wyższego muszą uwzględniać wymagania i dynamikę globalnego środowiska procesu edukacyjnego oraz skutecznie współpracować z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami. Opisane są wymiary, poziomy, formy przejawów, zewnętrzne i wewnętrzne wektory realizacji, przez które zachodzi praca uniwersyteckiej odpowiedzialności społecznej.
Keywords: Na podstawie przeprowadzonych badań teoretycznego składnika społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego ustalono, że nowoczesne instytucje oświatowe pośredniczą w wewnętrznych i zewnętrznych instytucjach, które są w stanie zaproponować różne rozwiązania społeczno-ekonomiczne i polityczne. Zbadano znaczenie i aktualność roli uniwersyteckiej odpowiedzialności społecznej na rynku edukacyjnym. Scharakteryzowano istotę i składniki społecznej odpowiedzialności uniwersytetu. Należy zauważyć, że społeczna odpowiedzialność szkolnictwa wyższego opiera się na ważnych przepisach, które zostały podkreślone podczas ogólnopolskiej konferencji szkolnictwa wyższego. Uzasadnione jest, że stosując się do tych przepisów i, rozwijając swoje przewagi konkurencyjne, nowoczesne instytucje szkolnictwa wyższego muszą uwzględniać wymagania i dynamikę globalnego środowiska procesu edukacyjnego oraz skutecznie współpracować z zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami. Opisane są wymiary, poziomy, formy przejawów, zewnętrzne i wewnętrzne wektory realizacji, przez które zachodzi praca uniwersyteckiej odpowiedzialności społecznej.

SZKOLENIE MUZYCZNE NA KURSACH KRÓTKOTERMINOWYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PARAFIALNYCH I SZKÓŁ PISANIA NA POŁUDNIU UKRAINY W LATACH 90. XIX WIEKU

Ganna Petrenko

aspirantka Katedry Pedagogiki i Zarządzania Oświatą Spółdzielczej Szkoły Wyższej „Chersońska Akademia Kształcenia Ciągłego” Chersońskiej Rady Obwodowej (Chersoń, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5233-4219
Anotation. Artykuł poświęcono działalności krótkoterminowych kursów pedagogicznych dla nauczycieli szkół cerkiewno-parafialnych diecezji Chersońskiej i Taurydzkiej, organizowanych w latach 90. XIX wieku. Korzystając z materiałów periodyku diecezjalnego, autor prowadzi badania nad strukturą i specyfiką funkcjonowania kursów pedagogicznych, a także podkreśla cechy i metody kształcenia nauczycieli. Nacisk kładziony jest na organizację nauczania śpiewu kościelnego i muzyki dla nauczycieli szkół parafialnych i szkół pisania z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i niezbędnych zasobów, przyciągnięcie wykwalifikowanych nauczycieli do wykładów, prowadzenie zajęć praktycznych, co przyczyniło się do poprawy jakości nauczania w badanym okresie. Na podstawie przebadanych materiałów stwierdzono, że działalność chersońskiego i taurydzkiego diecezjalnego kierownictwa szkolnego w celu podniesienia kwalifikacji swoich kadr pedagogicznych przyczyniła się do wzrostu efektywności kształcenia muzycznego w odpowiednich instytucjach edukacyjnych podstawowej edukacji narodowej południowego regionu Ukrainy w latach 90. XIX wieku.
Keywords: Artykuł poświęcono działalności krótkoterminowych kursów pedagogicznych dla nauczycieli szkół cerkiewno-parafialnych diecezji Chersońskiej i Taurydzkiej, organizowanych w latach 90. XIX wieku. Korzystając z materiałów periodyku diecezjalnego, autor prowadzi badania nad strukturą i specyfiką funkcjonowania kursów pedagogicznych, a także podkreśla cechy i metody kształcenia nauczycieli. Nacisk kładziony jest na organizację nauczania śpiewu kościelnego i muzyki dla nauczycieli szkół parafialnych i szkół pisania z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i niezbędnych zasobów, przyciągnięcie wykwalifikowanych nauczycieli do wykładów, prowadzenie zajęć praktycznych, co przyczyniło się do poprawy jakości nauczania w badanym okresie. Na podstawie przebadanych materiałów stwierdzono, że działalność chersońskiego i taurydzkiego diecezjalnego kierownictwa szkolnego w celu podniesienia kwalifikacji swoich kadr pedagogicznych przyczyniła się do wzrostu efektywności kształcenia muzycznego w odpowiednich instytucjach edukacyjnych podstawowej edukacji narodowej południowego regionu Ukrainy w latach 90. XIX wieku.

JĘZYK OBCY W KIERUNKU ZAWODOWYM – METODYCZNE ASPEKTY NAUCZANIA

Tetiana Poliakova, Viktoriia Samarina

Tetiana Poliakova, kandydat nauk filologicznych, docent, docent Katedry Komunikacji Międzykulturowej i Języka Obcego Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Politechnika Charkowska” (Charków, Ukraina)
Viktoriia Samarina, kandydat nauk filologicznych, docent, docent Katedry Języków Obcych i Tłumaczeń w Biznesie Narodowego Uniwersytetu Technicznego „Politechnika Charkowska” (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-3353-2228, ORCID ID: 0000-0003-1794-4879
Anotation. Nauczanie języka technicznego staje się coraz bardziej istotne we współczesnym społeczeństwie europejskim, które charakteryzuje się „ruchami” różnego rodzaju, ale grupy studentów stają się coraz bardziej zróżnicowane, a nauczyciele, którzy zwykle nie są ekspertami w określonej dziedzinie, mają trudności z tworzeniem kursów dla studentów, ponieważ możliwości uczenia się lub doskonalenia zawodowego nie są powszechne. Istnieje wiele pytań, które pozostają otwarte lub częściowo ujawnione, a pojedyncza odpowiedź na nie nie zawsze jest możliwa, ale nadal chcielibyśmy spróbować przedstawić rozwiązanie takich problematycznych pytań. Chcemy pokazać, w jaki sposób i za pomocą jakich środków i narzędzi można opisać specjalistyczne języki oraz jaki może to mieć wpływ na nauczanie.
Keywords: Nauczanie języka technicznego staje się coraz bardziej istotne we współczesnym społeczeństwie europejskim, które charakteryzuje się „ruchami” różnego rodzaju, ale grupy studentów stają się coraz bardziej zróżnicowane, a nauczyciele, którzy zwykle nie są ekspertami w określonej dziedzinie, mają trudności z tworzeniem kursów dla studentów, ponieważ możliwości uczenia się lub doskonalenia zawodowego nie są powszechne. Istnieje wiele pytań, które pozostają otwarte lub częściowo ujawnione, a pojedyncza odpowiedź na nie nie zawsze jest możliwa, ale nadal chcielibyśmy spróbować przedstawić rozwiązanie takich problematycznych pytań. Chcemy pokazać, w jaki sposób i za pomocą jakich środków i narzędzi można opisać specjalistyczne języki oraz jaki może to mieć wpływ na nauczanie.

ROLA ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-KULTUROWEGO W PROCESACH ADAPTACJI STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Natalia Skibun

kandydat nauk pedagogicznych, starszy wykładowca Katedry Szkoleń Językowych Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia O.O. Bogomolca (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-2962-4725
Anotation. W artykule przeanalizowano wpływ środowiska społeczno-kulturowego na procesy adaptacji studentów zagranicznych, w których głównym narzędziem komunikacji jest język, podstawowy poziom przygotowania zagranicznego studenta oraz psychologiczna gotowość do przeprowadzki i nauki w innym kraju, innym społeczeństwie i tym podobne. Należy również zauważyć, że ważną rolę w adaptacji studenta zagranicznego odgrywa gotowość instytucji szkolnictwa wyższego (baza materiałowo-techniczna, kadra dydaktyczna i wychowawcza itp.) do współpracy ze studentami zagranicznymi. Na uwagę zasługuje rola globalizacji, ujednolicenia i standaryzacji wielu procesów w kształtowaniu globalnego cyfrowego wielokulturowego, wielonarodowego, wieloreligijnego społeczeństwa tolerancyjnego, którego jednostki szybko adaptują się/dostosowują się do nowego miejsca nauki, pracy, życia i tym podobnych. Biorąc to pod uwagę powyższe studenci zagraniczni z takich krajów szybko i łatwo dostosowują się do nowego środowiska społeczno-kulturowego. W celu rozwiązania kwestii adaptacji językowej i mowy do języka ukraińskiego jako języka obcego zaproponowano wykorzystanie centrów edukacyjnych, online (wirtualnych) wydziałów przygotowawczych i online (wirtualnych) studiów krajoznawczych do podstawowej adaptacji w nowym środowisku językowym studenta zagranicznego.
Keywords: W artykule przeanalizowano wpływ środowiska społeczno-kulturowego na procesy adaptacji studentów zagranicznych, w których głównym narzędziem komunikacji jest język, podstawowy poziom przygotowania zagranicznego studenta oraz psychologiczna gotowość do przeprowadzki i nauki w innym kraju, innym społeczeństwie i tym podobne. Należy również zauważyć, że ważną rolę w adaptacji studenta zagranicznego odgrywa gotowość instytucji szkolnictwa wyższego (baza materiałowo-techniczna, kadra dydaktyczna i wychowawcza itp.) do współpracy ze studentami zagranicznymi. Na uwagę zasługuje rola globalizacji, ujednolicenia i standaryzacji wielu procesów w kształtowaniu globalnego cyfrowego wielokulturowego, wielonarodowego, wieloreligijnego społeczeństwa tolerancyjnego, którego jednostki szybko adaptują się/dostosowują się do nowego miejsca nauki, pracy, życia i tym podobnych. Biorąc to pod uwagę powyższe studenci zagraniczni z takich krajów szybko i łatwo dostosowują się do nowego środowiska społeczno-kulturowego. W celu rozwiązania kwestii adaptacji językowej i mowy do języka ukraińskiego jako języka obcego zaproponowano wykorzystanie centrów edukacyjnych, online (wirtualnych) wydziałów przygotowawczych i online (wirtualnych) studiów krajoznawczych do podstawowej adaptacji w nowym środowisku językowym studenta zagranicznego.

„PODSTAWY SURDOPEDAGOGIKI”: CHARAKTERYSTYKA PODRĘCZNIKA SZKOLENIOWEGO NATALII FEDORIVNY (CÓRKI FEDORA) ZASENKO

Daria Khrypun

kandydat nauk pedagogicznych, docent Katedry Edukacji Specjalnej i Włączającej Humańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny (Humań, obwód czerkaski, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-8982-6308
Anotation. W przepisach artykułu naukowego autor charakteryzuje podręcznik akademicki N. Zasenko „Podstawy surdopedagogiki”, który był fundamentalny w badaniu surdodydaktyki i podstawą opanowania przez studentów specjalnych metod nauczania dzieci z zaburzeniami słuchu. Ustalono, że materiał proponowanych tematów w podręczniku zawierał krótkie informacje historyczne, które pomogą stworzyć całościowy obraz rozwoju i osiągnięć teorii i praktyki surdopedagogicznej. Zauważono, że wybitny surdopedagog w swojej pracy skupiła się na wyjaśnieniu przyczyn nabytej formy głuchoty i ubytku słuchu, które należy znać nauczycielowi defektologu. Przeanalizowano sekcje poświęcone zagadnieniom nauczania specjalnego i wychowania dzieci niedosłyszących w wieku przedszkolnym i szkolnym. W artykule ustalono, że w podręczniku N.F. Zasenko wiele uwagi poświęca szkolnictwu zawodowemu i wyższemu osób z wadami słuchu, co pozwoliło absolwentom szkół specjalnych kontynuować naukę i uzyskać wysoki poziom szkolenia zawodowego.
Keywords: W przepisach artykułu naukowego autor charakteryzuje podręcznik akademicki N. Zasenko „Podstawy surdopedagogiki”, który był fundamentalny w badaniu surdodydaktyki i podstawą opanowania przez studentów specjalnych metod nauczania dzieci z zaburzeniami słuchu. Ustalono, że materiał proponowanych tematów w podręczniku zawierał krótkie informacje historyczne, które pomogą stworzyć całościowy obraz rozwoju i osiągnięć teorii i praktyki surdopedagogicznej. Zauważono, że wybitny surdopedagog w swojej pracy skupiła się na wyjaśnieniu przyczyn nabytej formy głuchoty i ubytku słuchu, które należy znać nauczycielowi defektologu. Przeanalizowano sekcje poświęcone zagadnieniom nauczania specjalnego i wychowania dzieci niedosłyszących w wieku przedszkolnym i szkolnym. W artykule ustalono, że w podręczniku N.F. Zasenko wiele uwagi poświęca szkolnictwu zawodowemu i wyższemu osób z wadami słuchu, co pozwoliło absolwentom szkół specjalnych kontynuować naukę i uzyskać wysoki poziom szkolenia zawodowego.

SZTUKA WYKONANEGO RĘKAMI NAPISU GRAFICZNEGO W WIZUALNYM ŚRODOWISKU MIASTA: ASPEKT MORFOLOGICZNY

Elizaveta Pandyreva

wykładowca Katedry Praktyk Wizualnych Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki, aspirantka Katedry Teorii i Historii Sztuki Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5479-7700
Anotation. W artykule zbadano morfologiczny aspekt wykonanych rękami napisów graficznych na przykładzie graffiti, europejskiego kaligraffiti i ręcznie rysowanej czcionki w wizualnym środowisku miasta. Scharakteryzowane są podstawowe elementy sztuki czcionek: punkt, linia i płaszczyzna obrazkowa. Ustalono, że w zależności od nacisku i kierunku ruchu pędzla, wałka, puszki z aerozolem lub innego narzędzia główne elementy liter w ustalonej formie stworzonych wykonanych rękami napisów graficznych, łącząc się ze sobą, zajmują określoną pozycję i pełnią różne funkcje. Przeanalizowano strukturę morfologiczną graffiti, kaligrafii i ręcznie rysowanej czcionki, zidentyfikowano ogólne i charakterystyczne cechy. Wyjaśniono, w jaki sposób proporcje czcionek wpływają na optymalną czytelność napisu. Udowodniono, że każdy wykonany rękami napis graficzny można warunkowo podzielić na dwa elementy: obraz artystyczny i czcionkę, które są integralnymi częściami siebie nawzajem. Określono również znaczenie estetycznej koncepcji wykonanego ręcznie napisu graficznego w środowisku wizualnym miasta.
Keywords: W artykule zbadano morfologiczny aspekt wykonanych rękami napisów graficznych na przykładzie graffiti, europejskiego kaligraffiti i ręcznie rysowanej czcionki w wizualnym środowisku miasta. Scharakteryzowane są podstawowe elementy sztuki czcionek: punkt, linia i płaszczyzna obrazkowa. Ustalono, że w zależności od nacisku i kierunku ruchu pędzla, wałka, puszki z aerozolem lub innego narzędzia główne elementy liter w ustalonej formie stworzonych wykonanych rękami napisów graficznych, łącząc się ze sobą, zajmują określoną pozycję i pełnią różne funkcje. Przeanalizowano strukturę morfologiczną graffiti, kaligrafii i ręcznie rysowanej czcionki, zidentyfikowano ogólne i charakterystyczne cechy. Wyjaśniono, w jaki sposób proporcje czcionek wpływają na optymalną czytelność napisu. Udowodniono, że każdy wykonany rękami napis graficzny można warunkowo podzielić na dwa elementy: obraz artystyczny i czcionkę, które są integralnymi częściami siebie nawzajem. Określono również znaczenie estetycznej koncepcji wykonanego ręcznie napisu graficznego w środowisku wizualnym miasta.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA BANDURZYSTÓW W OCHRONIE UKRAIŃSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ

Marharyta Prymak

aspirantka Katedry Sztuk Pięknych, Muzykoznawstwa i Kulturoznawstwa Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Kultury i Sztuki Sumskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia A.S. Makarenki (Sumy, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4881-3532
Anotation. W przepisach artykułu naukowego autor prowadzi badania nad działalnością edukacyjną bandurystów w procesie zachowania tradycji kultury muzycznej Ukrainy. Autor przeanalizował szereg materiałów na wybrany temat. W artykule omówiono proces powstawania i rozwoju działalności edukacyjnej bandurystów. Przed pojawieniem się sztuki bandurowej w Ukrainie istniało kobzarstwo, które stało się warunkiem rozwoju oświecenia bandurowego. Kobzarze byli pierwszymi oświeceniami swoich ludzi i spopularyzowali ukraińską kulturę muzyczną. Sztuka bandurowa w tym artykule pojawia się jako ważny element ukraińskiej kultury muzycznej. Zbadano aktualny stan edukacji muzycznej bandurzystów i wpływ na nią współczesnych wydarzeń na terenie naszego państwa. Autor udowodnił znaczenie sztuki bandurowej w zachowaniu ukraińskich tradycji muzycznych. Sztuka bandurowa, podobnie jak kultura muzyczna w ogóle, wymaga upowszechniania i popularyzacji na Ukrainie i za granicą.
Keywords: W przepisach artykułu naukowego autor prowadzi badania nad działalnością edukacyjną bandurystów w procesie zachowania tradycji kultury muzycznej Ukrainy. Autor przeanalizował szereg materiałów na wybrany temat. W artykule omówiono proces powstawania i rozwoju działalności edukacyjnej bandurystów. Przed pojawieniem się sztuki bandurowej w Ukrainie istniało kobzarstwo, które stało się warunkiem rozwoju oświecenia bandurowego. Kobzarze byli pierwszymi oświeceniami swoich ludzi i spopularyzowali ukraińską kulturę muzyczną. Sztuka bandurowa w tym artykule pojawia się jako ważny element ukraińskiej kultury muzycznej. Zbadano aktualny stan edukacji muzycznej bandurzystów i wpływ na nią współczesnych wydarzeń na terenie naszego państwa. Autor udowodnił znaczenie sztuki bandurowej w zachowaniu ukraińskich tradycji muzycznych. Sztuka bandurowa, podobnie jak kultura muzyczna w ogóle, wymaga upowszechniania i popularyzacji na Ukrainie i za granicą.

KULTURA CHOREOGRAFICZNA W DYSKURSIE KULTUROWYM

Lilia Savchyn

Kandydat nauk historycznych, profesor nadzwyczajny, doktorant Narodowej Akademii Zarządzania Kulturą i Sztuką 034 – Kulturoznawstwo (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8537-142Х
Anotation. Artykuł ukazuje nurty kultury choreograficznej, zarówno naukowe, jak i praktyczne elementy systemu wiedzy kulturologicznej. Całkiem możliwe, że współcześni badacze zwracają się do opisu nowych kierunków i stylów choreografii jako niezależnego typu kultury artystycznej końca XX – początku XXI wieku. Analizowane są tendencje celowości wykorzystania metody typologicznej (uogólnienia) w badaniach kultury choreograficznej. Wykorzystywane są metody analizy strukturalnej systemu wiedzy kulturologicznej oraz metoda bibliograficzna. Badamy kulturę choreograficzną jako estetyczne zjawisko świadomości specyfiki i oryginalności grupy etnicznej. Po raz pierwszy analizowana jest kultura choreograficzna w obszarze wiedzy kulturologicznej, uzasadnia się celowość wykorzystania choreografii na tle badań naukowych. Interpretacja przejawów duchowych czołowych naukowców i artystów w procesie stosowania metody biograficznej jest kluczem do przeprowadzenia kompleksowych badań, w których kulturologia pozwala na wyjaśnienie paradygmatu humanistycznego.
Keywords: Artykuł ukazuje nurty kultury choreograficznej, zarówno naukowe, jak i praktyczne elementy systemu wiedzy kulturologicznej. Całkiem możliwe, że współcześni badacze zwracają się do opisu nowych kierunków i stylów choreografii jako niezależnego typu kultury artystycznej końca XX – początku XXI wieku. Analizowane są tendencje celowości wykorzystania metody typologicznej (uogólnienia) w badaniach kultury choreograficznej. Wykorzystywane są metody analizy strukturalnej systemu wiedzy kulturologicznej oraz metoda bibliograficzna. Badamy kulturę choreograficzną jako estetyczne zjawisko świadomości specyfiki i oryginalności grupy etnicznej. Po raz pierwszy analizowana jest kultura choreograficzna w obszarze wiedzy kulturologicznej, uzasadnia się celowość wykorzystania choreografii na tle badań naukowych. Interpretacja przejawów duchowych czołowych naukowców i artystów w procesie stosowania metody biograficznej jest kluczem do przeprowadzenia kompleksowych badań, w których kulturologia pozwala na wyjaśnienie paradygmatu humanistycznego.

POLITYKA PAŃSTWOWA UKRAINY V W LATACH 1920–1930

Tatyana Gumenyuk, Boris Dramaretskyi

Tatyana Gumenyuk, doktor nauk filozoficznych, profesor, Zasłużony Pracownik Oświaty Ukrainy, prorektor ds. naukowo-metodycznych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (Kijów, Ukraina)
Boris Dramaretskyi, kandydat nauk historycznych, docent, starszy pracownik naukowy Instytutu Archeologii Ukraińskiej i Źródłoznawstwa imienia M. S. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, Ukraina), docent Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9210-6424, ORCID ID: 0000-0003-3569-6784
Anotation. Rozważa się wpływ regulacyjny państwa na kulturę w latach 1920-1930, który miał na celu zniszczenie poprzednich tradycji kulturowych i stworzenie nowej „kultury proletariackiej”. Metodologia opiera się na wykorzystaniu metod historycznych i analitycznych. Zastosowano również metody strukturalne i problemowo-chronologiczne. Badanie określa działalność utworzonych przez bolszewików organów państwowych w celu upowszechniania propagandy, prowadzenia pracy politycznej i popularyzacji władzy komunistycznej. Struktury represyjne karały wszelkie przejawy wolności poprzez zastraszanie, aresztowanie, uwięzienie, zniszczenie fizyczne. W celu zakazania jakiegokolwiek innego stanowiska niż oficjalne utworzono cenzurę administracyjną, wstępną i karną. Należy zauważyć, że pod koniec 1930 r. bolszewicy przeważnie osiągnęli swój cel. W masowej świadomości doszło do całkowitej wymiany poglądów światopoglądowych, w społeczeństwie panował strach i donosy, a działacze kultury, ratując własne życie, musieli gloryfikować partię i jej przywódców pod wpływem oficjalnej krytyki i groźby aresztowania.
Keywords: Rozważa się wpływ regulacyjny państwa na kulturę w latach 1920-1930, który miał na celu zniszczenie poprzednich tradycji kulturowych i stworzenie nowej „kultury proletariackiej”. Metodologia opiera się na wykorzystaniu metod historycznych i analitycznych. Zastosowano również metody strukturalne i problemowo-chronologiczne. Badanie określa działalność utworzonych przez bolszewików organów państwowych w celu upowszechniania propagandy, prowadzenia pracy politycznej i popularyzacji władzy komunistycznej. Struktury represyjne karały wszelkie przejawy wolności poprzez zastraszanie, aresztowanie, uwięzienie, zniszczenie fizyczne. W celu zakazania jakiegokolwiek innego stanowiska niż oficjalne utworzono cenzurę administracyjną, wstępną i karną. Należy zauważyć, że pod koniec 1930 r. bolszewicy przeważnie osiągnęli swój cel. W masowej świadomości doszło do całkowitej wymiany poglądów światopoglądowych, w społeczeństwie panował strach i donosy, a działacze kultury, ratując własne życie, musieli gloryfikować partię i jej przywódców pod wpływem oficjalnej krytyki i groźby aresztowania.

SEMIOTYCZNE PODEJŚCIE DO BADANIA TEKSTÓW ANGLOJĘZYCZNEJ REKLAMY TURYSTYCZNEJ

Nataliia Kuspis

asystent Katedry Języków Obcych, aspirant Katedry Filologii Angielskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki (Lwów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4221-9281
Anotation. Artykuł poświęcono językowemu badaniu anglojęzycznych tekstów reklamowych branży turystycznej. Artykuł przedstawia pojęcie semiotyki jako nauki o znakach i systemach kultowych oraz turystycznego tekstu reklamowego. Koncentruje się na kultowej realizacji i interpretacji tekstów reklamowych. W badaniu wykorzystano takie metody jak metoda analityczna – do analizy słownego i wizualnego komponentu reklamy, metoda opisowa – do określenia ogólnego problemu oraz metoda uogólniania – do uzyskania wyników. W trakcie badania dziesięciu tekstów reklamowych ujawniono częste stosowanie składniowych i stylistycznych środków językowych, analizując werbalne i wizualne elementy reklamowe. Tak więc od prawidłowego połączenia zarówno elementów werbalnych, jak i wizualnych zależy, jaki efekt ta reklama przyniesie klientowi i czy będzie chciał skorzystać z określonego rodzaju usług.
Keywords: Artykuł poświęcono językowemu badaniu anglojęzycznych tekstów reklamowych branży turystycznej. Artykuł przedstawia pojęcie semiotyki jako nauki o znakach i systemach kultowych oraz turystycznego tekstu reklamowego. Koncentruje się na kultowej realizacji i interpretacji tekstów reklamowych. W badaniu wykorzystano takie metody jak metoda analityczna – do analizy słownego i wizualnego komponentu reklamy, metoda opisowa – do określenia ogólnego problemu oraz metoda uogólniania – do uzyskania wyników. W trakcie badania dziesięciu tekstów reklamowych ujawniono częste stosowanie składniowych i stylistycznych środków językowych, analizując werbalne i wizualne elementy reklamowe. Tak więc od prawidłowego połączenia zarówno elementów werbalnych, jak i wizualnych zależy, jaki efekt ta reklama przyniesie klientowi i czy będzie chciał skorzystać z określonego rodzaju usług.

OBRAZY KAINA I ABLA W UKRAIŃSKICH LEGENDACH I APOKRYFACH

Olena Tkachenko

kandydat nauk filologicznych, docent, docent Katedry Historii Literatury Ukraińskiej, Teorii Literatury i Twórczości Literackiej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-9643-9127
Anotation. Biblijna opowieść o Kainie i Ablu jest bardzo zwięzła, a poza jej ramami pozostało wiele informacji na temat pierwszego bratobójcy i jego okrutnego czynu. Ludzka fantazja kontynuowała historię Kaina, hojnie uzupełniając ją apokryficznymi szczegółami i udzielając odpowiedzi na niewyjaśnione pytania. Na materiale badań ukraińskich legend, apokryfów i fikcji w artykule udzielono odpowiedzi na najciekawsze z nich. W folklorze historia dwóch braci z reguły była profanowana – w ten sposób naród ukraiński zbliżył ją do swojego zrozumienia i życia. W interpretacji wizerunku Kaina w ukraińskich apokryfach i fikcji stworzonej na jej podstawie wyraźnie przejawiają się gnostyckie filozofie i kosmogonia. Ukraińskie legendy i apokryfy poprzez uzupełnianie, wulgaryzmy i alternatywne spojrzenie na biblijną historię Kaina i Abla stanowiły oryginalną interpretację tych wiecznych obrazów.
Keywords: Biblijna opowieść o Kainie i Ablu jest bardzo zwięzła, a poza jej ramami pozostało wiele informacji na temat pierwszego bratobójcy i jego okrutnego czynu. Ludzka fantazja kontynuowała historię Kaina, hojnie uzupełniając ją apokryficznymi szczegółami i udzielając odpowiedzi na niewyjaśnione pytania. Na materiale badań ukraińskich legend, apokryfów i fikcji w artykule udzielono odpowiedzi na najciekawsze z nich. W folklorze historia dwóch braci z reguły była profanowana – w ten sposób naród ukraiński zbliżył ją do swojego zrozumienia i życia. W interpretacji wizerunku Kaina w ukraińskich apokryfach i fikcji stworzonej na jej podstawie wyraźnie przejawiają się gnostyckie filozofie i kosmogonia. Ukraińskie legendy i apokryfy poprzez uzupełnianie, wulgaryzmy i alternatywne spojrzenie na biblijną historię Kaina i Abla stanowiły oryginalną interpretację tych wiecznych obrazów.

AUTOPORTRET JAKO NARZĘDZIE SAMOPOZNANIA I PSYCHOLOGICZNEGO SAMOODNOWIENIA ARTYSTY

Olena Zavhorodnia

doktor nauk psychologicznych, starszy badacz, główny pracownik naukowy Laboratorium Metodologii i Teorii Psychologii Instytutu Psychologii imienia H.S. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-8786-8707
Anotation. W artykule przeanalizowano tworzenie wizualnego autoportretu jako specjalnego sposobu samopoznania, a także jako narzędzie samoodnowienia po traumie. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy badania traumatycznych doświadczeń artysty. Jest to w szczególności mechanizm eksternalizacji pozwalający zobaczyć i rozważyć traumę jako odrębną jednostkę zewnętrzną reprezentowaną w metaforach wizualnych. Mechanizm artystycznej projekcji wewnętrznego świata człowieka na tworzone obrazy przyczynia się do integracji różnych warstw świadomego i nieświadomego oraz samopoznania jednostki. Dzięki mechanizmowi empatii artystycznej osoba wychodzi poza własne „Ja”, przechodzi w „zmieniony stan” twórczego funkcjonowania; zapewniony jest proces modelowania „ja” na obraz innej istoty lub zjawiska. Spostrzeżenia w procesie autoportretowania dają artyście nowe poczucie własnej wartości, nową wizję siebie i swojego powołania. Rozumiejąc swoje życie, przezwyciężając swoje cierpienie, artysta strukturyzuje również duchowe doświadczenie innych ludzi w swoich pracach, element ich pasji i cierpienia, przyczyniając się w ten sposób do kulturowego skarbu ludzkości.
Keywords: W artykule przeanalizowano tworzenie wizualnego autoportretu jako specjalnego sposobu samopoznania, a także jako narzędzie samoodnowienia po traumie. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy badania traumatycznych doświadczeń artysty. Jest to w szczególności mechanizm eksternalizacji pozwalający zobaczyć i rozważyć traumę jako odrębną jednostkę zewnętrzną reprezentowaną w metaforach wizualnych. Mechanizm artystycznej projekcji wewnętrznego świata człowieka na tworzone obrazy przyczynia się do integracji różnych warstw świadomego i nieświadomego oraz samopoznania jednostki. Dzięki mechanizmowi empatii artystycznej osoba wychodzi poza własne „Ja”, przechodzi w „zmieniony stan” twórczego funkcjonowania; zapewniony jest proces modelowania „ja” na obraz innej istoty lub zjawiska. Spostrzeżenia w procesie autoportretowania dają artyście nowe poczucie własnej wartości, nową wizję siebie i swojego powołania. Rozumiejąc swoje życie, przezwyciężając swoje cierpienie, artysta strukturyzuje również duchowe doświadczenie innych ludzi w swoich pracach, element ich pasji i cierpienia, przyczyniając się w ten sposób do kulturowego skarbu ludzkości.

WPŁYW RÓŻNIC MIĘDZY PŁCIAMI NA CECHY OBJAWÓW ADHD U DZIECI W WIEKU MŁODSZYM SZKOLNYM

Vladyslav Kniaziev

aspirant Katedry Psychologii Instytut Szkolenia Kadr Państwowej Służby Zatrudnienia Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9599-7429
Anotation. W pracy przedstawiono wyniki teoretycznego i empirycznego badania nasilenia różnic u chłopców i dziewcząt w wieku młodszym szkolnym z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Stwierdzono ścisły związek między płcią a zmiennymi, takimi jak „impulsywność i nadpobudliwość”, „reakcje opozycji” i „objawy lękowo-depresyjne” według kwestionariusza Vanderbilta (korelacja na poziomie 0,01). Ponadto zidentyfikowano związek ze zmiennymi, takimi jak „deficyt uwagi”, „inne problemy behawioralne” i „adaptacja społeczna” (korelacja na poziomie 0,05). W zadaniach z tabelami Schulte zidentyfikowano związek między płcią a liczbą błędów podczas wyszukiwania cyfr w sekwencji do przodu (korelacja na poziomie 0,01), a także związek z ilością czasu podczas wyszukiwania cyfr w sekwencji do tyłu i liczbą błędów podczas wyszukiwania cyfr w sekwencji do tyłu (korelacja na poziomie 0,05). W wyniku wykonania metody diagnostycznej „ułamek samooceny” stwierdzono różnice między grupami na poziomie 0,164 (korelacja na poziomie 0,01). Uzyskane dane zostały uwzględnione w dalszej organizacji pracy korekcyjno-rozwojowej.
Keywords: W pracy przedstawiono wyniki teoretycznego i empirycznego badania nasilenia różnic u chłopców i dziewcząt w wieku młodszym szkolnym z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Stwierdzono ścisły związek między płcią a zmiennymi, takimi jak „impulsywność i nadpobudliwość”, „reakcje opozycji” i „objawy lękowo-depresyjne” według kwestionariusza Vanderbilta (korelacja na poziomie 0,01). Ponadto zidentyfikowano związek ze zmiennymi, takimi jak „deficyt uwagi”, „inne problemy behawioralne” i „adaptacja społeczna” (korelacja na poziomie 0,05). W zadaniach z tabelami Schulte zidentyfikowano związek między płcią a liczbą błędów podczas wyszukiwania cyfr w sekwencji do przodu (korelacja na poziomie 0,01), a także związek z ilością czasu podczas wyszukiwania cyfr w sekwencji do tyłu i liczbą błędów podczas wyszukiwania cyfr w sekwencji do tyłu (korelacja na poziomie 0,05). W wyniku wykonania metody diagnostycznej „ułamek samooceny” stwierdzono różnice między grupami na poziomie 0,164 (korelacja na poziomie 0,01). Uzyskane dane zostały uwzględnione w dalszej organizacji pracy korekcyjno-rozwojowej.

MOBILNOŚĆ AKADEMICKA W WARUNKACH STANU WOJENNEGO

Hanna Padalka

kandydat nauk socjologicznych, docent Katedry Filozofii, Języków Obcych i Dyscyplin Społeczno-Humanistycznych Kijowskiego Instytutu Własności Intelektualnej i Prawa Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-3738-9019
Anotation. W artykule dokonano przeglądu roli mobilności akademickiej we współczesnej przestrzeni edukacyjnej w czasie pokoju i podczas działań wojennych na terytorium Ukrainy. Krajowe placówki oświatowe dość szybko dostosowały się do realiów istnienia w warunkach stanu wojennego i prowadzenia działań wojennych oraz wznowiły proces dydaktyczny (studia online i mieszane). Wewnętrzna mobilność akademicka przyczyniła się do wznowienia nauki w szkołach wyższych i pomyślnego zakończenia roku akademickiego 2021/2022. Wybuch wojny i jej kontynuacja przekształcają motywację i postawy studentów, które wykorzystują mobilność akademicką do kontynuowania studiów za granicą, pomimo ich stanu moralnego i psychicznego w warunkach okupacji, pozostawania w epicentrum działań wojennych, utraty bliskich, mieszkań i mienia oraz ewakuacji. W związku z tym kwestie bezpieczeństwa, spokój psychiczny i dobre warunki kontynuowania studiów w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego tworzą nowe wymagania dotyczące motywacji, postawy i sytuacji do kontynuowania studiów za granicą w warunkach stanu wojennego.
Keywords: W artykule dokonano przeglądu roli mobilności akademickiej we współczesnej przestrzeni edukacyjnej w czasie pokoju i podczas działań wojennych na terytorium Ukrainy. Krajowe placówki oświatowe dość szybko dostosowały się do realiów istnienia w warunkach stanu wojennego i prowadzenia działań wojennych oraz wznowiły proces dydaktyczny (studia online i mieszane). Wewnętrzna mobilność akademicka przyczyniła się do wznowienia nauki w szkołach wyższych i pomyślnego zakończenia roku akademickiego 2021/2022. Wybuch wojny i jej kontynuacja przekształcają motywację i postawy studentów, które wykorzystują mobilność akademicką do kontynuowania studiów za granicą, pomimo ich stanu moralnego i psychicznego w warunkach okupacji, pozostawania w epicentrum działań wojennych, utraty bliskich, mieszkań i mienia oraz ewakuacji. W związku z tym kwestie bezpieczeństwa, spokój psychiczny i dobre warunki kontynuowania studiów w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego tworzą nowe wymagania dotyczące motywacji, postawy i sytuacji do kontynuowania studiów za granicą w warunkach stanu wojennego.

SKANDALE MEDIALNE JAKO TRIGER GLOBALNEGO DYSKURSU ANTYKORUPCYJNEGO

Violeta Pokhodieieva

aspirantka Katedry Teorii Politycznych Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8003-7465
Anotation. Artykuł ma na celu zdefiniowanie skandali medialnych jako trygerów tworzenia globalnego dyskursu antykorupcyjnego. Skandale medialne, które stały się przedmiotem tego badania, miały jedną wspólną cechę. Przyczyniły się do powstania globalnego dyskursu antykorupcyjnego wspólnego z krajami tak różnymi, jak Stany Zjednoczone Ameryki i Republika Francuska, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Republika Indii i tym podobne. Pojawiające się w okresie od drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XX wieku, antykorupcyjne skandale medialne szybko rozprzestrzeniały się po świecie i stały się publiczne w wymiarze globalnym. W artykule omówiono zjawisko mediaskandalu w warunkach współczesnej polityki mediatyzowanej. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę skandal medialny w dziedzinie korupcji politycznej, ponieważ tam nabiera szerokiego rezonansu, co w przyszłości prowadzi do powstania globalnego dyskursu antykorupcyjnego. Media odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu świadomości antykorupcyjnej obywateli i mają duży wpływ na regulację procesów politycznych na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.
Keywords: Artykuł ma na celu zdefiniowanie skandali medialnych jako trygerów tworzenia globalnego dyskursu antykorupcyjnego. Skandale medialne, które stały się przedmiotem tego badania, miały jedną wspólną cechę. Przyczyniły się do powstania globalnego dyskursu antykorupcyjnego wspólnego z krajami tak różnymi, jak Stany Zjednoczone Ameryki i Republika Francuska, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Republika Indii i tym podobne. Pojawiające się w okresie od drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XX wieku, antykorupcyjne skandale medialne szybko rozprzestrzeniały się po świecie i stały się publiczne w wymiarze globalnym. W artykule omówiono zjawisko mediaskandalu w warunkach współczesnej polityki mediatyzowanej. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę skandal medialny w dziedzinie korupcji politycznej, ponieważ tam nabiera szerokiego rezonansu, co w przyszłości prowadzi do powstania globalnego dyskursu antykorupcyjnego. Media odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu świadomości antykorupcyjnej obywateli i mają duży wpływ na regulację procesów politycznych na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

ZACHĘTY PODATKOWE W REGULACJI PRAWNEJ

Maryna Pravdiuk

kandydat nauk ekonomicznych, docent Katedry Rachunkowości i Opodatkowania w Gałęziach Gospodarki Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego (Winnica, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1420-8604
Anotation. W artykule podkreślono aktualne problemy prawa podatkowego w szczególnych okresach funkcjonowania państwa (stan wyjątkowy, stan wojenny) oraz rolę bodźców podatkowych we wspieraniu gospodarki i obywateli. Omówiono specyfikę regulacji prawnej stosunków podatkowych w okresie stanu wojennego. Określono specyficzne cechy i podano charakterystykę zachęt podatkowych. Zachęty podatkowe traktowane są jako środki prawne określone w przepisach podatkowych, za pomocą których dochodzi do stworzenia korzystnych warunków dla podatników, polegających na zmianie wysokości obowiązku podatkowego płatników podatków lub uproszczeniu procedury jego realizacji. Na podstawie porównania norm obowiązujących przepisów przedstawiono ogólną charakterystykę stanu racjonowania zachęt podatkowych. Przeprowadzono analizę zmian legislacyjnych dotyczących wprowadzenia zachęt podatkowych w sytuacji zagrożenia i stanu wojennego, a mianowicie ulg podatkowych i szczególnego systemu opodatkowania. Stwierdzono, że zachęty podatkowe w szczególnych warunkach funkcjonowania państwa (stan wyjątkowy, stan wojenny) są jednym z najważniejszych instrumentów prawnych dla utrzymania gospodarki kraju i jego obywateli.
Keywords: W artykule podkreślono aktualne problemy prawa podatkowego w szczególnych okresach funkcjonowania państwa (stan wyjątkowy, stan wojenny) oraz rolę bodźców podatkowych we wspieraniu gospodarki i obywateli. Omówiono specyfikę regulacji prawnej stosunków podatkowych w okresie stanu wojennego. Określono specyficzne cechy i podano charakterystykę zachęt podatkowych. Zachęty podatkowe traktowane są jako środki prawne określone w przepisach podatkowych, za pomocą których dochodzi do stworzenia korzystnych warunków dla podatników, polegających na zmianie wysokości obowiązku podatkowego płatników podatków lub uproszczeniu procedury jego realizacji. Na podstawie porównania norm obowiązujących przepisów przedstawiono ogólną charakterystykę stanu racjonowania zachęt podatkowych. Przeprowadzono analizę zmian legislacyjnych dotyczących wprowadzenia zachęt podatkowych w sytuacji zagrożenia i stanu wojennego, a mianowicie ulg podatkowych i szczególnego systemu opodatkowania. Stwierdzono, że zachęty podatkowe w szczególnych warunkach funkcjonowania państwa (stan wyjątkowy, stan wojenny) są jednym z najważniejszych instrumentów prawnych dla utrzymania gospodarki kraju i jego obywateli.

INTEGRACYJNY MODEL KOMPETENCJI SOCJOEMOCJONALNYCH

Alina Shashenkova, Olha Shukalova

Alina Shashenkova, aspirantka Ukraińskiej Akademii Inżynieryjno-Pedagogicznej, młodszy pracownik naukowy Instytucji państwowej „Instytut Ochrony Zdrowia Dzieci i Młodzieży Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy” (Charków, Ukraina)
Olha Shukalova, kandydat nauk psychologicznych, docent, docent Katedry Pedagogiki, Psychologii, Edukacji Podstawowej i Zarządzania Edukacyjnego Instytucji Spółdzielczej „Charkowska Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna” Charkowskiej Rady Obwodowej (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8622-6582, ORCID ID: 0000-0002-5127-3987
Anotation. Artykuł dotyczy badania modelu kompetencji socjoemocjonalnych. Za pomocą zestawu metod teoretycznych (analiza, synteza, porównanie, uogólnienie) rozważane są prace autorskie i koncepcyjne, ustalona jest szeroka lista elementów konstrukcji, ale stwierdzono brak jednej struktury integracyjnej. Poprzez modelowanie teoretyczne skonstruowano autorski model kompetencji socjoemocjonalnych, którego podstawą koncepcyjną były opracowania A. Rendon i V. Semenova, a także koncepcje „CASEL”, „NESET”, „MESH”. W skład modelu weszły następujące elementy: rozpoznanie socjoemocjonalne, samoświadomość, świadomość socjoemocjonalne, samorządność, zarządzanie społeczne, poczucie własnej skuteczności. Ustalono, że model jest integracyjny w odniesieniu do osiągnięć wiodących zagranicznych badaczy, ma charakter konsolidacyjny, a także ma stabilne hierarchiczne powiązania między komponentami. Perspektywa dalszych badań jest widoczna w empirycznej weryfikacji spójności składników proponowanego modelu na próbie badawczej.
Keywords: Artykuł dotyczy badania modelu kompetencji socjoemocjonalnych. Za pomocą zestawu metod teoretycznych (analiza, synteza, porównanie, uogólnienie) rozważane są prace autorskie i koncepcyjne, ustalona jest szeroka lista elementów konstrukcji, ale stwierdzono brak jednej struktury integracyjnej. Poprzez modelowanie teoretyczne skonstruowano autorski model kompetencji socjoemocjonalnych, którego podstawą koncepcyjną były opracowania A. Rendon i V. Semenova, a także koncepcje „CASEL”, „NESET”, „MESH”. W skład modelu weszły następujące elementy: rozpoznanie socjoemocjonalne, samoświadomość, świadomość socjoemocjonalne, samorządność, zarządzanie społeczne, poczucie własnej skuteczności. Ustalono, że model jest integracyjny w odniesieniu do osiągnięć wiodących zagranicznych badaczy, ma charakter konsolidacyjny, a także ma stabilne hierarchiczne powiązania między komponentami. Perspektywa dalszych badań jest widoczna w empirycznej weryfikacji spójności składników proponowanego modelu na próbie badawczej.

PROGRAMY TELEWIZYJNE POPULARNONAUKOWE W WIELKIEJ BRYTANII, USA I ROSJI JAKO ELEMENT WIZERUNKU KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH

Roksolana Kravchenko

aspirant Katedry Telewizji i Radiofonii Instytutu Dziennikarstwa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9063-4282
Anotation. Popularnonaukowe programy telewizyjne zajmują bardzo ważne miejsce na świecie jako element prestiżu kanału telewizyjnego i całego kraju. Takie programy mają dość wysokie oceny wyświetleń w krajach zachodnich. A jak pokazują wyniki badań Pew Research Center, na przykład w USA 81% ankietowanych ogląda programy telewizyjne związane z nauką, fantastykę naukową ogląda 49% respondentów. Programy telewizyjne tego kierunku pozycjonują kraje jako konkurencyjne technologicznie. Również nadawanie programów popularnonaukowych przyczynia się do rozwoju edukacji i nauki w kraju. Za pomocą metod ankietowych i analizy treści przeprowadzono badanie, które wykazało, że telewizja popularnonaukowa w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, jest obecnie poszukiwana i ma dalsze perspektywy rozwoju. W Rosji poziom zainteresowania treściami telewizyjnymi tego kierunku jest dość niski. Artykuł sugeruje również, że współczesne dziennikarstwo popularnonaukowe przenosi się również na inne platformy, takie jak Youtube, przyciągając w ten sposób odbiorców w różnych kategoriach wiekowych.
Keywords: Popularnonaukowe programy telewizyjne zajmują bardzo ważne miejsce na świecie jako element prestiżu kanału telewizyjnego i całego kraju. Takie programy mają dość wysokie oceny wyświetleń w krajach zachodnich. A jak pokazują wyniki badań Pew Research Center, na przykład w USA 81% ankietowanych ogląda programy telewizyjne związane z nauką, fantastykę naukową ogląda 49% respondentów. Programy telewizyjne tego kierunku pozycjonują kraje jako konkurencyjne technologicznie. Również nadawanie programów popularnonaukowych przyczynia się do rozwoju edukacji i nauki w kraju. Za pomocą metod ankietowych i analizy treści przeprowadzono badanie, które wykazało, że telewizja popularnonaukowa w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, jest obecnie poszukiwana i ma dalsze perspektywy rozwoju. W Rosji poziom zainteresowania treściami telewizyjnymi tego kierunku jest dość niski. Artykuł sugeruje również, że współczesne dziennikarstwo popularnonaukowe przenosi się również na inne platformy, takie jak Youtube, przyciągając w ten sposób odbiorców w różnych kategoriach wiekowych.

KARIERA BIZNESOWA: ETAPY POWSTAWANIA I ROZWOJU W NOWOCZESNYCH WARUNKACH

Anatolii Huz, Olha Mitenko

Anatolii Huz, doktor nauk historycznych, profesor, kierownik Katedry Organizacji Ochrony Informacji o Ograniczonym Dostępie Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Bezpieczeństwa Informacji i Komunikacji Strategicznych Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (Kijów, Ukraina)
Olha Mitenko, doktor filozofii, starszy wykładowca Katedry Organizacji Ochrony Informacji o Ograniczonym Dostępie Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Bezpieczeństwa Informacji i Komunikacji Strategicznych Narodowej Akademii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1531-5043, ORCID ID: 0000-0002-2913-7962
Anotation. Artykuł poświęcono rozważeniu pojęcia „kariery” i etapów jej rozwoju we współczesnych warunkach. Autor rozważa definicję określonego zjawiska z różnych dziedzin wiedzy, w wąskich i szerokich znaczeniach, na podstawie których wyodrębniono charakterystyczne cechy pojęcia. Zbadano klasyfikację gatunkową kariery, a mianowicie międzyorganizacyjne, wewnątrzorganizacyjne, poziome, pionowe, wyspecjalizowane i niespecjalistyczne rodzaje kariery i ich cechy. Wyróżniono sześć głównych etapów rozwoju kariery zawodowej, w tym poprzedni lub przedprodukcyjny, początkowy lub etap formacji, etap awansu, etap osiągnięcia sukcesu, etap zakończenia, etap rezygnacji. Autor kładzie nacisk na czynniki wpływające na kształtowanie kariery (ekonomiczne, społeczno-ekonomiczne, społecznopsychologiczne, społeczno-demograficzne i kulturowe). Autor przeprowadził analizę aktualnego etapu rozwoju rynku pracy z uwzględnieniem wprowadzenia zdalnej formy kształcenia i pracy. W tym kontekście uwzględniono wymagania zawodowe stawiane pracownikom, a także zidentyfikowano możliwe trudności i sytuacje problemowe związane z przejściem do formy zdalnej.
Keywords: Artykuł poświęcono rozważeniu pojęcia „kariery” i etapów jej rozwoju we współczesnych warunkach. Autor rozważa definicję określonego zjawiska z różnych dziedzin wiedzy, w wąskich i szerokich znaczeniach, na podstawie których wyodrębniono charakterystyczne cechy pojęcia. Zbadano klasyfikację gatunkową kariery, a mianowicie międzyorganizacyjne, wewnątrzorganizacyjne, poziome, pionowe, wyspecjalizowane i niespecjalistyczne rodzaje kariery i ich cechy. Wyróżniono sześć głównych etapów rozwoju kariery zawodowej, w tym poprzedni lub przedprodukcyjny, początkowy lub etap formacji, etap awansu, etap osiągnięcia sukcesu, etap zakończenia, etap rezygnacji. Autor kładzie nacisk na czynniki wpływające na kształtowanie kariery (ekonomiczne, społeczno-ekonomiczne, społecznopsychologiczne, społeczno-demograficzne i kulturowe). Autor przeprowadził analizę aktualnego etapu rozwoju rynku pracy z uwzględnieniem wprowadzenia zdalnej formy kształcenia i pracy. W tym kontekście uwzględniono wymagania zawodowe stawiane pracownikom, a także zidentyfikowano możliwe trudności i sytuacje problemowe związane z przejściem do formy zdalnej.

WSPÓŁPRACA Z UE JAKO MECHANIZM FUNKCJONALNEGO ZABEZPIECZENIA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI UKRAINY

Iryna Dudko, Viacheslav Pashkovskyi

Iryna Dudko, doktor nauk politycznych, profesor, profesor Katedry Parlamentaryzmu Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Administracji Publicznej i Służby Publicznej Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
Viacheslav Pashkovskyi, Aspirant Narodowego Instytutu Badań Strategicznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-8881-8274, ORCID ID: 0000-0002-4471-2400
Anotation. Artykuł związany jest z omówieniem współpracy międzynarodowej jako mechanizmu funkcjonalnego zabezpieczenia systemu bezpieczeństwa informacji Ukrainy. Zgodnie z metodami analizy politycznej rozważane są podstawy polityczno-prawne, a także proces praktycznej współpracy Ukrainy z takim zagranicznym partnerem w dziedzinie komunikacji strategicznej, jak Unia Europejska. Wspomniana współpraca jest traktowana w formie wpływowej siły przeciwdziałania Rosji i ochrony sfery informacyjnej Ukrainy w warunkach rosyjskiej wojny informacyjnej.
Keywords: Artykuł związany jest z omówieniem współpracy międzynarodowej jako mechanizmu funkcjonalnego zabezpieczenia systemu bezpieczeństwa informacji Ukrainy. Zgodnie z metodami analizy politycznej rozważane są podstawy polityczno-prawne, a także proces praktycznej współpracy Ukrainy z takim zagranicznym partnerem w dziedzinie komunikacji strategicznej, jak Unia Europejska. Wspomniana współpraca jest traktowana w formie wpływowej siły przeciwdziałania Rosji i ochrony sfery informacyjnej Ukrainy w warunkach rosyjskiej wojny informacyjnej.

KOLIZJE LEGISLACYJNE W SPRAWACH PRZELICZANIA EMERYTUR WOJSKOWYCH W KONSEKWENCJI NIEPRZESTRZEGANIA ZASADY PEWNOŚCI PRAWNEJ PRZEZ RZĄD ORAZ ROLA SĄDU W USUWANIU ODPOWIEDNIEJ PROBLEMATYKI

Igor Babich

student Naukowo-Badawczego Instytutu Prawa Publicznego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4264-7221
Anotation. Artykuł poświęcono kolizjom legislacyjnym w sprawach przeliczania emerytur żołnierzom, jako konsekwencjom nieprzestrzegania zasady pewności prawnej przez rząd oraz przeglądowi roli sądu w usuwaniu odpowiedniej problematyki. W artykule ustalono, że ceny konsumpcyjne towarów i usług stale rosną, a „warunkowe” podwyżki emerytur nie rzadko pozostają wyłącznie na papierze, ponieważ w ukraińskim polu prawnym, czasami, niektóre akty prawne są sprzeczne z innymi, powodując nieporozumienia, brak pewności prawnej, zniesławienie uzasadnionych oczekiwań i, w końcu, tworzą prawny zugzwang. Autor twierdzi, że nowoczesna ochrona socjalna wojskowych – to kompleksowa działalność społeczeństwa i państwa, która oznacza wyraźne skierowanie i ma na celu zapewnienie skuteczności aktów prawnych, regulujących odpowiednie ulgi, gwarancji i odszkodowania wojskowym, których obecność bezpośrednio wiąże się z cechami obowiązków ostatnich. Artykuł zwraca również uwagę na strategicznie błędne działania rządu w kontekście emerytur wojskowych (w szczególności ich przeliczenia) na przykładzie dwóch uchwał: Uchwały nr 704 z dnia 30.08.2017 r. i Uchwała nr 103 z dnia 21.02.2018 r. W rezultacie ustalono, że sądy mogą bardzo skutecznie eliminować kolizje legislacyjne pod pewnymi warunkami. Właśnie w tym celu w krajowej doktrynie administracyjno-prawnej wprowadzono instytucję spraw wzorcowych. Nie należy jednak zapominać, że sądy nadal nie powinny przejmować funkcji władzy ustawodawczej lub wykonawczej, a tworzenie przepisów w Ukrainie powinno wreszcie pozbyć się przyciągania do sprzeczności i niewyraźnych, niezrozumiałych sformułowań.
Keywords: Artykuł poświęcono kolizjom legislacyjnym w sprawach przeliczania emerytur żołnierzom, jako konsekwencjom nieprzestrzegania zasady pewności prawnej przez rząd oraz przeglądowi roli sądu w usuwaniu odpowiedniej problematyki. W artykule ustalono, że ceny konsumpcyjne towarów i usług stale rosną, a „warunkowe” podwyżki emerytur nie rzadko pozostają wyłącznie na papierze, ponieważ w ukraińskim polu prawnym, czasami, niektóre akty prawne są sprzeczne z innymi, powodując nieporozumienia, brak pewności prawnej, zniesławienie uzasadnionych oczekiwań i, w końcu, tworzą prawny zugzwang. Autor twierdzi, że nowoczesna ochrona socjalna wojskowych – to kompleksowa działalność społeczeństwa i państwa, która oznacza wyraźne skierowanie i ma na celu zapewnienie skuteczności aktów prawnych, regulujących odpowiednie ulgi, gwarancji i odszkodowania wojskowym, których obecność bezpośrednio wiąże się z cechami obowiązków ostatnich. Artykuł zwraca również uwagę na strategicznie błędne działania rządu w kontekście emerytur wojskowych (w szczególności ich przeliczenia) na przykładzie dwóch uchwał: Uchwały nr 704 z dnia 30.08.2017 r. i Uchwała nr 103 z dnia 21.02.2018 r. W rezultacie ustalono, że sądy mogą bardzo skutecznie eliminować kolizje legislacyjne pod pewnymi warunkami. Właśnie w tym celu w krajowej doktrynie administracyjno-prawnej wprowadzono instytucję spraw wzorcowych. Nie należy jednak zapominać, że sądy nadal nie powinny przejmować funkcji władzy ustawodawczej lub wykonawczej, a tworzenie przepisów w Ukrainie powinno wreszcie pozbyć się przyciągania do sprzeczności i niewyraźnych, niezrozumiałych sformułowań.

WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIA CYWILISTÓW DO ZROZUMIENIA NATURY PRAWNEJ UMOWY O MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE

Oleg Bilanov

wykładowca Katedry Filozofii i Nauk Społecznych Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego (Połtawa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9245-7638
Anotation. Temat macierzyństwa zastępczego nie jest nowy dla wielu państw. Kwestie etyczne dotyczące jego stosowania trwają do dziś. Ciągłe dyskusje wśród naukowców są spowodowane nierozwiązanymi problemami prawnymi na poziomie legislacyjnym w badanej dziedzinie. Na podstawie analizy aktów prawnych i przepisów prawa cywilnego kwestia uregulowania stosunków w sferze macierzyństwa zastępczego pozostaje w gestii stron, które zawierają między sobą odpowiednią umowę. Naukowcy inaczej scharakteryzują umowę o macierzyństwo zastępcze i określają jej istotne warunki. Istnieją różne wizje charakteru stosunków prawnych wynikające z zastosowania macierzyństwa zastępczego. Celem artykułu było zbadanie i analiza wieloaspektowości poglądów cywilistów w tych kwestiach, istotny nacisk położono na określenie przedmiotu umowy o macierzyństwo zastępcze. Podsumowano, że istnieją badania, w których naukowcy proponują traktowanie umowy o macierzyństwo zastępcze jako umowy najmu, umowy zlecenia lub świadczenia usług. W wyniku badań autor stwierdził, że kwestia identyfikacji umowy o macierzyństwo zastępcze w obowiązującym prawie pozostaje otwarta, co jest podstawą do dalszych prac naukowych z zakresu prawa cywilnego.
Keywords: Temat macierzyństwa zastępczego nie jest nowy dla wielu państw. Kwestie etyczne dotyczące jego stosowania trwają do dziś. Ciągłe dyskusje wśród naukowców są spowodowane nierozwiązanymi problemami prawnymi na poziomie legislacyjnym w badanej dziedzinie. Na podstawie analizy aktów prawnych i przepisów prawa cywilnego kwestia uregulowania stosunków w sferze macierzyństwa zastępczego pozostaje w gestii stron, które zawierają między sobą odpowiednią umowę. Naukowcy inaczej scharakteryzują umowę o macierzyństwo zastępcze i określają jej istotne warunki. Istnieją różne wizje charakteru stosunków prawnych wynikające z zastosowania macierzyństwa zastępczego. Celem artykułu było zbadanie i analiza wieloaspektowości poglądów cywilistów w tych kwestiach, istotny nacisk położono na określenie przedmiotu umowy o macierzyństwo zastępcze. Podsumowano, że istnieją badania, w których naukowcy proponują traktowanie umowy o macierzyństwo zastępcze jako umowy najmu, umowy zlecenia lub świadczenia usług. W wyniku badań autor stwierdził, że kwestia identyfikacji umowy o macierzyństwo zastępcze w obowiązującym prawie pozostaje otwarta, co jest podstawą do dalszych prac naukowych z zakresu prawa cywilnego.

ROLA TRANSFERÓW MIĘDZYBUDŻETOWYCH DO BUDŻETÓW LOKALNYCH W FINANSOWANIU WYDATKÓW PAŃSTWA W WARUNKACH STANU WOJENNEGO: REGULACJA PRAWNA

Yevheniia Bokovykova

aspirantka Katedry Prawa Finansowego Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-0577-3569
Anotation. W pracy określono rolę międzybudżetowych transferów do budżetów lokalnych w finansowaniu wydatków państwa w warunkach stanu wojennego. Przeanalizowano zmiany przepisów budżetowych dotyczące składu uczestników procesu budżetowego, wykazu ich uprawnień, specyfiki przyznawania i korzystania z transferów międzybudżetowych. Lista uczestników procesu budżetowego w warunkach stanu wojennego, podana w obowiązujących przepisach, uzupełniona przez administrację wojskową i wojskowo-cywilną. Określono miejsce transferów międzybudżetowych wśród źródeł finansowania nieplanowanych wydatków budżetowych związanych z zapewnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy, obrony terytorialnej, a także potrzeb ludności cywilnej w warunkach stanu wojennego. Na podstawie analizy porównawczej norm ustawowych i regulacyjnych stwierdzono istnienie istotnych różnic w mechanizmach finansowania potrzeb państwa ze środków subwencji do budżetów lokalnych. Udowodniono konieczność pozyskiwania środków z budżetów lokalnych na potrzeby poszczególnych warstw ludności i gałęzi gospodarki w warunkach stanu wojennego.
Keywords: W pracy określono rolę międzybudżetowych transferów do budżetów lokalnych w finansowaniu wydatków państwa w warunkach stanu wojennego. Przeanalizowano zmiany przepisów budżetowych dotyczące składu uczestników procesu budżetowego, wykazu ich uprawnień, specyfiki przyznawania i korzystania z transferów międzybudżetowych. Lista uczestników procesu budżetowego w warunkach stanu wojennego, podana w obowiązujących przepisach, uzupełniona przez administrację wojskową i wojskowo-cywilną. Określono miejsce transferów międzybudżetowych wśród źródeł finansowania nieplanowanych wydatków budżetowych związanych z zapewnieniem potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy, obrony terytorialnej, a także potrzeb ludności cywilnej w warunkach stanu wojennego. Na podstawie analizy porównawczej norm ustawowych i regulacyjnych stwierdzono istnienie istotnych różnic w mechanizmach finansowania potrzeb państwa ze środków subwencji do budżetów lokalnych. Udowodniono konieczność pozyskiwania środków z budżetów lokalnych na potrzeby poszczególnych warstw ludności i gałęzi gospodarki w warunkach stanu wojennego.

ROZWÓJ PRAKTYKI ZJEDNOCZONEJ IZBY KASACYJNEGO SĄDU KARNEGO W ZAKRESIE WŁAŚCIWEGO PODMIOTU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE I ZARZĄDZANIE PROCESOWE

Iryna Hloviuk

doktor nauk prawnych, profesor, profesor Katedry Dyscyplin Karno-Prawnych Instytutu Prawa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (Lwów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5685-3702
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu rozwoju praktyki Zjednoczonej Izby Kasacyjnego Sądu Karnego w zakresie proceduralnego określenia śledczego, który jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, i prokuratora, który przeprowadzi zarządzanie procesowe, oraz otwarcia odpowiednich dokumentów w trybie art. 290 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy. Zbadano trzy orzeczenia, bloki spraw, które zostały tam rozwiązane, dotyczące decyzji procesowych, ich sporządzenia, otwarcia w trybie art. 290 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy. Wyrażono stanowisko autora dotyczące procedury określenia śledczego, który jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, i prokuratora, który przeprowadzi zarządzanie procesowe, konsekwencje braku odpowiednich decyzji, w tym dotyczących dopuszczalności zebranych dowodów, a także zasad otwarcia w trybie art. 290 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy. Argumentuje się, że tendencje praktyki sądowej Zjednoczonej Izby Kasacyjnego Sądu Karnego w tych kwestiach są następujące: formalizacja określenia; brak odpowiednich dokumentów pociągają za sobą uznanie niedopuszczalności zebranych dowodów według kryterium nieuczciwości podmiotu; informacje dotyczące prokuratora/śledczego w Jednolitym Rejestrze Postępowań Przygotowawczych nie stanowią formalnego i merytorycznego substytutu decyzji procesowej; otwarcie odpowiednich decyzji procesowych w zakresie śledczego powinno być dokonane w razie wątpliwości co do posiadania uprawnień przez śledczego.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu rozwoju praktyki Zjednoczonej Izby Kasacyjnego Sądu Karnego w zakresie proceduralnego określenia śledczego, który jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, i prokuratora, który przeprowadzi zarządzanie procesowe, oraz otwarcia odpowiednich dokumentów w trybie art. 290 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy. Zbadano trzy orzeczenia, bloki spraw, które zostały tam rozwiązane, dotyczące decyzji procesowych, ich sporządzenia, otwarcia w trybie art. 290 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy. Wyrażono stanowisko autora dotyczące procedury określenia śledczego, który jest upoważniony do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, i prokuratora, który przeprowadzi zarządzanie procesowe, konsekwencje braku odpowiednich decyzji, w tym dotyczących dopuszczalności zebranych dowodów, a także zasad otwarcia w trybie art. 290 Kodeksu Postępowania Karnego Ukrainy. Argumentuje się, że tendencje praktyki sądowej Zjednoczonej Izby Kasacyjnego Sądu Karnego w tych kwestiach są następujące: formalizacja określenia; brak odpowiednich dokumentów pociągają za sobą uznanie niedopuszczalności zebranych dowodów według kryterium nieuczciwości podmiotu; informacje dotyczące prokuratora/śledczego w Jednolitym Rejestrze Postępowań Przygotowawczych nie stanowią formalnego i merytorycznego substytutu decyzji procesowej; otwarcie odpowiednich decyzji procesowych w zakresie śledczego powinno być dokonane w razie wątpliwości co do posiadania uprawnień przez śledczego.

REGULACJA PRAWNA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW URLOPÓW W UKRAINIE I W KRAJACH SKANDYNAWSKICH

Diana Dmytrenko

aspirant Katedry Prawa Pracy i Prawa Ubezpieczeń Społecznych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-1320-4008
Anotation. Publikacja naukowa bada regulację prawną poszczególnych rodzajów urlopów socjalnych w Ukrainie i w krajach skandynawskiego modelu prawnego. Autor przeprowadził kompleksową analizę porównawczą urlopów: w związku z ciążą i porodem oraz opieką nad chorym dzieckiem lub dzieckiem niepełnosprawnym. Okazało się, że ustawodawstwo krajów skandynawskiego modelu prawnego w zakresie urlopów socjalnych jest mniej szczegółowe w porównaniu z ustawodawstwem Ukrainy. Stwierdzono, że regulacja prawna urlopów socjalnych w Ukrainie jest w dużej mierze zgodna ze standardami europejskimi, ale autor podkreśla zapożyczenie doświadczeń krajów nordyckich i wdrożenie przepisów prawa pracy Ukrainy dotyczących: urlopu dla pracowników w związku z poronieniem lub urodzeniem martwego dziecka; roczny urlop dla pracowników, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością grupy II i III; urlop dla pracowników na kursy opieki nad dzieckiem z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.
Keywords: Publikacja naukowa bada regulację prawną poszczególnych rodzajów urlopów socjalnych w Ukrainie i w krajach skandynawskiego modelu prawnego. Autor przeprowadził kompleksową analizę porównawczą urlopów: w związku z ciążą i porodem oraz opieką nad chorym dzieckiem lub dzieckiem niepełnosprawnym. Okazało się, że ustawodawstwo krajów skandynawskiego modelu prawnego w zakresie urlopów socjalnych jest mniej szczegółowe w porównaniu z ustawodawstwem Ukrainy. Stwierdzono, że regulacja prawna urlopów socjalnych w Ukrainie jest w dużej mierze zgodna ze standardami europejskimi, ale autor podkreśla zapożyczenie doświadczeń krajów nordyckich i wdrożenie przepisów prawa pracy Ukrainy dotyczących: urlopu dla pracowników w związku z poronieniem lub urodzeniem martwego dziecka; roczny urlop dla pracowników, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością grupy II i III; urlop dla pracowników na kursy opieki nad dzieckiem z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.

PRZYWÓDZTWO NA POKŁADZIE

Olesya Izbash

kandydat nauk prawnych, docent, docent Katedry Dyscyplin Prawa Powszechnego Uniwersytetu Narodowego „Odeska Akademia Morska” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7629-1957
Anotation. Bezpieczeństwo żeglugi wiąże się z czynnikiem ludzkim, który obejmuje stan psychiczny człowieka przy podejmowaniu decyzji i ich wdrażaniu. Dlatego dzisiaj kwestia przywództwa członków załogi, a zwłaszcza oficerów, jest istotna. Problem rozwoju przywództwa w dziedzinie morskiej zawsze był postrzegany powierzchownie, ponieważ uważano, że cechy lidera i kierownika są nierozerwalnie związane, niewiele uwagi poświęcono zarządzaniu międzynarodową załogą w związku z formacją załogi, z których większość to ludzie tej samej narodowości. W literaturze istnieje wiele podejść do zrozumienia lidera i menedżera, ale tylko niektórzy teoretycy i praktycy zaczęli zwracać uwagę na ich różnice, co wpłynęło na ponowne rozważenie koncepcji przywództwa w dziedzinie morskiej, postawiło pytanie o badanie cech przywódczych załogi dla bezpieczeństwa żeglugi.
Keywords: Bezpieczeństwo żeglugi wiąże się z czynnikiem ludzkim, który obejmuje stan psychiczny człowieka przy podejmowaniu decyzji i ich wdrażaniu. Dlatego dzisiaj kwestia przywództwa członków załogi, a zwłaszcza oficerów, jest istotna. Problem rozwoju przywództwa w dziedzinie morskiej zawsze był postrzegany powierzchownie, ponieważ uważano, że cechy lidera i kierownika są nierozerwalnie związane, niewiele uwagi poświęcono zarządzaniu międzynarodową załogą w związku z formacją załogi, z których większość to ludzie tej samej narodowości. W literaturze istnieje wiele podejść do zrozumienia lidera i menedżera, ale tylko niektórzy teoretycy i praktycy zaczęli zwracać uwagę na ich różnice, co wpłynęło na ponowne rozważenie koncepcji przywództwa w dziedzinie morskiej, postawiło pytanie o badanie cech przywódczych załogi dla bezpieczeństwa żeglugi.

PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH I SEKTORA PRYWATNEGO JAKO PODMIOTY WDRAŻAJĄCE EUROPEJSKI ZIELONY KURS W ROLNICTWIE UKRAINY

Yana Kazmina-Voronets

studentka Naukowo-Badawczego Instytutu Prawa Publicznego (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4264-1221
Anotation. Artykuł analizuje krajowe i międzynarodowe dokumenty i akty prawne, które tworzą warunki do wprowadzenia Europejskiego Zielonego Kursu w rolnictwie Ukrainy. Europejska praktyka wdrażania Europejskiego Zielonego Kursu przekonująco dowodzi, że bez połączonych wysiłków władzy, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu nie może istnieć skuteczny i zrównoważony rozwój kraju w kierunku osiągnięcia statusu neutralnego klimatycznie. Stwierdza, że instytucje publiczne jak podmioty wdrożenia Europejskiego Zielonego Kursu w rolnictwo Ukrainy w swojej działalności kierują się obowiązującym prawem, przepisami, które określają rodzaje działalności, do których jeśli podsumować należą: wprowadzanie propozycji do organów władzy państwowej w sprawie reformy rolnictwa w kierunku jego „zielenienia”; udział w opracowaniu i dyskusji na temat projektów ustaw, projektów uzupełnień i zmian w obowiązujących aktach prawnych; popularyzacji Europejskiego Zielonego Kursu i „zielonego” rolnictwa; wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Keywords: Artykuł analizuje krajowe i międzynarodowe dokumenty i akty prawne, które tworzą warunki do wprowadzenia Europejskiego Zielonego Kursu w rolnictwie Ukrainy. Europejska praktyka wdrażania Europejskiego Zielonego Kursu przekonująco dowodzi, że bez połączonych wysiłków władzy, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu nie może istnieć skuteczny i zrównoważony rozwój kraju w kierunku osiągnięcia statusu neutralnego klimatycznie. Stwierdza, że instytucje publiczne jak podmioty wdrożenia Europejskiego Zielonego Kursu w rolnictwo Ukrainy w swojej działalności kierują się obowiązującym prawem, przepisami, które określają rodzaje działalności, do których jeśli podsumować należą: wprowadzanie propozycji do organów władzy państwowej w sprawie reformy rolnictwa w kierunku jego „zielenienia”; udział w opracowaniu i dyskusji na temat projektów ustaw, projektów uzupełnień i zmian w obowiązujących aktach prawnych; popularyzacji Europejskiego Zielonego Kursu i „zielonego” rolnictwa; wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

W SPRAWIE OKREŚLENIA ZAKRESU PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ ZA WYKROCZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Oleksandr Kovalenko

aspirant Katedry Prawa Administracyjnego, Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa Finansowego i Gospodarczego Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Prawa Sumskiego Uniwersytetu Państwowego (Sumy, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7416-1251
Anotation. Artykuł poświęcono ustaleniu kręgu podmiotów odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia w działalności gospodarczej. Przeprowadzono analizę poszczególnych norm rozdziału 12 Specjalnej części Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych w celu ustalenia, kto może występować jako podmioty wykroczeń administracyjnych, naruszające stosunki społeczne, które powstają w procesie prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie. Zgodnie z wynikami badania wymagań poszczególnych norm obowiązującego prawa administracyjno-deliktowego Ukrainy powstało autorskie podejście do klasyfikacji podmiotów odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie przestępstw w działalności gospodarczej poprzez połączenie w następujące grupy: podmioty gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą (założyciele lub wspólnicy); urzędnicy lub osoby służbowe podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą; urzędnicy organów władzy państwowej lub władz lokalnych.
Keywords: Artykuł poświęcono ustaleniu kręgu podmiotów odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia w działalności gospodarczej. Przeprowadzono analizę poszczególnych norm rozdziału 12 Specjalnej części Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych w celu ustalenia, kto może występować jako podmioty wykroczeń administracyjnych, naruszające stosunki społeczne, które powstają w procesie prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie. Zgodnie z wynikami badania wymagań poszczególnych norm obowiązującego prawa administracyjno-deliktowego Ukrainy powstało autorskie podejście do klasyfikacji podmiotów odpowiedzialności administracyjnej za popełnienie przestępstw w działalności gospodarczej poprzez połączenie w następujące grupy: podmioty gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą (założyciele lub wspólnicy); urzędnicy lub osoby służbowe podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą; urzędnicy organów władzy państwowej lub władz lokalnych.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE W PROCESIE WYKONAWCZYM

Alisa Kozhevnikova

aspirantka Katedry Prawa Administracyjnego i Informatycznego Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego (Sumy, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-5808-2411
Anotation. W artykule omówiono zastosowanie najnowszych technologii elektronicznych w procesie wykonawczym, a mianowicie: zautomatyzowany system postępowania wykonawczego, elektroniczny dokument wykonawczy, serwis usług publicznych „Dija”, perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji. Zwraca się uwagę na istniejący już cyfrowy system informacyjny w procesie wykonawczym, który umożliwia stronom wykonawczym dostęp do informatycznej bazy danych zautomatyzowanego systemu wykonawczego za pośrednictwem elektronicznych narzędzi identyfikacyjnych. Ponadto, biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii informatycznych, badana jest perspektywa rozwoju i zastosowania technologii sztucznej inteligencji w procesie wykonawczym. Zaproponowano opracowanie oprogramowania, które umożliwiło, biorąc pod uwagę technologię sztucznej inteligencji, pełną automatyzację procedury wykonania orzeczenia od momentu otrzymania przez wykonawcę tytułu wykonawczego od sądu do momentu przekazania środków na rzecz windykatora tytułu wykonawczego. Perspektywą dalszych badań jest naukowe badanie technologii „blokcheyn” jako składnika najnowszych technologii informacyjnych w procesie wykonawczym Ukrainy.
Keywords: W artykule omówiono zastosowanie najnowszych technologii elektronicznych w procesie wykonawczym, a mianowicie: zautomatyzowany system postępowania wykonawczego, elektroniczny dokument wykonawczy, serwis usług publicznych „Dija”, perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji. Zwraca się uwagę na istniejący już cyfrowy system informacyjny w procesie wykonawczym, który umożliwia stronom wykonawczym dostęp do informatycznej bazy danych zautomatyzowanego systemu wykonawczego za pośrednictwem elektronicznych narzędzi identyfikacyjnych. Ponadto, biorąc pod uwagę szybki rozwój technologii informatycznych, badana jest perspektywa rozwoju i zastosowania technologii sztucznej inteligencji w procesie wykonawczym. Zaproponowano opracowanie oprogramowania, które umożliwiło, biorąc pod uwagę technologię sztucznej inteligencji, pełną automatyzację procedury wykonania orzeczenia od momentu otrzymania przez wykonawcę tytułu wykonawczego od sądu do momentu przekazania środków na rzecz windykatora tytułu wykonawczego. Perspektywą dalszych badań jest naukowe badanie technologii „blokcheyn” jako składnika najnowszych technologii informacyjnych w procesie wykonawczym Ukrainy.

KORZYSTANIE Z POMOCY BIEGŁEGO MEDYCYNY SĄDOWEJ (SPECJALISTY) POPRZEZ EKSPERCKIE BADANIE ŚLADÓW (SUBSTANCJI POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO)

Liudmyła Kryvda, Ruslan Kryvda

Liudmyła Kryvda, aspirantka II roku Katedry Kryminalistyki Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
Ruslan Kryvda, kandydat nauk medycznych, docent, lekarz biegły sądowy 3 klasy kwalifikacyjnej biegłego sądowego Odeskiego Obwodowego Biura Ekspertyz Sądowych i Lekarskich (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-9193-3823, ORCID ID: 0000-0002-4320-1174
Anotation. W artykule zbadano wykorzystanie pomocy biegłego medycyny sądowej (specjalisty) poprzez eksperckie badanie śladów substancji pochodzenia biologicznego) i opisano metody immunochromatograficzne, które są stosowane w celu ustalenia obecności płynów biologicznych i oceny możliwości ich potencjalnego zastosowania w praktyce biegłego medycyny sądowej. Uzasadnione jest, że szerokie wdrożenie nowoczesnych testów imunochromatograficznych w kryminalistycznej praktyce eksperckiej w celu identyfikacji głównych płynów biologicznych pochodzenia ludzkiego w śladach na dowodach fizycznych w warunkach kontroli miejsca zdarzenia i laboratorium znacznie zwiększy skuteczność i jakość nowoczesnego kompleksowego badania kryminalistycznego.
Keywords: W artykule zbadano wykorzystanie pomocy biegłego medycyny sądowej (specjalisty) poprzez eksperckie badanie śladów substancji pochodzenia biologicznego) i opisano metody immunochromatograficzne, które są stosowane w celu ustalenia obecności płynów biologicznych i oceny możliwości ich potencjalnego zastosowania w praktyce biegłego medycyny sądowej. Uzasadnione jest, że szerokie wdrożenie nowoczesnych testów imunochromatograficznych w kryminalistycznej praktyce eksperckiej w celu identyfikacji głównych płynów biologicznych pochodzenia ludzkiego w śladach na dowodach fizycznych w warunkach kontroli miejsca zdarzenia i laboratorium znacznie zwiększy skuteczność i jakość nowoczesnego kompleksowego badania kryminalistycznego.

RZECZYWISTE ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE I PROBLEMY OCHRONY PRAW ICH UCZESTNIKÓW

Tetiana Kuz

wykładowca Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego (Tarnopol, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6854-9230
Anotation. Niniejszy artykuł koncentruje się na kompleksowej analizie faktycznych związków małżeńskich i podkreśleniu problemów związanych z ochroną praw osobistych i majątkowych mężczyzny i kobiety w takich związkach. Artykuł ujawnia pojęcie faktycznego małżeństwa, identyfikuje oznaki faktycznego związku małżeńskiego, a także warunki, których przestrzeganie jest obowiązkowe przy zawieraniu faktycznego małżeństwa, a mianowicie: wiek małżeński, dobrowolność małżeństwa, jednożeństwo i zakaz małżeństwa dla krewnych; wspólne życie, wspólny byt, wspólne rodzicielstwo; publiczne ujawnienie stosunków małżeńskich przed osobami trzecimi; wzajemne wsparcie materialne. Przeanalizowano również problemy pojawiające się w rzeczywistym małżeństwie, związane z osobistymi relacjami majątkowymi i relacjami przynależności i podziału ich majątku. Autor przeanalizował przepisy prawa i praktyki sądowe oraz zaproponował sposoby rozwiązania takich problemów.
Keywords: Niniejszy artykuł koncentruje się na kompleksowej analizie faktycznych związków małżeńskich i podkreśleniu problemów związanych z ochroną praw osobistych i majątkowych mężczyzny i kobiety w takich związkach. Artykuł ujawnia pojęcie faktycznego małżeństwa, identyfikuje oznaki faktycznego związku małżeńskiego, a także warunki, których przestrzeganie jest obowiązkowe przy zawieraniu faktycznego małżeństwa, a mianowicie: wiek małżeński, dobrowolność małżeństwa, jednożeństwo i zakaz małżeństwa dla krewnych; wspólne życie, wspólny byt, wspólne rodzicielstwo; publiczne ujawnienie stosunków małżeńskich przed osobami trzecimi; wzajemne wsparcie materialne. Przeanalizowano również problemy pojawiające się w rzeczywistym małżeństwie, związane z osobistymi relacjami majątkowymi i relacjami przynależności i podziału ich majątku. Autor przeanalizował przepisy prawa i praktyki sądowe oraz zaproponował sposoby rozwiązania takich problemów.

MECHANIZMY OPERACJI SPECJALNYCH W ŚRODOWISKU INFORMACYJNYM W CZASIE WOJENNYM

Serhii Lysenko

doktor nauk prawnych, profesor, Prywatnej spółki akcyjnej „Szkoła Wyższa „Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem”, zastępca kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego
ORCID ID: 0000-0002-7050-5536
Anotation. W artykule omówiono powstanie i określenie istoty mechanizmu administracyjnoprawnego operacji specjalnych w środowisku informacyjnym w czasie stanu wojennego w Ukrainie. Przedstawiono wyniki analizy istniejących światowych podejść do tworzenia mechanizmów administracyjnych i prawnych w celu przeprowadzenia operacji specjalnych, które w czasie wojny będą najbardziej skuteczne w każdym środowisku informacyjnym. Rozważane są problemy z rozwiązywaniem problemów administracyjnoprawnych, które hamują proces wdrażania powszechnie dostępnych informacji, doskonalenia umiejętności, automatyzacji przepływu pracy i uczenia maszynowego oraz rozwiązań programowych. W trakcie badania okazało się, że obecnie problem mechanizmów administracyjnych i prawnych w celu przeprowadzenia operacji specjalnych w środowisku informacyjnym pozostaje najbardziej istotny w Ukrainie.
Keywords: W artykule omówiono powstanie i określenie istoty mechanizmu administracyjnoprawnego operacji specjalnych w środowisku informacyjnym w czasie stanu wojennego w Ukrainie. Przedstawiono wyniki analizy istniejących światowych podejść do tworzenia mechanizmów administracyjnych i prawnych w celu przeprowadzenia operacji specjalnych, które w czasie wojny będą najbardziej skuteczne w każdym środowisku informacyjnym. Rozważane są problemy z rozwiązywaniem problemów administracyjnoprawnych, które hamują proces wdrażania powszechnie dostępnych informacji, doskonalenia umiejętności, automatyzacji przepływu pracy i uczenia maszynowego oraz rozwiązań programowych. W trakcie badania okazało się, że obecnie problem mechanizmów administracyjnych i prawnych w celu przeprowadzenia operacji specjalnych w środowisku informacyjnym pozostaje najbardziej istotny w Ukrainie.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW PODSTAWY POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Oleksandr Mandziuk

aspirant Katedry Prawa Finansowego Narodowego Uniwersytetu Prawniczego imienia Jarosława Mądrego (Charków, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-6941-9198
Anotation. W artykule zbadano proces powstawania stosunków prawnych dotyczących opodatkowania. Podczas badania zastosowano metodę doktrynalną, która pozwoliła scharakteryzować różne podejścia naukowców dotyczące podstaw powstania stosunku prawnego do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i ich znaczenia w dalszej realizacji procedur wykonywania obowiązku podatkowego. Przeprowadzono porównawczą analizę prawną konstytucyjnego umocowania obowiązku podatkowego w ustawodawstwie kilku krajów. Uzasadnione jest niepraktyczne powiązanie podstaw powstania, zmiany lub rozwiązania podatkowych stosunków prawnych albo tylko z przedmiotem opodatkowania lub tylko z faktem prawnym, ponieważ warunkiem powstania podatkowych stosunków prawnych jest osobowość prawna podatkowa i norma podatkowo-prawna, a podstawą ich powstania, funkcjonowania i rozwiązania odpowiedni fakt prawny. W przypadku braku jednej z tych przesłanek stosunek prawny nie może powstać.
Keywords: W artykule zbadano proces powstawania stosunków prawnych dotyczących opodatkowania. Podczas badania zastosowano metodę doktrynalną, która pozwoliła scharakteryzować różne podejścia naukowców dotyczące podstaw powstania stosunku prawnego do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i ich znaczenia w dalszej realizacji procedur wykonywania obowiązku podatkowego. Przeprowadzono porównawczą analizę prawną konstytucyjnego umocowania obowiązku podatkowego w ustawodawstwie kilku krajów. Uzasadnione jest niepraktyczne powiązanie podstaw powstania, zmiany lub rozwiązania podatkowych stosunków prawnych albo tylko z przedmiotem opodatkowania lub tylko z faktem prawnym, ponieważ warunkiem powstania podatkowych stosunków prawnych jest osobowość prawna podatkowa i norma podatkowo-prawna, a podstawą ich powstania, funkcjonowania i rozwiązania odpowiedni fakt prawny. W przypadku braku jednej z tych przesłanek stosunek prawny nie może powstać.

WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO I WEWNĘTRZNYCH ORGANÓW ŚCIGANIA W CELU ZBADANIA FAKTÓW ZBROJNEJ AGRESJI FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINIE

Vira Navrotska

kandydat nauk prawnych, docent, docent Katedry Dyscyplin Karno-Prawnych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych (Lwów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-3407-7984
Anotation. W artykule omówiono kwestię rozgraniczenia jurysdykcji między sądami krajowymi a Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Stwierdzono, że w przypadku sporu między państwem a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie rozgraniczenia jurysdykcji w konkretnym postępowaniu sąd ma prawo podjąć wiążącą i ostateczną dla państwa decyzję. Biorąc pod uwagę przepisy prawa międzynarodowego, przeanalizowano kwestie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym państw, które nie są jego uczestnikami, oraz konsekwencje prawne odmowy takiej współpracy. Rozważono kwestie zgodności ukraińskiego prawa karnego, postępowania karnego i konstytucyjnego ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Na podstawie przeprowadzonych badań autor uzasadnił potrzebę wprowadzenia pewnych zmian i uzupełnień do ustawodawstwa Ukrainy.
Keywords: W artykule omówiono kwestię rozgraniczenia jurysdykcji między sądami krajowymi a Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Stwierdzono, że w przypadku sporu między państwem a Międzynarodowym Trybunałem Karnym w sprawie rozgraniczenia jurysdykcji w konkretnym postępowaniu sąd ma prawo podjąć wiążącą i ostateczną dla państwa decyzję. Biorąc pod uwagę przepisy prawa międzynarodowego, przeanalizowano kwestie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym państw, które nie są jego uczestnikami, oraz konsekwencje prawne odmowy takiej współpracy. Rozważono kwestie zgodności ukraińskiego prawa karnego, postępowania karnego i konstytucyjnego ze Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Na podstawie przeprowadzonych badań autor uzasadnił potrzebę wprowadzenia pewnych zmian i uzupełnień do ustawodawstwa Ukrainy.

INFORMACYJNO-ANALITYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWDZIAŁANIA DZIAŁALNOŚCI NIEPRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO FORMACJI PARAMILITARNYCH I ZBROJNYCH

Roman Osukhovskyi

starszy wykładowca Katedry Działalności Operacyjno-Poszukiwawczej Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7810-7244
Anotation. Znaczenie artykułu polega na tym, że rozwój społeczeństwa jest przyspieszany m.in. poprzez optymalizację procesów związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizą i wykorzystaniem informacji. Korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji, produktów analitycznych i komunikacji elektronicznej pozwala funkcjonariuszowi policji na identyfikację osób zaangażowanych w przestępstwa i dokumentowanie nielegalnych działań nie wychodząc z biura. Analiza kryminalna pozwala przewidzieć procesy i wybrać najbardziej racjonalne rozwiązania. W artykule zbadano kwestię informacyjno-analitycznego zabezpieczenia przeciwdziałania nieprzewidzianym przez prawo formacjom paramilitarnym i zbrojnym. Określono etapy pracy z informacjami i proponowano kierunki poprawy pracy informacyjno-analitycznej poprzez utworzenie rejestru osób znajdujących się w aktach postępowania karnego, a także utworzenie podsystemu informacyjnego w celu gromadzenia informacji uzyskanych podczas postępowania przygotowawczego.
Keywords: Znaczenie artykułu polega na tym, że rozwój społeczeństwa jest przyspieszany m.in. poprzez optymalizację procesów związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizą i wykorzystaniem informacji. Korzystanie z możliwości sztucznej inteligencji, produktów analitycznych i komunikacji elektronicznej pozwala funkcjonariuszowi policji na identyfikację osób zaangażowanych w przestępstwa i dokumentowanie nielegalnych działań nie wychodząc z biura. Analiza kryminalna pozwala przewidzieć procesy i wybrać najbardziej racjonalne rozwiązania. W artykule zbadano kwestię informacyjno-analitycznego zabezpieczenia przeciwdziałania nieprzewidzianym przez prawo formacjom paramilitarnym i zbrojnym. Określono etapy pracy z informacjami i proponowano kierunki poprawy pracy informacyjno-analitycznej poprzez utworzenie rejestru osób znajdujących się w aktach postępowania karnego, a także utworzenie podsystemu informacyjnego w celu gromadzenia informacji uzyskanych podczas postępowania przygotowawczego.

GWARANCJE PROCESOWE ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ MORALNĄ PRACOWNIKOWI

Olha Panchenko

kandydat nauk prawnych, starszy badacz, starszy pracownik naukowy Wydziału Doktoranckiego i Adiunktury Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0003-4365-0495
Anotation. Celem artykułu jest zbadanie proceduralnych gwarancji odszkodowania za krzywdę moralną pracownikowi. Metodologia. W procesie badawczym zastosowano następujące metody poznania naukowego: monograficzną, systemowostrukturalną, normatywno-dogmatyczną, logiczną, metodę uogólnienia. Wyniki badań. Zdefiniowano pojęcie gwarancji prawnych ochrony praw, wolności i obowiązków osoby i obywatela w ogóle, a w szczególności gwarancji procesowych. Ustalono, że proceduralne gwarancje odszkodowania za krzywdę moralną pracownikowi są ustalone w szeregu aktów prawnych Ukrainy i odpowiednich uchwał Plenum Sądu Najwyższego. Udowodniono, że spory pracownicze są rozpatrywane przez sądy w postępowaniu cywilnym, w związku z czym podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Wnioski. Pozew należy złożyć zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego Ukrainy. Wnieść pozew pracownik ma prawo do przedawnienia; jeśli ten termin został pominięty, sąd może go wznowić, ale tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, które sąd ocenia według własnego uznania w każdym indywidualnym przypadku. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie odszkodowania za szkodę moralną pracownikowi wyjaśnieniu podlegają obecność takiej szkody, bezprawności czynu pracodawcy, obecności związku przyczynowego i winy pracodawcy.
Keywords: Celem artykułu jest zbadanie proceduralnych gwarancji odszkodowania za krzywdę moralną pracownikowi. Metodologia. W procesie badawczym zastosowano następujące metody poznania naukowego: monograficzną, systemowostrukturalną, normatywno-dogmatyczną, logiczną, metodę uogólnienia. Wyniki badań. Zdefiniowano pojęcie gwarancji prawnych ochrony praw, wolności i obowiązków osoby i obywatela w ogóle, a w szczególności gwarancji procesowych. Ustalono, że proceduralne gwarancje odszkodowania za krzywdę moralną pracownikowi są ustalone w szeregu aktów prawnych Ukrainy i odpowiednich uchwał Plenum Sądu Najwyższego. Udowodniono, że spory pracownicze są rozpatrywane przez sądy w postępowaniu cywilnym, w związku z czym podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Wnioski. Pozew należy złożyć zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego Ukrainy. Wnieść pozew pracownik ma prawo do przedawnienia; jeśli ten termin został pominięty, sąd może go wznowić, ale tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, które sąd ocenia według własnego uznania w każdym indywidualnym przypadku. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie odszkodowania za szkodę moralną pracownikowi wyjaśnieniu podlegają obecność takiej szkody, bezprawności czynu pracodawcy, obecności związku przyczynowego i winy pracodawcy.

CECHY DOWODOWE W SPORACH KORPORACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Anna Slyvinska

aspirantka Katedry Prawa Gospodarczego i Sądownictwa Gospodarczego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki (Kijów, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-4727-2842
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu problematyki różnych aspektów dowodowych w sporach korporacyjnych dotyczących odwoływania się od decyzji organów administracji publicznej. Ujawniono pojęcie przedmiotu dowodu, cechy ciężaru dowodu w tej kategorii sporów, w szczególności uzasadniono potrzebę nałożenia go na osobę prawnąpozwanego w indywidualnych przypadkach. Szczególną uwagę poświęcono specyfice standardu dowodu: ujawniono jego treść, główne rodzaje standardów dowodu na podstawie analizy doktryny prawnej i doświadczeń zagranicznych. Zbadano problemy implementacji do prawa procesowego gospodarczego standardu dowodu „wiarygodność dowodów” jako odpowiednika standardu zagranicznego „równowaga prawdopodobieństw”. Przeanalizowano zastosowanie standardów dowodowych w sporach korporacyjnych dotyczących odwoływania się od decyzji organów administracji publicznej przy rozpatrywaniu sprawy merytorycznej, a także wniosków o zabezpieczenie powództwa w takich sprawach.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu problematyki różnych aspektów dowodowych w sporach korporacyjnych dotyczących odwoływania się od decyzji organów administracji publicznej. Ujawniono pojęcie przedmiotu dowodu, cechy ciężaru dowodu w tej kategorii sporów, w szczególności uzasadniono potrzebę nałożenia go na osobę prawnąpozwanego w indywidualnych przypadkach. Szczególną uwagę poświęcono specyfice standardu dowodu: ujawniono jego treść, główne rodzaje standardów dowodu na podstawie analizy doktryny prawnej i doświadczeń zagranicznych. Zbadano problemy implementacji do prawa procesowego gospodarczego standardu dowodu „wiarygodność dowodów” jako odpowiednika standardu zagranicznego „równowaga prawdopodobieństw”. Przeanalizowano zastosowanie standardów dowodowych w sporach korporacyjnych dotyczących odwoływania się od decyzji organów administracji publicznej przy rozpatrywaniu sprawy merytorycznej, a także wniosków o zabezpieczenie powództwa w takich sprawach.

CHARAKTERYSTYKA MERYTORYCZNO-PRAWNA POJĘCIA KWARANTANNY

Oksana Chernetska

aspirantka Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” (Odessa, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0002-2748-9956
Anotation. Obecnie cały świat żyje w warunkach kwarantanny. Wraz z rozprzestrzenianiem się pod koniec 2019 r. nieznanej epidemii, która później została nazwana chorobą koronawirusową (COVID-19), świat stanął przed nowym wyzwaniem, jakim było szybkie tempo rozprzestrzeniania się nieznanej choroby. Dlatego priorytetem było ulepszenie środków przeciwpadaczkowych, które zapobiegałyby rozprzestrzenianiu się epidemii. Jednym z najskuteczniejszych środków w walce z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-19) była kwarantanna. W artykule podano podstawową charakterystykę koncepcji „kwarantanny” w prawie ukraińskim, w szczególności: wyróżniono cechy kwarantanny jako środka przeciwpadaczkowego o charakterze restrykcyjnym; przeprowadzono analizę porównawczą pojęcia „kwarantanny” z innymi środkami przeciwpadaczkowymi, takimi jak „obserwacja”, „izolacja” i „samoizolacja”; stwierdzono, że w przeciwieństwie do obserwacji, izolacji i samoizolacji, kwarantanna jest nadal najskuteczniejszym środkiem w walce z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, ponieważ zakres kwarantanna jest znacznie szersza. Artykuł wskazuje, że kwarantanna to nie tylko środek restrykcyjny, ale system prawny, który ma na celu nie tylko zwalczanie choroby zakaźnej, ale także jej eliminację.
Keywords: Obecnie cały świat żyje w warunkach kwarantanny. Wraz z rozprzestrzenianiem się pod koniec 2019 r. nieznanej epidemii, która później została nazwana chorobą koronawirusową (COVID-19), świat stanął przed nowym wyzwaniem, jakim było szybkie tempo rozprzestrzeniania się nieznanej choroby. Dlatego priorytetem było ulepszenie środków przeciwpadaczkowych, które zapobiegałyby rozprzestrzenianiu się epidemii. Jednym z najskuteczniejszych środków w walce z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-19) była kwarantanna. W artykule podano podstawową charakterystykę koncepcji „kwarantanny” w prawie ukraińskim, w szczególności: wyróżniono cechy kwarantanny jako środka przeciwpadaczkowego o charakterze restrykcyjnym; przeprowadzono analizę porównawczą pojęcia „kwarantanny” z innymi środkami przeciwpadaczkowymi, takimi jak „obserwacja”, „izolacja” i „samoizolacja”; stwierdzono, że w przeciwieństwie do obserwacji, izolacji i samoizolacji, kwarantanna jest nadal najskuteczniejszym środkiem w walce z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, ponieważ zakres kwarantanna jest znacznie szersza. Artykuł wskazuje, że kwarantanna to nie tylko środek restrykcyjny, ale system prawny, który ma na celu nie tylko zwalczanie choroby zakaźnej, ale także jej eliminację.

ETAPY ROZWOJU I REGULACJA PRAWNA MODELI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Yevhen Chornyi

aspirant Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego (Tarnopol, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-6944-1355
Anotation. Artykuł poświęcono badaniu istniejącego obecnie v Ukrainie problemu niskiego poziomu regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w sektorze dróg transportowych Ukrainy. Badanie opiera się na poszukiwaniu i analizie międzynarodowej praktyki stosowania różnych modeli oraz podkreślaniu różnych etapów rozwoju PPP. Autor zbadał zarówno poglądy krajowych naukowców na ten temat, jak i zalecenia Międzynarodowego Instytutu AMPG International dotyczące poprawy regulacji PPP, zwiększenia jego skuteczności, wprowadzenia nowych narzędzi i modeli zarządzania procesami PPP. Podczas badania autor ujawnił brak niektórych narzędzi PPP i warunków ich wdrażania, a także możliwość poprawy modelu PPP w Ukrainie.
Keywords: Artykuł poświęcono badaniu istniejącego obecnie v Ukrainie problemu niskiego poziomu regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w sektorze dróg transportowych Ukrainy. Badanie opiera się na poszukiwaniu i analizie międzynarodowej praktyki stosowania różnych modeli oraz podkreślaniu różnych etapów rozwoju PPP. Autor zbadał zarówno poglądy krajowych naukowców na ten temat, jak i zalecenia Międzynarodowego Instytutu AMPG International dotyczące poprawy regulacji PPP, zwiększenia jego skuteczności, wprowadzenia nowych narzędzi i modeli zarządzania procesami PPP. Podczas badania autor ujawnił brak niektórych narzędzi PPP i warunków ich wdrażania, a także możliwość poprawy modelu PPP w Ukrainie.

SĘDZIA ŚLEDCZY JAKO GWARANT ZABEZPIECZENIA PRAW UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA KARNEGO PRZY WYBORZE ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO W FORMIE KAUCJI

Katerina Shiroka

aspirant Państwowej Szkoły Wyższej „Podkarpacki Narodowy Uniwersytet imienia Wasyla Stefanyka” (Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
ORCID ID: 0000-0001-7110-7244
Anotation. Artykuł bada problematykę praktyk egzekucyjnych w aspekcie egzekwowania praw i wolności człowieka na etapie postępowania przygotowawczego przy wyborze środka zapobiegawczego w formie kaucji. Ustalono główny cel realizacji uprawnień przez sędziego śledczego przy rozpatrywaniu wniosku o wybór środka zapobiegawczego w formie kaucji. Zidentyfikowano czynniki przyczyniające się do zapewnienia takich praw. Określono przedmiot gwarancji, kryteria procesowe, które są brane pod uwagę przy wyborze środka zapobiegawczego w postaci kaucji. Na podstawie analizy postępowania egzekucyjnego wyodrębniono okoliczności, które stały się podstawą do uchylenia orzeczenia sędziego śledczego pierwszej instancji i orzeczenia nowego. Wskazano kwestie ustalania wysokości kaucji przy wyborze środka zapobiegawczego oraz określono kryteria ustalania wysokości kaucji.
Keywords: Artykuł bada problematykę praktyk egzekucyjnych w aspekcie egzekwowania praw i wolności człowieka na etapie postępowania przygotowawczego przy wyborze środka zapobiegawczego w formie kaucji. Ustalono główny cel realizacji uprawnień przez sędziego śledczego przy rozpatrywaniu wniosku o wybór środka zapobiegawczego w formie kaucji. Zidentyfikowano czynniki przyczyniające się do zapewnienia takich praw. Określono przedmiot gwarancji, kryteria procesowe, które są brane pod uwagę przy wyborze środka zapobiegawczego w postaci kaucji. Na podstawie analizy postępowania egzekucyjnego wyodrębniono okoliczności, które stały się podstawą do uchylenia orzeczenia sędziego śledczego pierwszej instancji i orzeczenia nowego. Wskazano kwestie ustalania wysokości kaucji przy wyborze środka zapobiegawczego oraz określono kryteria ustalania wysokości kaucji.